Rekrutacja na staże

Drodzy Studenci!

INFORMACJA O REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Informujemy, że na Wydziale Oceanografii i Geografii UG trwa rekrutacja na staże w ramach projektu „Interdyscyplinarny program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż'”!  

I nabór kandydatów na Stażystów prowadzony był w okresie od 5 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r., do godz. 14:00.

II NABÓR KANDYDATÓW MA CHARAKTER NABORU CIĄGŁEGO I TRWA DO ODWOŁANIA!

ZAKRES TEMATYCZNY STAŻY:

  1. GIS i analiza przestrzenna,
  2. Monitoring środowiska i zrównoważony rozwój,
  3. Gospodarka morska,
  4. Geologia w praktyce.

WARUNKI REKRUTACJI:

1)     zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci:

  • studiów II stopnia kierunków: Oceanografia, Geografia i Gospodarka przestrzenna,
  • III roku studiów I stopnia kierunku Geologia.

2)     zakwalifikowanie do programu stażowego ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta.

3)     Za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż.

4)     Dany student może uzyskać dofinansowanie max. 1 stażu realizowanego bez względu czy jest to staż w kraju czy za granicą.

5)     Proces rekrutacji będzie polegał na selekcji kandydatów w oparciu o przygotowany przez aplikującego CV i list motywacyjny. W procedurze uczestniczyć będą przedstawiciele pracodawców, którzy wspólnie z odpowiedzialnymi za realizację projektu pracownikami WOiG dokonają selekcji i wyboru kandydatów na staż. W przypadku większej ilości chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 5 maja br.

6)     Na staże zagraniczne dokumenty należy przygotować w jęz. angielskim.

7)     Komplet dokumentów (CV, list motywacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu oraz wypełniona ankieta – badanie luk kompetencyjnych kandydatów na staż. Dokumenty do pobrania na stronie: http://oig.ug.edu.pl/studenci/program_stazowy_power) proszę złożyć w Dziekanacie właściwym dla danego kierunku studiów, w kopercie z dopiskiem „Interdyscyplinarny program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż'”.

WARUNKI ODBYWANIA STAŻY:

1)     Zakres czasowy staży: Staż musi trwać dokładnie 1 miesiąc a składać się na niego musi 120 godzin zegarowych pracy.

2)     Termin odbywania staży: staże mogą odbywać się od początku maja do końca grudnia 2017 r.

3)     Warunki finansowe: staż jest płatny – stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1 566,74 zł. Szczegółowe warunki odbywania stażu zostały opisane w umowie stażowej.

4)     Organizator stażu zapewnia stażyście zwrot kosztów dojazdu (tam i z powrotem) oraz zakwaterowania w przypadku odbywaniu stażu poza miejscem zamieszkania, zarówno w kraju (do wysokości 1500 zł) jak i zagranicą (do wysokości 4500 zł). Zwrot kosztów odbędzie się na podstawie rachunków. Ponoszenie kosztów związanych z zakwaterowaniem jest możliwe w przypadku, gdy staże krajowe będą się odbywały w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu.

5)     Organizator stażu zapewnia miejsce odbywania stażu. Dopuszczalne jest również zaproponowanie przez studenta miejsca stażu. 

 

W PRZYPADKU ZAPROPONOWANIA PRZEZ STUDENTA MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU PROSIMY O KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU W CELU USTALENIA DALSZEJ PROCEDURY. WŚRÓD ZAŁĄCZNIKÓW ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ PLIK DLA POTENCJALNEGO STAŻODAWCY - WSTĘPNA DEKLARACJA W WERSJI EKEKTRONICZNEJ (W TYM PLIK EXCEL DO WYPEŁNIENIA PRZEZ STAŻODAWCĘ)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Czerwiec 2016 - 20:04; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: piątek, 4. Sierpień 2017 - 14:25; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki

Dokumenty projektu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Lipiec 2016 - 13:59; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: czwartek, 26. Październik 2017 - 12:32; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki