Doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej

Wręczenie Akredytacji tutorskiej dla Wydziału

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Warszwie na V Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu został wręczony certyifikat dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG oraz Akredytacje indywidualne dla dziewięciu tutorów, którzy zostali objęci szkoleniem Akredytowany Praktyk Tutoringu Collegium Wratislaviense.

Wydział Oceanografii i Geografii UG został pierwszym w Polsce wydziałem akademickim, który uzyskał Akredytację Tutorską! 

Akredytowani tutorzy:

 • dr Ewa Szymczak,
 • dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. nadzw.
 • dr hab. Urszula Janas, prof. nadzw.
 • dr hab. Anita Lewandowska, prof. nadzw.
 • dr Grażyna Chaberek-Karwacka
 • dr Mirosława Malinowska
 • dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
 • dr hab. Lucyna Przybylska
 • dr Tomasz Zarzycki

Akredytacja Tutorska – Akredytowany Praktyk Tutoringu, jest autorskim programem kształcenia Collegium Wratislawiense, stanowiącym następny stopień w rozwoju kariery zawodowej tutorów. Program Akredytacji Tutorskiej odpowiada na zgłaszaną przez wielu tutorów,  absolwentów Szkół Tutorów i Praktyka Tutoringu,  potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności tutorskich, przy jednoczesnym tworzeniu przestrzeni dla tutoringu na polskim rynku edukacyjnym. Program Akredytacji Tutorskiej to również proces wyznaczania standardów dla zawodu tutora.

Collegium Wratislaviense lest liderem wdrożeń programów tutoringowych w Polsce, posiada niekwestionowaną wiedzę i doświadczenie które pozwoliły na przygotowanie autorskiego, profesjonalnego programu rozwoju dla zawodu tutora. Jest największą szkołą, która rozpoczęła wdrażanie tutoringu w polskim systemie edukacyjnym.

http://cw.edu.pl/aktualnosc/wydzial-oig-uniwersytetu-gdanskiego-pierwszym-polsce-akredytowanym-wydzialem-pracujacy-ze-studentami-metoda-tutoringu/

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Marzec 2020 - 12:37; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: niedziela, 26. Wrzesień 2021 - 17:32; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Doświadczenia w podnoszeniu jakości kształcenia na Wydziale zebrane w książce "Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych"

Książka "Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych" pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Bolałka, dr. Ewy Szymczak i dr. Grażyny Sadoń-Osowieckiej jest zbiorem refleksji wynikających z doświadczeń edukacyjnych nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, wspartych rozważaniami pracowników Instytutu Pedagogiki WNS na temat oceniania oraz jego etycznych dylematów.

Publikacja powstała w oparciu o wystąpienia wygłoszone w cyklu seminariów dydaktycznych, które odbyły się na naszym Wydziale w 2014 roku. Spotkania poświęcone były kolejno: Aktywizującym metodom kształcenia, Ocenianiu w dydaktyce akademickiej oraz Weryfikacji efektów kształcenia – zagadnieniom niezwykle aktualnym w kontekście zarówno „masowości” studiów jak i zmian związanych z budowaniem systemu jakości kształcenia. Podobny jest też układ książki.

Publikacja wpisuje się w ogólnopolską dyskusję dotycząca tzw. dobrych praktyk, które należy rozumieć jako wypracowanie wzorców etycznych w działalności dydaktycznej i naukowej, w tym dobre przykłady relacji między mistrzami i uczniami, które mają wspomagać rozwój dydaktyki i nauki. W naszej książce pokazujemy wzorce postępowania, które zostały przyjęte przez środowisko akademickie i które sprawdziły się często w długoletniej praktyce.

Różnorodność form zajęć dydaktycznych, kierunki studiów (oceanografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska) prowadzone na Wydziale tworzą przestrzeń do zdobywania różnych doświadczeń dydaktycznych, których motywem jest dbałość nie tylko o aspekt merytoryczny zajęć, ale również troska o rozwój zainteresowań i kompetencji studenta. U podstaw podejmowanych przez nauczycieli akademickich działań leży także tworzenie studentom przestrzeni do zdobywania wiedzy poprzez stymulowanie ich aktywności poznawczej, wspieranie inicjatyw wykraczających poza tok studiów na co wskazują opisane w publikacji przykłady.

Zapraszamy do lektury!

 

Fragment recenzji:

"Publikację należy ocenić bardzo wysoko. Przedstawione w rozdziałach treści są aktualne i dobrze wpisują się w dyskusję nad kształceniem w szkolnictwie wyższym. Refleksje Autorów oparte na ich własnym doświadczeniu są bardzo cenne – wiele rozdziałów może służyć jako punkt inspiracji dla czytelnika, którego sobie recenzent wyobraża jako pracownika akademickiego, do podnoszenia jakości oferowanych przez siebie zajęć dydaktycznych. Niewątpliwie publikacja może też służyć jako punkt startowy do prowadzenia wielu dyskusji z zakresu kształcenia – przykładowo, recenzent by widział tę publikację, jako lekturę obowiązkową dla doktorantów wydziału, którzy wiążą swoją dalszą karierę z pracą na uczelni.

Docenić należy duże zróżnicowanie Autorów publikacji. Autorami zarówno są pracownicy Wydziału Oceanografii i Geografii, jak również Instytutu Pedagogiki. Cieszy bardzo fakt umieszczenia również rozdziałów przygotowanych przez studentów – dzięki temu publikacja zyskuje z jednej strony na różnorodności, a z drugiej strony mocno podkreśla, iż w jej przygotowanie była zaangażowana cała społeczność uniwersytecka."

dr hab. Jakub Brdulak

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

Załącznik Rozmiar
spis treści 477.94 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Wrzesień 2015 - 14:51; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Marzec 2016 - 11:39; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki

Seminarium Dobre Zwyczaje Akademickie w Naukach Przyrodniczych

Na Wydziale Oceanografii i Geografii odbył się cykl seminariów poświęcony Dobrym Zwyczajom Akademickim w Naukach Przyrodniczych. Celem zorganizowanych spotkań była wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki, która ma służyć zarówno doskonaleniu jakości kształcenia, jak i ukazaniu rangi pracy dydaktycznej. Zebrane doświadczenia przedstawione zostaną w przygotowywanej publikacji.

Seminarium (21.02.2014 r.) Aktywizujące metody kształcenia:

 • Teoretyczne uzasadnienie stosowania metod aktywizujących w szkolnictwie wyższym – dr Teresa Sadoń-Osowiecka,
 • Metody samodzielnego uczenia się, wartościowanie i selekcjonowanie wiedzy – dr Ewa Woźniak, dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska,
 • Metody aktywizujące przyrodnika w pracy terenowej na lądzie – dr Mirosława Malinowska,
 • Praca studentów na zajęciach konwersatoryjnych – dr Tomasz Zarzycki,
 • Praca studentów na zajęciach audytoryjnych na przykładzie zajęć z „Antropogenicznych przekształceń środowiska morskiego” – dr Anna Panasiuk-Chodnicka,
 • Gry dydaktyczne – dr Ewa Szymczak,
 • Mini konferencja jako podsumowanie projektu badawczego – prof. UG dr hab. Anita Lewandowska,
 • E-learning jako narzędzie rozwijania kompetencji miękkich – dr Grażyna Chaberek-Karwacka,
 • Praca indywidualna ze studentami na studiach II stopnia – dr Ewa Woźniak, dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska,
 • Praktyki zawodowe i inne sposoby aktywizacji procesu nauczania – uczenia się studentów – dr Marcin Paszkuta,
 • RBL – Research Based Learning dla uzdolnionych studentów – prof. dr hab. Jerzy Bolałek,
 • Rozwijanie u studentów umiejętności uczenia się przez całe życie – prof. UG dr hab. Urszula Janas,
 • Działalność Studenckiego Koła Naukowego jako okazja do samorozwoju – Maciej Mańko.

 

Seminarium (11.06.2014 r.) Ocenianie w dydaktyce akademickiej:

 • Relacja między ocenianiem kształtującym a sumującym – dr Grażyna Szyling,
 • Ocenianie studentów w pracy terenowej na lądzie – dr Mirosława Malinowska,
 • Ocenianie ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych w morzu – dr Dorota Burska, dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska,
 • Jak oceniać praktyki zawodowe? – dr Marcin Paszkuta,
 • Aktualne systemy oceniania i metody weryfikacji pracy na zajęciach w opinii studentów – Maciej Mańko, SKNO,
 • Ocenianie na pracowniach dyplomowych – dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, dr Ewa Woźniak,
 • Ocenianie podczas proseminariów, seminariów i wykładów – prof. dr hab. Jerzy Bolałek,
 • Ocenianie projektu badawczego podsumowanego mini-konferencją – prof. UG dr hab. Anita Lewandowska,
 • Dobre praktyki oceniania przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod aktywizujących w obszarze nauk przyrodniczych – prof. dr hab. Jerzy Bolałek,
 • Jak ocenić esej? – dr Teresa Sadoń-Osowiecka,
 • Ciekawe pytania - ciekawe odpowiedzi – prof. UG dr hab. Urszula Janas,
 • Egzaminy przedmiotowe na Uniwersytecie w Nicei – Joanna Ossowska,
 • Informacja zwrotna w ocenianiu – dr Ewa Szymczak.

 

Seminarium (19.12.2014 r.) Weryfikacja efektów kształcenia:

 • Potwierdzanie i dokumentowanie efektów kształcenia w naukach przyrodniczych – prof. dr hab. Jerzy Bolałek,
 • Weryfikacja efektów kształcenia na pracowniach magisterskich i licencjackich– dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, dr Ewa Woźniak,
 • Weryfikacja efektów kształcenia w oparciu projekt badawczy podsumowany mini-konferencją– prof. UG dr hab. Anita Lewandowska,
 • Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych (na wybranych przykładach) – dr Mirosława Malinowska,
 • Narzędzia oceniania i weryfikacji efektów kształcenia  w e-learningu– dr Grażyna Chaberek-Karwacka,
 • Realizacja i weryfikacja efektów kształcenia w czasie praktyk zawodowych – dr Marcin Paszkuta,
 • Weryfikacja efektów kształcenia w amerykańskim modelu kształcenia (UHD) – dr Ewa Szymczak, dr Tomasz Zarzycki.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:22; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:22; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Kurs Dydaktyki Akademickiej

Pracownicy i doktoranci (łącznie 20 osób) Wydziału Oceanografii i Geografii uczestniczyli w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 w Kursie Dydaktyki Akademickiej przygotowanym i prowadzonym przez Panią prof. UG dr hab. Teresę Bauman z Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych.

Celem kursu, było poszerzenie i pogłębienie wiedzy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Kurs przygotowany został w formie blended learning, obejmuje 15 godzin warsztatów i 15 godzin pracy w systemie e-lerningu. Problematyka zajęć warsztatowych dotyczyła między innymi: komunikacji (porozumiewanie się ze studentami, mediacje, negocjacje), metod aktywizujących uczenie się, metod rozwiązywania problemów, oceniania studentów, informacji zwrotnej udzielanej studentom i otrzymywanej od studentów. Zajęcia w systemie e-lerningu obejmowały zagadnienia związane z procesem kształcenia, uczenia się i nauczania.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:20; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:38; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Praktyk Tutoringu

Na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, w okresie od lutego do maja 2015 r., przeprowadzone zostało kolejne szkolenie z zakresu tutoringu - „Praktyk Tutoringu”. W ramach kursu uczestnicy doskonalili swój warsztat realizując następujące zagadnienia:

 • Tutor i paideia – w poszukiwaniu głębszego wymiaru tutoringu.
 • Jak motywować młodych ludzi do rozwoju?
 • Trening narzędzi wzmacniania automotywacji młodych ludzi.
 • Planowanie tutoriali.
 • Jak pisać case study?
 • Etapy rozwoju osobistego i profesjonalnego tutora.
 • Prezentacja pierwszych kasusów tutorskich uczestników.
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – warsztat narzędziowy.
 • Narzędzia skutecznej komunikacji w tutoringu – warsztat narzędziowy.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:18; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:37; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Szkoła Tutorów Akademickich

Na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzone zostały dwie edycje certyfikowanego kurs „Szkoła Tutorów Akademickich”.

Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski program dla naukowców, kadry dydaktycznej uczelni i doktorantów. Tutoring to niezwykła metoda stosowana m. in. na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge, która skutecznie rozwija potencjał studentów, wzmacnia kulturę akademicką i efektywność nauczania oraz zwiększa prestiż zawodowy i osobisty wykładowców. Kurs poprowadzą doświadczeni trenerzy z Collegium Wratislaviense.

Tutoring to metoda dydaktyczna rozwijana w ramach spersonalizowanej edukacji studentów. Jest szczególnie skuteczna w rozwijaniu potencjału studentów i motywowaniu ich do samodzielnej pracy. Tutor to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem młodego człowieka, trafnie rozpoznać jego potencjał, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Mocną stroną tutoringu jest jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. W metodzie tutorskiej spotyka się akademicki etos (poszukiwanie prawdy, relacja mistrz-uczeń) z naukową skutecznością. Dysponujący odpowiednimi narzędziami tutor jest w stanie zmotywować studenta, rozwinąć jego mocne strony i przygotować do brania odpowiedzialności za własne wybory naukowe i życiowe.

Program obejmował 64 godziny zajęć realizowanych w czasie trzech 2-3 dniowych spotkań podczas, których łącznie 38 uczestników poznało dobre praktyki tutorskie, profil kompetencyjny tutora akademickiego oraz osobiste predyspozycje tutorskie. Uczestnicy przygotowywali i oceniali esej tutorski oraz uczyli się prowadzenia tutoriali w oparciu o esej. Prowadzone warsztaty obejmowały liczne ćwiczenia w parach tutorskich oraz zagadnienia z coachingu i mentoringu.

Uczestnicy Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense zostali przygotowani do prowadzenia tutoriali oraz otrzymali Certyfikat Tutora Akademickiego 1 stopnia.

Z dniem 1 października 2014 roku na Wydziale Oceanografii i Geografii rozpoczęliśmy prowadzenie tutoriali dla studentów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:16; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:16; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka