Prof. A. Sokołowski zdobył grant w ramach polsko-norweskiego konkursu GRIEG

W dniu 27 kwietnia br. NCN ogłosiło wyniki konkursu GRIEG finansowanego w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Wśród wniosków zaakceptowanych do finansowania jest przygotowany przez dr hab. Adama Sokołowskiego profesora Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instututu Oceanografii, projekt pt. „Transport z prądami oceanicznymi farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka i wpływ tych związków na morskie organizmy w europejskiej części Arktyki” (PHARMARINE) o łącznym budżecie 6 345 996 PLN.

W projekcie PHARMARINE planowane jest zbadanie kierunków i form transportu farmaceutyków (w fazie rozpuszczonej, a także związanej z fitoplanktonem i zooplanktonem) w profilu południe-północ od Morza Bałtyckiego i Morza Północnego poprzez wody Przybrzeżnego Prądu Norweskiego i Prądu Północnoatlantyckiego, aż po fiordy Spitsbergenu. Przedmiotem badań będzie również akumulacja farmaceutyków w makrobentosowych bezkręgowcach zasiedlających dno fiordów, co pozwoli na oszacowanie stopnia zanieczyszczenia tymi związkami fauny arktycznej. Ponadto, przewiduje się przeprowadzenie doświadczeń laboratoryjnych, w których dominujące gatunki fauny bentosowej i pelagicznej zostaną poddane ekspozycji na leki w stężeniach środowiskowych i wyższych w symulowanych warunkach niskiej temperatury celem zdefiniowania wpływu na organizmy żywe występujące w Arktyce. Uzyskane w projekcie wyniki dostarczą nowych informacji empirycznych na temat biologicznego oddziaływania leków i zagrożeń jakie one niosą dla ekosystemu morskiego Arktyki.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Konkurs okazał się być niezwykle trudny. Złożono 305 wniosków, z czego do finansowania eksperci skierowali tylko 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz po 8 z zakresu nauk o życiu (NZ) i nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Złożone wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele, a każdy projekt podlegał ocenie trzech ekspertów.

Serdecznie gratulujemy!

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Kwiecień 28, 2020 - 09:44 by Kamila Mędrzycka Changed on wtorek, Kwiecień 28, 2020 - 09:44 by Kamila Mędrzycka