Rekrutacja na tutoriale

Rekrutacja w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na tutoriale prowadzone w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Oceanografii i Geografii będzie przebiegała w następujących terminach:

 

sem. zimowy

 

Składanie dokumentów na tutorial – wysłać bezpośrednio na adres mailowy Tutora

(CV, list motywacyjny uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu)

20 - 31.10.2023

6.11.2023

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata na indywidualną rozmowę z tutorem

13 - 17.11.2023

Indywidualne rozmowy z tutorem.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata na tutorial

od 17.11.2023*

Tutoriale

* tutoriale nie muszą się kończyć wraz z końcem semestru

Po 17.11.2023

Można zgłaszać się do tutorów lub poczekać na rekrutację w semestrze letnim.

 

Profile Tutorów dostępne są na stronie Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Tutoring uznawany jest za innowacyjną metodę dydaktyczno-wychowawczą, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju. Wywodzi się brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge. Do dnia dzisiejszego z powodzeniem praktykowany jest na wielu wiodących uczelniach świata.

Tutoring akademicki pomaga w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, umiejętności samodzielnego jej zdobywania, uczy sztuki wykorzystywania własnych talentów oraz wzmacnia zainteresowania studenta. Proces współpracy nakierowany jest na rozwój podopiecznego w zakresie umiejętności akademickich tj. pisanie tekstów, prezentacja wiedzy, dyskusja.

Tutoriale na naszym Wydziale prowadzone są od roku akademickiego 2014/2015. Nasi Tutorzy posiadają olbrzymie doświadczenie poparte praktyką i potwierdzone certyfikatami instytucji zewnętrznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Styczeń 2020 - 09:25; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: piątek, 24. Listopad 2023 - 13:29; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska

Regulamin

REGULAMIN KURSU AKADEMICKIEGO W RAMACH PROGRAMU

Wdrożenie profesjonalnego systemu tutoringu akademickiego dla studentów

Wydziału Oceanografii i Geografii UG – „TUTOR-WOiG”

 

Regulamin określa warunki, na jakich realizowany będzie kurs akademicki „Tutoring” na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Celem Programu jest organizacja, trwającej co najmniej semestr, indywidualnej
  i systematycznej współpracy studentów WOiG i ich nauczycieli akademickich, która odbywała się będzie w ramach przedmiotu „Turtoring”.
 2. Powadzone kursy akademickie mają wspierać oraz motywować studentów
  w poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego, a także kształtować dobre obyczaje akademickie u studentów.
 3. Kusr „Tutoring” mogą prowadzić pracownicy Wydziału Oceanografii i Geografii, którzy uzyskali certyfikat Tutora Akademickiego i wchodzą w skład Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich.
 4. Tutor może mieć pod opieką maksymalnie 2 studentów w semestrze.
 5. Tutor, w cyklu 8 spotkań w semestrze, będzie realizował indywidualny, dostosowany do potrzeb studenta kurs akademicki.
 6. Informacje dotyczące zainteresowań naukowych tutora (profil tutora) oraz proponowanej tematyki tutoriali zamieszczone są, do informacji studentów, na stronie internetowej WOiG.

 

REKRUTACJA STUDENTÓW DO PROGRAMU „TUTOR-WOiG”

§2

 1. Rekrutację do Programu „TUTOR-WOiG” prowadzą tutorzy Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich.
 2. W Programie uczestniczyć mogą studenci wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale Oceanografii i Geografii (w tym studenci innych uczelni przebywający w ramach programu MOST, ERASMUS i innych), którzy spełniają wymagania opisane w §2 pkt. 3.
 3. Student, który chce uczestniczyć w Programie „TUTOR-WOiG” nie może mieć zaległości związanych z niezaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu lub warunkowym dopuszczeniem do studiowania w kolejnym okresie rozliczeniowym (warunek/dług punktowy ECTS).
 4. Aby uczestniczyć w Programie student musi przejść pomyślnie kolejne etapy procedury rekrutacyjnej, która obejmuje:
  1. złożenie CV i listu motywacyjnego uzasadniającego wybór tutora i tematyki tutorialu,
  2. indywidualną rozmowę z tutorem.
 5. Rekrutacja na tutoriale prowadzone w semestrze zimowym odbywa się w drugiej połowie października, w semestrze letnim w drugiej połowie stycznia.

 

ZALICZENIE ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU „TUTOR-WOiG”

§3

 1. Kontrakt tutorski podpisywany jest najpóźniej na 2 spotkaniu z tutorem.
 2. Tutoring uznaje się za zaliczony, jeśli student wypełnił wspólne ustalenia przewidziane kontraktem tutorskim i otrzymał pozytywną opinię tutora. Opinię tą sporządza się w formie pisemnej.
 3. Informacja o zaliczonym tutorialu wpisana zostanie w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Opinię tutora wydaje się zainteresowanemu.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Wrzesień 2014 - 11:48; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: środa, 23. Wrzesień 2015 - 11:14; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik

Kontrakt

Zakres tutoringu obejmujący kontrakt tutorski ze studentem

 

Aby zmaksymalizować efektywność sesji tutorskich,  tutor i student zobowiązani są do zapoznania się
i omówienia na pierwszym spotkaniu poniższych zasad.

 

Właściwe zrozumienie obowiązków wynikających z prowadzenia i uczestnictwa w tutorialu  to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu obydwu stron.

 

Cele tutoringu:

 • Zidentyfikowanie zainteresowań naukowych i / lub zawodowych studenta,
 • Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron studenta celem jego dalszego rozwoju naukowego,
 • Wykształcenie w studencie umiejętności samodzielnego i efektywnego uczenia się,
 • Zapoznanie studenta z efektywnymi technikami studiowania, takimi jak warsztaty, dyskusje
  czy wykorzystanie zasobów literatury i internetowych,
 • Pomoc studentowi w osiągnięciu wyższego poziomu kompetencji w zakresie wybranego obszaru badawczego,
 • Pomoc studentowi w staniu się aktywnym w procesie studiowania,
 • Pomoc studentowi w rozwijaniu pozytywnego nastawienie do nauki oraz otwartości na informację zwrotną,
 • Wspieranie i zachęcanie do nauki w tempie dostosowanym do możliwości studenta.

 

Cele tutoringu osiągane są poprzez:

 • Pomoc w rozpoznaniu, które obszary wiedzy studenta dotyczące tematyki jego zainteresowań naukowych / prowadzonych badań wymagają dokształcenia / doskonalenia,
 • Rozmowę, przegląd notatek, prac domowych, projektów itd. celem zidentyfikowania mocnych i słabych stron studenta,
 • Angażowanie studenta w dyskusję na tematy naukowe w zakresie wybranego przez niego zagadnienia ,
 • Zadawanie studentowi pytań i omawianie z nim wybranych zagadnień, które pomogą w przeniesieniu wiedzy do pamięci długotrwałej,
 • Pomoc studentowi w zarządzaniu czasem i efektywnym uczeniu się poprzez omawianie materiałów naukowych na ten temat, wykonywanie prostych ćwiczeń, testów i quizów udostępnianie materiałów na ten temat, robienie testów, quizów itp.
 • Stwarzanie studentowi możliwości utrwalania zdobytej wiedzy i ćwiczenie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów i  mini-quizów ,
 • Przegląd wraz ze studentem uwag i sugestii tutora do esejów lub innych prac, w celu jak najefektywniejszego wykorzystania informacji zwrotnej,
 • Szacunek wobec wartości akademickich, zachowanie uczciwości akademickiej i wzajemne poszanowanie,
 • Indywidualną pracę studenta z tutorem.

 

Obowiązkiem studenta jest:

 • Udział w zajęciach przewidzianych planem studiów.
 • Regularny udział we wszystkich zaplanowanych sesjach tutoringu*.
 • Pozostanie po pierwszym spotkaniu w kontakcie z tutorem i potwierdzanie daty kolejnych spotkań.
 • Punktualne przychodzenie na wszystkie zaplanowane sesje tutoringu. Jeśli nie jest to możliwe skontaktowanie się z tutorem i zaproponowanie alternatywnego terminu.
 • Informowanie tutora, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, o niemożności uczestnictwa w zaplanowanym tutorialu i ustalenie nowego terminu spotkania**. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkować będzie niezaliczeniem zajęć cząstkowych.
 • Czekanie na tutora 15 minut, zanim zgłosi się jego nieobecność.
 • Przychodzenie na sesje przygotowanym, tzn. czytanie wskazanych materiałów, pisanie esejów/ opracowań, staranie się aby zadania domowe i przygotowywane pytania na kolejne spotkania były jak najlepiej wykonane.
 • Przynoszenie na każdą sesję podręczników, notatek, zadań domowych, przyborów do pisania i innych niezbędnych materiałów, także z poprzednich sesji tutoringu.
 • Przygotowywanie się do sesji poprzez wcześniejsze określenie potrzeb oraz poinformowanie o nich tutora.
 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich aspektach sesji tutoringu: zadawanie pytań, przygotowywanie pracy domowej itp.
 • Znajomość imienia i nazwiskatutora oraz sposobu kontaktowania się z nim (nr telefonu, mail).
 • Wypełnienie i oddanie formularza oceny na koniec kursu.
 • Kontaktowanie się z Prodziekanem ds. kształcenia w sprawie pytań i wątpliwości.

 

*Student, który ma dwie nieobecności lub nagminnie odwołuje sesje, może być usunięty z programu tutoringu.

** Osoba odwołująca zajęcia jest odpowiedzialna za znalezienie nowego terminu.

 

Obowiązkiem tutora jest:

 • Uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych sesjach tutorskich *.
 • Przychodzenie na czas na wszystkie zaplanowane sesje tutorskie.
 • Informowanie studenta, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, o zmianie terminu zaplanowanej sesji**.
 • Ustalenie terminu odwołanej sesji, nie później niż 48 godzin od pierwotnie zaplanowanej, za obopólnym uzgodnieniem terminu kolejnego spotkania.
 • Potwierdzenie terminu następnej zaplanowanej sesji przed zakończeniem aktualnej sesji.
 • Czekanie 15 minut na studenta, zanim zaznaczy mu nieobecność.
 • Informowanie Dziekana ds. kształcenia o studentach, którzy mają dwie nieobecności.
 • Pomaganie studentowi w identyfikowaniu obszarów problemowych poprzez zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
 • Wykorzystywanie przykładów do demonstrowania koncepcji i teorii, dostarczając jednocześnie okazji do praktycznego ich zastosowania.
 • Odwoływanie się do wykładów, warsztatów i zasobów internetowych celem podnoszenia u studenta umiejętności studiowania.
 • Dopilnowanie na ostatnich zajęciach, żeby student uzupełnił formularz oceny.
 • Wypełnienie formularza oceny studenta i przedstawienie mu końcowej opinii w formie pisemnej.
 • Przekazanie dokumentacji odbytych tutoriali i opinii Prodziekanowi ds. kształcenia.
 • Znajomość imienia i nazwiska studenta oraz sposobu kontaktowania się z podopiecznym (nr telefonu, mail).
 • Kontaktowanie się z Prodziekanem ds. kształcenia w sprawie pytań i wątpliwości.

 

* Tutorom, którzy opuścili bez wcześniejszego powiadomienia studenta, sesję tutoringu zaznacza się nieobecność. Tutorzy, którzy mają dwie nieobecności lub nagminnie odwołują sesje, mogą być usunięci z programu tutoringu.

** Osoba odwołująca zajęcia jest odpowiedzialna za znalezienie nowego terminu.

Załącznik Rozmiar
wzór kontraktu 61.56 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Wrzesień 2014 - 11:53; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 07:35; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka