Międzynarodowa konferencja Being SEA-EU. Call for papers

Drodzy naukowcy i studenci,

w imieniu partnerskich uczelni SEA-EU zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Being SEA-EU”, której pierwsza edycja odbędzie się na Uniwersytecie Maltańskim w dniach od 10 do 12 czerwca 2024 roku. Abstrakty na wydarzenie można zgłaszać do 23 lutego br., autorzy najlepszych propozycji otrzymają dofinansowanie na stacjonarny udział w konferencji.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć badawczych oraz wymiany doświadczeń społeczności 9 uczelni zrzeszonych w sojuszu uczelni europejskich SEA-EU. Swoimi dokonaniami podzielą się studenci i naukowcy z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Algarve, Neapolu oraz Bodø. Ideą konferencji jest prezentacja wyników badań, ale także promowanie europejskich wartości oraz zrównoważonego rozwoju wpisanych w misje SEA-EU.

Abstrakty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii tematycznych:

  • technologia, inżynieria, matematyka, medycyna/nauki o zdrowiu,
  • sztuka, nauki humanistyczne i społeczne (ekonomia, socjologia, antropologia itp.),
  • migracja i prawa człowieka,
  • kategoria interdyscyplinarna.

Organizatorzy przewidzieli możliwość zaprezentowania tematów w formie referatu (stacjonarnego/online), a także sesji posterowej. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez Komitet Naukowy Konferencji. Wyjazdy i wystąpienia autorów najlepszych abstraktów zostaną sfinansowane ze środków projektu SEA-EU.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 lutego. Szczegółowy opis wydarzenia oraz warunki uczestnictwa można znaleźć na stronie: https://sea-eu.org/being-sea-eu-conference/

Zapraszamy do podzielenia się pasją do nauki!

________________

Czym jest SEA-EU? To sojusz 9 europejskich, nadmorskich uczelni,  w którym nauka spotyka się z różnorodnością. Jego misją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową, a także wspierał innowacje i transfer wiedzy. Działania SEA-EU dążą do zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych na studiach wyższych. Dla wszystkich członków sojuszu oznacza to także ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, lokalnymi władzami, badaczami w celu znalezienia rozwiązań wyzwań zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Więcej o sojuszu można przeczytać na stronie: https://sea-eu.ug.edu.pl/

 

 

ENG

International Conference Being SEA-EU

Dear Scientists and Students,

On behalf of the SEA-EU partner universities, we encourage you to participate in the international conference 'Being SEA-EU', the first edition will be held at the University of Malta on June 10-12, 2024. Abstracts for the event can be submitted until February 23rd this year, and the authors of the best proposals will receive funding for full-time participation in the conference.

The event will be an excellent opportunity to present research achievements and exchange experiences among the communities of 9 universities in the SEA-EU alliance of European universities. Students and scientists from Gdańsk, Cadiz, Brest, Kiel, Split, Malta, Algarve, Naples and Bodø will share their accomplishments. The conference aims to present research results, promote European values ​​and sustainable development included in the SEA-EU missions.

You can submit abstracts in one in one of four categories:

  • technology, engineering, mathematics, medicine/health sciences,
  • art, humanities and social sciences (economics, sociology, anthropology, etc.),
  • migration and human rights,
  • interdisciplinary category.

 

The organizers planned to present the topics in form of a paper (stationary/online) and a poster session. The Conference Scientific Committee will assess all applications. The SEA-EU project will finance trips and presentations by the authors of the best abstracts.

The deadline for submitting applications is February 23rd. You can find a detailed description of the event and conditions of participation at https://sea-eu.org/being-sea-eu-conference/

Join us and share your passion for learning!

________________

What is SEA-EU? It is an alliance of 9 European seaside universities where science meets diversity. Its mission is to create an international and interdisciplinary European University that will strengthen scientific cooperation, support innovation and knowledge transfer. SEA-EU's activities strive for sustainable development by ensuring higher education and research quality. For all alliance members, this also means close cooperation with enterprises, local authorities and researchers to find solutions to the challenges of sustainable economic development.

 

You can read more about the alliance at: https://sea-eu.ug.edu.pl/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2024 - 07:17; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2024 - 07:18; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka