Procedura - postępowania doktorskie wszczęte po 01.05.2019 r.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia rozprawy doktorskiej

Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku jest
prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Obsługę administracyjną Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku zapewnia

Biuro Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii

mgr Anna Serafin

anna.serafin@ug.edu.pl

+48 (58) 523 66 60

al. Marszałka J. Piłsudskiego 46, pok. 207

81-378 Gdynia

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia rozprawy doktorskiej

 

Wszelkie niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Biura Dziekana Wydziału Oceanografii
i Geografii (adres powyżej) w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej sprawy do „Porządku Posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku” rozsyłanego z tygodniowym wyprzedzeniem do członków Rady.

Doktorant dostarcza do Biura Dziekana WOiG:

 1. Rozprawę doktorską w wersji elektronicznej (w formacie Word i PDF (dopuszczalna wielkość pliku pdf to 20,00 MB) oraz w wersji papierowej, opatrzoną streszczeniem w języku angielskim i w języku polskim. Dodatkowo należy podać tytuł rozprawy i słowa kluczowe w obu językach. Wersja papierowa powinna być wydrukowana w 6 egzemplarzach (lub w 7 egzemplarzach, jeśli było wyznaczonych dwóch promotorów)- w tym jeden egzemplarz zbindowany;
 2. Opinię promotora lub promotorów;
 3. Przygotowaną przez promotora propozycję trzech recenzentów wraz z krótkim uzasadnieniem;
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy (czyli dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego;
 5. Certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;.
 6. Wykaz dorobku naukowego spełniający warunek zawarty w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Ustawy (posiadanie w dorobku co najmniej 1 artykułu naukowego lub 1 monografii naukowej lub rozdziału w monografii oraz zawarty w art. 179 ust. 6 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W przypadku publikacji wieloautorskiej dołącza się oświadczenie określające indywidualny wkład  osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w jej powstanie;
 7. Wydruk z systemu antyplagiatowego (kandydat otrzymuje wydruk od promotora);

Załączniki:

 

 

Etapy postępowania w sprawie nadania

stopnia naukowego doktora

 

 

 1. Złożenie dokumentów przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora;
 2. Powołanie zespołu w celu zaopiniowania wniosku o nadanie stopnia doktora;
 3. Opinia Centrum Języków Obcych potwierdzająca efekty uczenia się w zakresie nowożytnego języka obcego;
 4. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
 5. Wyznaczenie przez Radę Dyscypliny 3 recenzentów;
 6. Egzamin doktorski z dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku;
 7. Obrona doktorska - Promotor wyznacza na obronę protokolanta, któy sporządzi protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
 8. Nadanie stopnia doktora.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Kwiecień 2022 - 10:01; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 27. Wrzesień 2023 - 09:47; osoba wprowadzająca: Anna Serafin