Program Stażowy POWER | Wydział Oceanografii i Geografii

Informacje ogólne o 'NoZ na Staż'

poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku, 13:50

noz

Informacje ogólne

W dniu 5 maja br., zakończyły negocjacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie dofinansowania nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój – POWER. Projekt złożony we wrześniu 2015 roku uzyskał wysokie noty punktowe oraz rekomendację finansowania.

Projekt nosi nazwę „Interdyscyplinarny program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż'”.

Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji oczekiwanych przez rynek pracy, gospodarkę oraz społeczeństwo przez 180 studentów studiów II stopnia kierunków: oceanografia, geografia, gospodarka przestrzenna oraz studiów I stopnia na kierunku geologia w zakresie:

● GIS i analiza przestrzenna,
● Monitoring środowiska i zrównoważony rozwój,
● Gospodarka morska,
● Geologia w praktyce,

poprzez organizację płatnych staży zawodowych w firmach, instytucjach oraz administracji w ww. sektorach usług (komercyjnych i publicznych). Staż każdego studenta będzie trwał 1 miesiąc i obejmował będzie min. 120 godzin. Programem staży zostanie objętych 40% studentów objętych wsparciem kierunków, dla każdego z dwóch cykli: w latach akademickich 2016/2017 oraz 2017/2018. Projekt przewiduje organizację staży krajowych oraz zagranicznych (min. 10% staży).

Wartość projektu to 913 713 zł. Początek projektu planowany jest na 1 maja br., wkrótce rozpocznie się rekrutacja a pierwsze staże odbędą się już latem tego roku.

Projekt ten jest pierwszym na Uniwersytecie Gdańskim projektem realizowanym w ramach POWER w tej perspektywie finansowej.

W przygotowanie projektu włączeni byli: Prodziekan ds. Kształcenia – dr Ewa Szymczak, Z-ca Dyrektora IO ds. dydaktycznych – dr Marcin Paszkuta, Zastępczynie Dyrektora Instytutu Geografii dr Mirosława Malinowska oraz dr Grażyna Chaberek-Karwacka, ponadto dr Robert Sokołowski oraz mgr Ilona Wrześniewska. Zespół pracował pod kierownictwem dr. Tomasza Zarzyckiego.

ZOBACZ INFORMACJE O REKRUTACJI

Dokumenty projektu

Autor: 
Tomasz Zarzycki
czwartek, 13 października 2016 roku, 10:35

Biuro Projektu 'NoZ na Staż'

poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku, 13:45

Kierownik Projektu - dr Tomasz Zarzycki (tomasz.zarzycki@ug.edu.pl)

Z-ca Kierownika Projektu - mgr Ilona Wrześniewska (oceika@ug.edu.pl)

Adres:
Wydział Oceanografii i Geografii UG
al. Marszałka Piłsudskiego 46/209
81-378 Gdynia
tel.:+48 58 523 66 07