Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2019

Plan stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Oceanografia - cykl kształcenia 2016-2019

 

I ROK

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język łaciński / Latin Course 30

30

konwersatorium

    2   Z
Przedmioty humanistyczne / Humanities courses do wyboru 15 15     1   Z
Biologia dla oceanografów / Biology for oceanographers 60 30 30   3 3 E
Matematyka dla oceanografów / Mathematics for oceanographers 90 45   45 4 4 E
Fizyka dla oceanografów / Physics for oceanographers 30 15   15 3 1 Z
Chemia dla oceanografów / Chemistry for oceanographers 60 30 30   2 2 E
Geologia fizyczna / Physical geology 75 30 45   2 3 E
Razem semestr 1 360 195 105 60 17 13  
SEMESTR LETNI 2
Wychowanie fizyczne / Physical education 30     30   1 Z
Technologia informacyjna / Information technology 30   30     3 Z
Język angielski / English 60   60     3 Z
Fizyka dla oceanografów / Physics for oceanographers 45 30 15   1 1 E
Hydrobiologia / Hydrobiology 75 30 45   3 4 E
Geologia morza / Marine geology 60 30 30   2 2 E
Hydrochemia / Hydrochemistry 75 30 45   2 5 E
Warsztaty specjalistyczne w strefie brzegowej / Specialization workshops in the coastal zone 40   40     3 Z
Razem semestr 2 415 120 265 30 8 22  

II ROK SPECJALNOSĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA*

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course 30 30     2   Z
Statystyka dla oceanografów / Statistics for oceanographers 60 30 30   2 2 E
Oceanografia biologiczna / Biological oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia fizyczna / Physical oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia chemiczna / Chemical oceanography 90 30 60   3 4 E
Język angielski / English 60   60     5 E
Razem semestr 3 420 180 240   13 17  
SEMESTR LETNI 4
Fizyka morza / Marine physics 75 30   45 3 4 E
Ekologia / Ecology 60 30 30   2 2 E
Podstawy biochemii / Basic biochemistry 75 30 45   2 3 E
Różnorodność biologiczna / Biological diversity 75 45 30   3 2 E
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu / Specialization workshops at sea 80   80     5 Z
Praktyka zawodowa / Practical placement           4 Z
Razem semestr 4 365 135 185 45 10 20  

II ROK SPECJALNOŚC OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA*

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course 30 30     2   Z
Statystyka dla oceanografów / Statistics for oceanographers 60 30 30   2 2 E
Oceanografia biologiczna / Biological oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia fizyczna / Physical oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia chemiczna / Chemical oceanography 90 30 60   3 4 E
Język angielski / English 60   60     5 E
Razem semestr 3 420 180 240   13 17  
SEMESTR LETNI 4
Fizyka morza / Marine physics 75 30   45 3 4 E
Ekologia / Ecology 60 30 30   2 2 E
Chemia wody morskiej / Seawater chemistry 60 30 30   3 2 E
Wprowadzenie do fotochemii środowiska / Introduction to environmental photochemistry 60 15 45   2 3 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu / Specialization workshops at sea 80   80     5 Z
Praktyka zawodowa / Practical placement           4 Z
Razem semestr 4 335 105 185 45 10 20  

II ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA FIZYCZNA*

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course 30 30     2   Z
Statystyka dla oceanografów / Statistics for oceanographers 60 30 30   2 2 E
Oceanografia biologiczna / Biological oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia fizyczna / Physical oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia chemiczna / Chemical oceanography 90 30 60   3 4 E
Język angielski / English 60   60     5 E
Razem semestr 3 420 180 240   13 17  
SEMESTR LETNI 4
Fizyka morza / Marine physics 75 30   45 3 4 E
Ekologia / Ecology 60 30 30   2 2 E
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej / Elements of Linear Algebra and Analytic Geometry 90 45   45 3 3 E
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej / Chosen aspects of contemporary physics 60 30   30 2 2 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu / Specialization workshops at sea 80   80     5 Z
Praktyka zawodowa / Practical placement           4 Z
Razem semestr 4 365 135 110 120 10 20 0

III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA*

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5
Seminarium I / Seminar I 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I 30   30     6 Z
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I 30   30     2 Z
Podstawy botaniki morskiej / Principles of marine botany 75 30 45   2 3 E
Podstawy genetyki organizmów morskich / Basic genetics of marine organisms 75 30 45   3 3 E
Sozologia morza / Marine sozology 45 30 15   2 1 Z
Wstęp do toksykologii / Introduction to toxicology 30 15 15   1 1 Z
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie / Inventarisation and valuation of natural resources and environmental impact assessment 30 15 15   1 1 E
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 30 15 15   1 1 Z
Razem semestr 5 360 135 225   10 20  
SEMESTR LETNI 6
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II 30   30     4 Z
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II 30   30     2 Z
Podstawy ichtiologii / Biology of Fishes 75 30 45   2 3 E
Podstawy biologii fauny morskiej / Principles of biology of marine fauna 75 30 45   3 3 E
Biogeografia morza / Biogeography of the sea 30 15 15   2 1 E
Bioindykacja środowisk morskich / Bioindication of marine environments 75 30 45   2 3 E
Systemy społeczno-ekologiczne 30 15   15 1 1 Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 15 15     1   Z
Razem semestr 6 375 135 225 15 11 19  

III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA*

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5
Seminarium I / Seminar I 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I 30   30     6 Z
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I 30   30     2 Z
Biomolekuły w środowisku morskim / Biomolecules in marine environment 60 30 30   2 2 E
Mikrobiologia morza / Marine microbiology 30 15 15   1 1 Z
Sedymentologia / Sedimentology 60 30 30   2 1 Z
Surowce mineralne mórz i oceanów / Mineral resources of seas and oceans 30 30     2   Z
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania / Marine paleoenvironments and methods of investigation 45 30 15   2 1 E
Podstawy meteorologii / Basic meteorology 30 15   15 1 1 E
Chemia osadów / Chemistry of the bottom sediments 60 30 30   2 2 E
Razem semestr 5 390 180 195 15 12 18  
SEMESTR LETNI 6
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II 30   30     4 Z
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II 30   30     2 Z
Chemia atmosfery / Atmospheric chemistry 60 30 30   2 2 E
Chemia zawiesin / Chemistry of suspended particulate matter 30 15 15   1 2 Z
Ochrona brzegów morskich / Coastal protection 30 30     2   Z
Hydrogeologia strefy brzegowej / Hydrogeology of the coastal zone 30 15   15 2 1 E
Metody badań geologicznych dna morskiego / Methods of seabed geological research 30 30     2   E
Systemy społeczno-ekologiczne 30 15   15 1 1 Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 75 30 45   3 3 Z
Razem semestr 6 360 165 165 30 13 17  

III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA FIZYCZNA*

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5
Seminarium I / Seminar I 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I 30   30     5 Z
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I 30   30     2 Z
Podstawy meteorologii / Basic meteorology 30 15   15 1 1 E
Wprowadzenie do optyki morza / Introduction to marine optics 45 30   15 2 1 E
Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej i analizy obrazu/ An introduction to remote sensing and image processing 60 30 30   3 2 Z
Mapy i GIS / Maps and GIS 60 20 40   2 3 E
Równania różniczkowe i analiza pól / Differential Equations and Theory of Surfaces 90 45   45 3 3 E
Razem semestr 5 360 140 145 75 11 19  
SEMESTR LETNI 6
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II 30   30     6 Z
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II 30   30     2 Z
Wprowadzenie do akustyki morza / Introduction to marine acoustics 60 30   30 3 2 E
Programowanie / Programming 45   45     3 Z
Wprowadzenie do dynamiki morza / Introduction to marine dynamics 75 45   30 3 2 E
Systemy społeczno-ekologiczne 30 15   15 1 1 Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 75 30 45   2 3 Z
Razem semestr 6 360 120 165 75 9 21  

UWAGI

       * kolorem czerwonym zaznaczono korekty zatwierdzone przez Radę Wydziału OiG w dniu 29.06.2018 roku.

  1. Przedmioty humanistyczne / Humanities courses do wyboru: Filozofia przyrody 15h+1ECTS  lub Logika 15h+1ECTS / Philosophy of nature or Logic
  2. Praktyka zawodowa / Practical placement - studenci mają obowiązek zaliczenia praktyki w wymiarze 120 godzin
  3. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy przedmiotów obligatoryjnych dla innej specjalności oraz przedmiotów wyłącznie fakultatywnych: Hydrodynamika dla oceanografów/ Hydrodynamics for oceanographers (30+15h, 2+1ECTS), Metody numeryczne w biologii morza (30+30h, 2+2ECTS),
  4. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z trzech uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalności. Wybór specjalności następuje pod koniec semestru 3.                          
  5. Seminarium i Pracownia dyplomowa obejmują przygotowanie pracy licencjackiej              
  6. Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru / Courses to choose                                        
  7. Fizyka dla oceanografów/ Physics for oceanographers - 15 godz. ćw. lab. +15 godz. ćw. aud.
  8. Na I roku studiów każdego studenta obowiązuje ukończenie szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Czerwiec 2016 - 11:38; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Lipiec 2018 - 09:49; osoba wprowadzająca: Anna Serafin