O nas | Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 stycznia 2017 roku, 12:56

 

Utworzony 1 września 2008 roku Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego kontynuuje w ramach Instytutu Oceanografii i Instytutu Geografii najlepsze tradycje badań dawnego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Wydział wyróżnia się na tle podobnych wydziałów w Polsce, przede wszystkim tematyką prac badawczych oraz kształceniem w dziedzinach związanych z morzem. Poza tym Wydział ma bardzo liczne  kontakty międzynarodowe, także z wiodącymi uczelniami i instytutami naukowymi na świecie.

W dziedzinie Nauk o Ziemi od wielu lat Wydział plasuje się w ścisłej czołówce rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku oceny parametrycznej przeprowadzonej w roku 2010 Wydział OiG uzyskał I kategorię. W lipcu 2012 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego instytucjonalną ocenę wyróżniającą. Ocenie poddana była m.in. jakość kształcenia, poziom badań naukowych, współpraca międzynarodowa i kadra Wydziału.

Wydział Oceanografii i Geografii jest sztandarową jednostką wdrażającą morską misję Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań środowiska morskiego oraz kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki morskiej. Mamy wysoką pozycję naukową i edukacyjną na Pomorzu. Siła Wydziału tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie ściśle powiązane jest z prowadzonymi na wydziale badaniami oraz z coraz lepszym zapleczem laboratoryjnym i naukowo-badawczym. Wydział posiada m.in. dwie terenowe stacje badawcze: Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu ze znanym w całym kraju fokarium oraz Stację Limnologiczną w Borucinie. Jest armatorem statku badawczego k/h Oceanograf 2, a od roku 2017 studenci będą mogli uczyć się na nowej jednostce pływającej – nowoczesnym katamaranie badawczym OCEANOGRAF

Odpowiadając na wymagania i oczekiwania społeczeństwa opartego na wiedzy, rozwijana jest współpraca z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi. WOiG współpracuje z 28 uczelniami zagranicznymi, na których studenci mogą studiować w ramach programu Erasmus. Pracownicy Wydziału prowadzą szeroką naukową współpracę z siecią morskich instytutów badawczych oraz obserwatoriów środowiska morskiego w ramach konsorcjum EuroMarine+. W ramach międzynarodowej współpracy w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej studenci odbywają zajęcia terenowe w krajach Europy centralnej i wschodniej. Natomiast studenci geologii zdobywają umiejętności praktyczne dzięki współpracy z kluczowymi firmami z branży, np. PGNiG oraz LOTOS Petrobaltic.

Jednymi z najbardziej znanych absolwentów Wydziału są m. in. absolwenci oceanografii: prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Kierownik Zakładu Ekologii Morza, Instytutu Oceanologii PAN, czy absolwenci geografii: mgr Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, czy mgr Wiesław Kosakowski – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Absolwenci WOiG pracują jako specjaliści w zakresie oceanografii, geografii, gospodarki przestrzennej, geologii i ochrony środowiska. Znajdują zatrudnienie m.in. w instytutach badawczych, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną, wodną i morską a także rozwojem lokalnym.