Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Plan studiów na kierunku Geologia na cykl kształcenia 2019 - 2022

 

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw.

I ROK

SEMESTR ZIMOWY 1

Matematyka 60 30 301) 6 E/ZO
Chemia 60 30 302) 6 E/ZO
Geologia dynamiczna 90 45 452) 8 E/ZO
Geomorfologia i Geologia Czwartorzędu 45 30 152) 5 E/ZO
Podstawy planisekcji 20 - 20 2 ZO
Ochrona własności intelektualnej 15 15 - 1 ZO
Przedmioty do wyboru 30   - 2 ZO
BHP 4 4     Z
Razem semestr 324 154 140 30  
SEMESTR LETNI 2
Procesy endogeniczne Ziemi 30 30 - 2 E
Metody komputerowe w geologii 30 - 302) 3 ZO
Paleontologia 60 30 302) 5 E/ZO
Fizyka 60 30

151)/

152)

 

4

 

E/ZO
Metody badań geologicznych dna morskiego 30 30 - 2 ZO
Podstawy intersekcji 20 - 202) 2 ZO
Podstawy przedsiębiorczości 20 20 - 1 ZO
Wychowanie fizyczne 30 - 30 0 Z
Język obcy 60 - 603) 3 ZO
Ćwiczenia terenowe - Geologia dynamiczna 90 - 90 8 ZO
Razem semestr 2 430 140 290 30

 

 

II ROK

SEMESTR ZIMOWY 3

Przedmiot Razem Wykład Ćwiczenia pkt ECTS forma zaliczenia
Mineralogia z elementami krystalografii 75 30 452) 5 E/ZO
Geochemia 55 30 252) 4 ZO
Geologia stosowana 60 30 302) 4 ZO
Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych 50 30 202) 4 E/ZO
Sedymentologia 60 30 302) 4 ZO
Kartografia geologiczna 45 30 152) 4 E/ZO
Język obcy 60 - 602) 5 E/ZO
Wychowanie fizyczne 30 - 30 - Z
Razem semestr 3 435 180 255 30  
SEMESTR LETNI 4
Petrografia 60 30 302) 4 E/ZO
Geologia historyczna i stratygrafia 75 45 302) 5 E/ZO
Geologia dna morskiego 60 30 302) 4 E/ZO
Mikropaleontologia 30 15 152) 2 ZO

Mapy i GIS

30 - 302) 2 ZO
Przedmioty do wyboru 60   60 4 ZO
Ćwiczenia terenowe –  Kartowanie geologiczne 30 - 30 4 ZO
Ćwiczenia terenowe – Geologia strefy brzegowej morza 45 - 45 5 ZO
Razem semestr 4 390 105 255 30  

 

III ROK

SEMESTR ZIMOWY 5

Przedmiot Razem Wykład Ćwiczenia pkt ECTS forma zaliczenia
Tektonika 60 30 302) 4 E/ZO
Surowce mineralne mórz i oceanów 30 30 - 2 ZO
Geofizyka 60 45 152) 5 E/ZO
Geologia regionalna Polski 60 45 152) 5 E/ZO
Geologia osadów morskich 45 30 152) 3 E/ZO
Cosmogenic nuclides geology 30 15 151) 2 ZO
Geologia młodych obszarów wulkanicznych 30 30 - 2 ZO
Seminarium licencjackie I 15 - 15 2 ZO
Pracownia problemowa 30 - 301) 3 ZO
Przedmiot ogólnouczelniany lub do wyboru 30 30   2 ZO
Razem semestr 5 390 225 135 30  
SEMESTR LETNI 6
Geologia złóż 30 30 - 3 E
Poszukiwanie i dokumentowanie złóż surowców mineralnych 30 15 15 3 ZO
Bezinwazyjne metody badań dna morskiego 60 45 152)

 

4

 

E/ZO
Ochrona brzegów morskich 30 30 - 2 E
Analiza basenów sedymentacyjnych 45 45 - 3 ZO
Prawo geologiczne i górnicze 30 30 - 2 ZO
Seminarium licencjackie II 30 - 30 6 ZO
Przedmioty do wyboru 30     2 ZO
Praktyka zawodowa 80 - 80 5 ZO
Razem semestr 6 365 195 140 30  

 

Lista proponowanych przedmiotów do wyboru dla I (1 semestr), II (4 semestr) i III roku (5 i 6 semestr):

przedmiot sem liczba godzin pkt ECTS forma zaliczenia
razem wyk. ćwicz.
Filozofia przyrody Z1 15 15 - 1 ZO
Logika Z1 15 15 - 1 ZO
Jezyk łaciński Z1 30 - 30 2 ZO
Życie na dnie morza L2 30 30 - 2 ZO
Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej L2 20 20 - 2 ZO
Datowanie osadów i procesów przyrodniczych L2 20 20 - 2 ZO
Ćwiczenia terenowe - Sedymentologia z elementami tektoniki L2 30 - 301) 2 ZO
Ćwiczenia terenowe - Geologia regionalna Sudetów* L2 30 - 301) 2 ZO
Chemia osadów Z3 30 30 - 2 ZO
Ochrona środowiska Z3 30 30 - 2 ZO
Podstawy geologii naftowej L3 20 20 - 2 ZO
Życie na dnie morza L3 30 30 - 2 ZO
Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej L3 20 20 - 2 ZO
Datowanie osadów i procesów przyrodniczych L3 20 20 - 2 ZO

1)  ćwiczenia w grupach audytoryjnych

2)  ćwiczenia w grupach laboratoryjnych

3)  lektorat

kursywą zaznaczone przedmioty do wyboru

Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru

prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Maj 2019 - 12:43; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk Ostatnia zmiana: poniedziałek, 30. Listopad 2020 - 09:04; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk