Współpraca z pracodawcami

Współpraca z pracodawcami i interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Dążąc do komplementarności procesu dydaktycznego Wydział Oceanografii i Geografii angażuje wszystkie podmioty procesu dydaktycznego w tworzenie i doskonalenie programów studiów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:47; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:47; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Konsultacje wśród studentów

Z inicjatywy Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Oceanografii prowadzone są szerokie konsultacje ze studentami kończącymi edukację oraz z grupami zgłaszającymi uwagi do przebiegu procesu dydaktycznego. W Instytucie Geografii informacje od studentów pozyskiwane są w oparciu o system badania opinii absolwenta o kierunku.

Przy tworzeniu nowych planów i programów studiów, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, na kierunku Geologia opierano się na opiniach studentów zawartych w przygotowanych, specjalnie w tym celu, ankietach. W ankiecie studenci oceniali, które z realizowanych przedmiotów uważają za najważniejsze dla kierunku, sugerowali zmiany w programie kształcenia poprzez zwiększenie wymiaru godzin zajęć, zakresu materiału, zmiany sekwencji przedmiotów. Ponadto mieli możliwość formułowania otwartych sugestii.

Działania te zostały wysoko ocenione w raporcie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:46; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:46; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Konsultacje wśród nauczycieli akademickich

Ewolucja programów studiów jest efektem dbałości o jakość kształcenia. Na Wydziale Oceanografii i Geografii funkcjonują dwa rodzaje komisji konsultacyjnych. Komisje Rady Programowej ds. Programu Studiów na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna oraz Komisje Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunkach Oceanografia i Geologia. W ich skład wchodzą przedstawiciele jednostek najaktywniej uczestniczących w dydaktyce związanej z danymi kierunkami i specjalnościami. Na spotkania Komisji zapraszani są także przedstawiciele studentów oraz pracodawcy. W ciągu roku akademickiego odbywa się kilka posiedzeń w czasie, których dyskutowane są zmiany jakie należy wprowadzić w planach i programach studiów. Decyzje podejmowane są w oparciu o uwagi zgłaszane przez nauczycieli akademickich, wyniki prowadzonych ankiet oraz głosy pracodawców.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:44; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:44; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

Konsultacje wśród pracodawców

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Oceanografii i Geografii uruchomiony został nowy kierunek studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. Jest to pierwszy kierunek o profilu praktycznym na tym Wydziale, który powstał na drodze ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi – pracodawcami.

Inicjatorem powołania kierunku jest Pan prof. dr hab. Jerzy Bolałek, który opracował najważniejsze założenia, cel i główne efekty kształcenia, które powinny być realizowane na nowym kierunku studiów. W kolejnym etapie odbył się proces konsultacji założeń kierunku z członkami Wydziałowego Zespołu przygotowującego powołanie kierunku oraz z pracodawcami. Zaproszeni zostali przedstawiciele Instytucji zajmujących się szeroko pojętą gospodarką wodną, morską i ochroną środowiska. Zaproszenia również wysłano do podmiotów prywatnych, tj. firmy konsultingowej i eksperckiej. Na podstawie rozmów i konsultacji, które miały miejsce w czasie spotkań, nastąpił etap przygotowywania zakresu tematycznego modułów kształcenia. Założenia modułów tematycznych (również podział i zakres tematyczny) były inspirowane dyskusją z pracodawcami. Dzięki ich sugestiom wprowadzono do kształcenia aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne oraz zagadnienia z zakresu modelowania zjawisk przyrodniczych. W istotny sposób sugestie pracodawców miały wpływ na kształt i wymiar praktyk zawodowych, która jest realizowana w partnerstwie pomiędzy Wydziałem i Pracodawcą.

W skład Rady Programowej kierunku, która powstała w oparciu o zespół ekspertów przygotowujących powołanie kierunku, poza przedstawicielami Wydziału Oceanografii i Geografii, weszli także pracodawcy, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programu studiów oraz studenci nowoutworzonego kierunku studiów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:42; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Sierpień 2015 - 12:42; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka