Program studiów - cykl kształcenia 2017 - 2020

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku GEOGRAFIA
 – cykl kształcenia 2017-2020, rok kształcenia 2017/2018

 

I ROK, CYKL KSZTAŁCENIA 2017-2020, ROK KSZTAŁCENIA 2017/2018

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1 SYLABUSY
Historia myśli geograficznej/ History of geographical ideas 30 20 - 10 2 2 E

Podstawy geografii fizycznej/

Principles of physical geography

30 20 - 10 1 3 E

Astronomiczne podstawy geografii/

Astronomical principles of geography

30 20 10 - 2 2 E
Matematyka/ Mathematics 30 20 - 10 2 2 ZO

Ekonomia i przedsiębiorczość/

Economy and business study

30 20 - 10 2 2 ZO
Socjologia/Sociology 15 15     1   ZO

Kartografia i topografia/

Cartography and topography

50 30 20 - 2 3 E

Technologie informacyjne/

Information technologies

30 - 30 - - 4 ZO

Bezpieczeństwo i higiena pracy/

Security and hygiene rules

4 4 - - - - Z

Zasady ergonomi/

Principles of ergonometrics

6 6 - - - - Z

Szkolenie biblioteczne/

Libruary training

             
Razem semestr 1 255 155 60 40 30  
SEMESTR LETNI 2 SYLABUSY

Meteorologia i klimatologia/

Meteorology and climatology

50 30 20 - 3 1 E

Geofizyka i geochemia

Geophysics and geochemistry

30 20 10 - 2 2 ZO
Geologia/Geology 50 30 20   2 2 E
Biogeografia/ Biogeography 30 15 15 - 2 1 E

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej/

Principles of socio-economic geography

30 20 - 10 3 1 E
Teledetekcja/Remote sensing 30 15 - 15 2 1 ZO
Jezyk obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO
Ćwiczenia terenowe - topografia/ Topography – field training (4 days) 24 (4 dni/4 days) - 24 - - 2 ZO

Ćwiczenia terenowe - Geografia/

Economic geography – field training

24 (4 dni/4 days) - 24 - - 2 ZO

Ćwiczenia terenowe regionalne (Wybrzeża i pojezierza)/

Regional field practice (coasts and lake districts)

30(5 dni/5 days) - 30 - - 2 ZO
Razem semestr 2 328 130 143 55 30  

II ROK, CYKL KSZTAŁCENIA 2017-2020, ROK KSZTAŁCENIA 2018/2019

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3 SYLABUSY

Geografia ekonomiczna/

Economic geography

50 30 20 - 2 2 E

Geografia społeczna/

Social geography

50 30 20 - 2 2 E
Geomorfologia/ Geomorphology 50 30 20 - 2 2 E

Hydrologia i oceanografia/

Hydrology and oceanography

50 30 20 - 2 2 E

Statystyka w geografii

Statistics in geography

45 15 30 - 2 2 E

Wychowanie fizyczne/

Physical education

30 - - 30 - - Z

Ćwiczenia terenowe-Geografia społeczna /

Social economy – field training

24 (4 dni/4 days) - - 24 - 3 ZO

Geograficzne systemy informacyjne/

Geographical Information Systems

45 30 15 - 2 1 ZO
Język obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO
Wykład ogólnouczelniany 30 30 - - 2 - ZO
Razem semestr 3 404 210 110 84 30  
SEMESTR LETNI 4 SYLABUSY

Geograficzne systemy informacyjne//

Geographical Information Systems

15 - 15 - - 3 ZO
Język obcy/ Foreign language 30 - - 30 - 2 ZO

Geografia polityczna/

Political geography

50 30 20 - 2 2 E

Kształtowanie i ochrona środowiska/

Environmental formation and protection

50 30 20 - 2 2 E
Gleboznawstwo i geografia gleb/ 
Soil science and geography
30 20 10 - 2 1 ZO

Ochrona własności intelektualnej/

Intellectual property protection

10 10 - - 1 - Z

Ćwiczenia terenowe-Geomorfologia/

Geomorphology – field training

24

(4 dni/ 4 days)

- 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe-Hydrologia/
/Hydrology – field training

24(4 dni/4 days) - 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe- Meteorologia i klimatologia/

Meteorology and climatology – field training

24(4 dni/4 days) - 24 - - 3 ZO

Ćwiczenia terenowe regionalne (Wyżyny i góry)

Regional field practice (uplands and mountains)

36(6 dni/6 days) - 36 - - 4 ZO
Razem semestr 4 293 90 173 30 30  

III ROK, CYKL KSZTAŁCENIA 2017-2020, ROK KSZTAŁCENIA 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5 SYLABUSY

Moduł do wyboru:

(do wyboru 1 z 2 oferowanych)/

Selection module (one of the two offered)

40 40 - - 4 - ZO

- Uwarunkowania zróżnicowania geomorfologicznego północnej Polski/

Conditions of geomorphological diversity in  northern Poland

- Wybrane aspekty klimatu lokalnego/

Selected aspects of local climate

20 20 - - 2 - ZO
20 20 - - 2 - ZO

- Społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej/

Social conditions of economic activities

- Geograficzne uwarunkowania kształtowania przestrzeni/

Geographical determinants of spatial planning

20 20 - - 2 - ZO
20 20 - - 2 - ZO

Geografia fizyczna Polski

Physical geography of Poland

45 30 15   2 1 E

Geografia regionalna świata (fizyczna)/

Regional geography of the Word (physical)

45 30 15 - 2 1 E
Geografia osadnictwa/
Geography of settlements
45 30 15 - 2 1 E
Geoekologia/ Geoecology 30 20 10 - 1 2 E
Język angielski/ English 30 - - 30 - 2 ZO/E

Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa/

Geography of settlements – field training

24(4 dni/4 days) - 24 - - 2 ZO

Pracownia licencjacka/

Bachelor’s degree workshop

15 - 15 - - 4 ZO

Seminarium  dyplomowe

(przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)/

Bachelor’s seminar

30 - 30 - - 6 ZO
Razem semestr 5 304 150 124 30 30  
SEMESTR LETNI 6 SYLABUSY

Pracownia licencjacka/

Bachelor‘s degree workshop

30 - 30 - - 4 ZO

Seminarium  dyplomowe

(przygotowanie do egzaminu dyplomowego - w tym przygotowanie pracy dyplomowej)/

Bachelor’s seminar

30 - 30 - - 6 ZO

Moduł do wyboru:

(do wyboru 1 z 2 oferowanych)/

Selection module (one of the two offered)

30 30 - - 3 - ZO

- Stosunki wodne Pobrzeży i Pojezierzy południowego Bałtyku/

Water conditions of south Balic Coastlands and Lakelands

- Wybrane aspekty funkcjonowania krajobrazu/

Selected aspects of landscape functioning

20 20 - - 2 - ZO
10 10 - - 1 - ZO

- Geopolityczne problemy współczesnego świata/

Geopolitical problems of modern world

- Ekologiczne warunki życia człowieka/

Environmental conditions of human development

20 20 - - 2 - ZO
10 10 - - 1 - ZO

Gospodarka przestrzenna z elementami planowania przestrzennego/

Spatial planningSpatial planning

45 30 15 - 2 1 E

Geografia ekonomiczna Polski/

Economic geography of Poland

45 30 15 - 2 1 E

Geografia regionalna świata (ekonomiczna)/

Regional geography of the Word (economic)

45 30 15 - 2 1 E

Ćwiczenia terenowe regionalne (Europa)/

Regional field practice (Europe)

36(6 dni/6 days) - 36 - - 3 ZO

Praktyka zawodowa (120 godzin)/

Practical placement (120 hours)

120(3 tyg./3 weeks) - 120 - - 5 ZO
Razem semestr 6 381 120 261   30  

 

1)  Kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru/ Selected module in italics

 * Grupy laboratoryjne (8-12 osób)/ laboratory groups (8-12 students)

 

Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.

 

 

Kształcenie nauczycieli od roku ak. 2017/2018

W związku ze zmianą w organizacji szkół w Polsce pożądane jest wprowadzenie kształcenia nauczycieli na studiach licencjackich na kierunku geografia. Według prawa nauczyciele po studiach I stopnia mogą uczyć w szkole podstawowej, w której od klasy V do VIII będzie prowadzony przedmiot  geografia. Przedstawiona poniżej propozycja planu nauczania i liczba punktów ECTS (25) jest zgodna z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

          Realizuje ona opisany w standardach moduł 2: przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym w postaci przedmiotów: psychologia, pedagogika, prawo oświatowe, emisja głosu, praktyka opiekuńczo-wychowawcza (łącznie 180 godz., w tym 30 godz. praktyki; 10 punktów ECTS) oraz moduł 3: przygotowanie w zakresie dydaktycznym – podstawy dydaktyki, dydaktyka geografii i przyrody w szkole podstawowej, dydaktyka geografii, praktyka pedagogiczna - obserwowanie zajęć, praktyka pedagogiczna I i praktyka pedagogiczna II (łącznie 240 godz., w tym 120 godzin praktyki; 15 punktów ECTS). Program obowiązywałby od roku akademickiego 2017-2018.

          Studenci obecnych studiów licencjackich, rozpoczynający studia magisterskie w roku akademickim 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, którzy nie mieli możliwości kształcenia w specjalizacji nauczycielskiej, powinni mieć prawo do zdobycia uprawnień do zawodu nauczyciela według obecnie realizowanego programu na studiach II stopnia. Program dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadpodstawowych nie ulega zmianie.

 

studia licencjackie – specjalizacja nauczycielska

Program od roku akad. 2017/2018

 

I ROK STUDIÓW

 

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 1

Semestr 2

W

Ćw.

ECTS

W

Ćw.

 

ECTS

Psychologia

Z

 

-

60

 

3

Praktyka pedagogiczna (opiekuńczo-wychowawcza) – grupy laboratoryjne

Z

-

30

 

2

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń

90

 

-

90

 

5

II ROK STUDIÓW

 

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 1

Semestr 2

W

Ćw.

 

ECTS

W

Ćw.

ECTS

Pedagogika

Z

 

60

 

3

 

Podstawy dydaktyki

Z

-

30

2

Dydaktyka geografii i przyrody w szkole podstawowej

Z

 

-

60

4

Praktyka pedagogiczna (obserwowanie zajęć) – grupy. laboratoryjne

Z

 

 

 

 

-

30

1

Emisja głosu

Z

 

-

15

1

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń

195

-

90

 

5

-

105

6

 

III ROK STUDIÓW

 

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 1

Semestr 2

W

Ćw.

Prakt.

ECTS

W

Ćw.

ECTS

Dydaktyka geografii

E

-

30

 

2

 

Prawo oświatowe

Z

-

15

1

Praktyka pedagogiczna I (wrzesień po II roku)

Z

-

-

45

3

 

Praktyka pedagogiczna II

Z

-

-

45

3

 

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń

135

-

45

90

9

-

-

-

 

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Geografia UG,

Specjalizacja nauczycielska: Geografia, cykl kształcenia 2017-2020

Plan obowiązuje od roku akad. 2017/2018, zatwierdzony przez Radę Wydziału OiG UG w dn. 30.06.2017 r.

 

Moduł kształcenia nauczycielskiego   

uprawniający do nauczania przedmiotu Geografia w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych*

(wg standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17.01.2012 r.)

 

I ROK STUDIÓW

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 1

Semestr 2

W

Ćw.

aud.

ECTS

W

Ćw. Aud.

 

ECTS

Psychologia

Z

 

-

60

 

3

Praktyka pedagogiczna (opiekuńczo-wychowawcza) – grupy laboratoryjne

Z

-

30**

 

2

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń

90

 

-

90

 

5

II ROK STUDIÓW

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 3

Semestr 4

W

Ćw. Aud.

 

ECTS

W

Ćw.

aud.

ECTS

Pedagogika

Z

 

60

 

3

 

Podstawy dydaktyki

Z

-

30

2

Dydaktyka geografii i przyrody w szkole podstawowej

Z

 

-

60

4

Praktyka pedagogiczna (obserwowanie zajęć) – grupy. laboratoryjne

Z

 

 

 

 

-

30

1

Emisja głosu

Z

 

-

15**

1

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń

195

-

90

 

5

-

105

6

III ROK STUDIÓW

Przedmiot

Forma

Zal.

Semestr 5

Semestr 6

W

Ćw. Aud.

Prakt.

ECTS

W

Ćw.

aud

ECTS

Dydaktyka geografii

E

-

30

 

2

 

Prawo oświatowe

Z

-

15

1

Praktyka pedagogiczna I (wrzesień po II roku)

Z

-

-

45

3

 

Praktyka pedagogiczna II

Z

-

-

45

3

 

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń

135

-

45

90

9

-

-

-

 

** ćwiczenia laboratoryjne 15-20 osób

*Wg § 4 projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2017.r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które będzie obowiązywało od 1 września 2017 r. „…kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych będzie posiadała osoba, która ukończyła studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne…”.

Studenci obecnych studiów licencjackich, rozpoczynający studia magisterskie w roku akademickim 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, którzy nie mieli możliwości kształcenia w specjalizacji nauczycielskiej, powinni mieć prawo do zdobycia uprawnień do zawodu nauczyciela według obecnie realizowanego programu na studiach II stopnia. Program dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadpodstawowych nie ulega zmianie.

Akty prawne, na podstawie których zmieniamy kształcenie nauczycieli (uprawnienia do

nauczania w szkołach podstawowych:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1264) - tu szczególnie paragraf 4.

Obecnie ma być zmienione i dostosowane do zapisów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tego wymienionego wyżej)i do nowej rzeczywistości (bez gimnazjów). Projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie, który ma wejść w życie 1września 2017 r., w paragrafie 4 mówi także o uprawnieniach do nauczania w szkole podstawowej osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły

kierunkowe studia I stopnia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Lipiec 2017 - 11:22; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Kwiecień 2018 - 09:23; osoba wprowadzająca: Anna Serafin