Swiadczenia pomocy materialnej

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW, ZAPOMOGA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

stypendium socjalne i stypendium sdocjalne w zwiększonej wysokości;

stypendium dla osób niepełnosprawnych;

stypendium Rektora dla doktorantów;

zapomogi

Wnioski można składać w Dziekanacie w Gdyni przy al. M. Piłsudskiego 46 do 17 października 2022 roku

 

Zasady przyznawania doktorantom świadczeń z Funduszu Stypendialnego, określa, zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej uPoSWiN (oznacza to ustawę z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zm.)), Regulamin Świadczeń dla studentów UG (zarządzenie nr 134/R/21 Rektora UG z dnia 21 września 2021 r.ze zmianami 21.02.2022), którego przepisy stosujemy odpowiednio.

Wnioski pozostają bez zmian w stosunku do zeszłego roku, kryteria stanowią załącznik do zarządzenia nr 111/R/20 Rektora UG z dnia 24 września 2020 roku.

Podział środków z dotacji określony jest w regulaminie,

Stypendia Rektora dla doktorantów mogą być przyznawane z podziałem na lata studiów – wynika to z Regulaminu,

Łączna wysokość stypendiów również jest niezmieniona i określona w Regulaminie,

Doktorantów obowiązują progi dochodu i stawki takie, jak w przypadku studentów, są one określone w załączniku zarządzenia Rektora 113/R/2022 z 30 września 2022.

* wg numerów albumu

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW, ZAPOMOGA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Ww. zarządzenie zostało zmienione o przepisy dotyczące stypendium Rektora oraz w zakresie organu przyznającego świadczenia.

Najważniejsze informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

Stypendia będą przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne. Większość składu Komisji powinni stanowić doktoranci.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć do Wydziałowych Komisji Stypendialnych, do dnia 14 października 2019 roku.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

Przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla doktorantów będą obowiązywały dotychczasowe szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, które to kryteria zostaną wprowadzone przy zmianie zarządzenia nr 76/R/19.

Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby doktorantów każdego ze studiów doktoranckich i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba doktorantów na studiach doktorankcich jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu doktorantowi.

Stypendia Rektora dla doktorantów mogą być przyznawane z podziałem na lata studiów.

Łączna kwota przyznanego stypendium socjalnego i stypendium Rektora nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora, to jest 2435,8 zł.

Przy przyznawaniu świadczeń doktorantom studiów doktoranckich stosuje się progi dochodu oraz stawki za poszczególne świadczenia, takie jak w przypadku studentów.

(Informację przygotowała mgr Anna Smykowska - Kierownik Działu Kształcenia.)

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

mgr Paulina Głowacka

mgr Marek Klin

mgr Jarosław Pędziński

mgr Kinga Wiśniewska

oraz

prof. dr hab. Wojciech Tylmann

 

Stypendium Rektora dla doktorantów, stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga:

Miejsce składania wniosków: Alicja Bielińska, Dziekanat WOiG w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, pok. 201

Formularze:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Wrzesień 2019 - 13:13; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Październik 2022 - 11:43; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW, ZAPOMOGA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Zarządzenie nr 80/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów od roku akademickiego 2018/2019 (Załącznik nr 5 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Wniosek o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy (Załącznik nr 3 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

 

Uwaga! Potwierdzenie zaliczenia okresu rozliczeniowego oraz średniej ocen należy uzyskać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

 

Miejsce składania wniosków: Martyna Kardaś, Dziekanat WOiG w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B301 (budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii)

Termin składania wniosków: 04 października 2018 roku

 

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej (Załącznik nr 2 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Wniosek o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy (Załącznik nr 3 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Załącznik nr 4 do ZR 86/R/15 ze zm.)

Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy dołączyć dokumenty o których mowa w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwesytecie Gdańskim oraz Oświadczenie doktoranta o źródle dochodów i (jeśli dotyczy) Oświadczenie rodziców/rodzeństwa/małżonka doktoranta o źródle dochodów

 

Miejsce składania wniosków: Martyna Kardaś, Dziekanat WOiG w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B301 (budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii)

Termin składania wniosków: 15 października 2018 roku

 

 

Formularze:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Sierpień 2017 - 11:08; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Wrzesień 2018 - 09:35; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik