Program studiów - cykl kształcenia 2017 - 2020

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia - cykl kształcenia 2017-2020

I ROK SYLABUSY

II ROK SYLABUSY

III ROK SYLABUSY

semestr 5

semestr 6

 

 

Przedmiot Liczba godzin pkt. ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 1
Język łaciński / Latin Course 30

30

konwersatorium

    2   Z
Przedmioty humanistyczne / Humanities courses do wyboru 1) 15 15     1   Z
Biologia dla oceanografów / Biology for oceanographers 60 30 30   3 3 E
Matematyka dla oceanografów/ Mathematics for oceanographers 90 45   45 4 4 E
Chemia dla oceanografów/ Chemistry for oceanographers 60 30 30   2 3 E
Geologia fizyczna/ Physical geology 75 30 45   2 3 E
Technologia informacyjna/Information technology 30   30     3 Z
Razem semestr 1 360 180 135 45 14 16  
SEMESTR LETNI 2
Wychowanie fizyczne / Physical education 30     30     Z
Język angielski/ English 60   60     3 Z
Fizyka dla oceanografów/ Physics for oceanographers 75 45 15 15 4 2 E
Hydrobiologia/ Hydrobiology 75 30 45   3 4 E
Geologia morza/ Marine geology 60 30 30   2 2 E
Hydrochemia/ Hydrochemistry 75 30 45   2 5 E
Warsztaty specjalistyczne w strefie brzegowej/ Specialization workshops in the coastal zone 40   40     3 Z
Razem semestr 2 415 135 235 45 11 19  

II ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course 30 30     2   Z
Statystyka dla oceanografów / Statistics for oceanographers 60 30 30   2 2 E
Oceanografia biologiczna/ Biological oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia fizyczna/ Physical oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia chemiczna/ Chemical oceanography 90 30 60   3 4 E
Język angielski/ English 60   60     5 E
Razem semestr 3 420 180 240   13 17  
SEMESTR LETNI 4
Fizyka morza/ Marine physics 75 30   45 3 4 E
Ekologia/ Ecology 60 30 30   2 2 E
Podstawy biochemii/ Basic biochemistry 75 30 45   2 3 E
Różnorodność biologiczna/ Biological diversity 75 45 30   3 2 E
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu/ Specialization workshops at sea 80   80     5 Z
Praktyka zawodowa/ Practical placement 120         4 Z
Razem semestr 4 485 135 185 45 10 20  

II ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course 30 30     2   Z
Statystyka dla oceanografów/ Statistics for oceanographers 60 30 30   2 2 E
Oceanografia biologiczna/ Biological oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia fizyczna/ Physical oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia chemiczna/ Chemical oceanography 90 30 60   3 4 E
Język angielski/ English 60   60     5 E
Razem semestr 3 420 180 240   13 17  
SEMESTR LETNI 4
Fizyka morza/ Marine physics 75 30   45 3 4 E
Ekologia/ Ecology 60 30 30   2 2 E
Chemia wody morskiej/ Seawater chemistry 60 30 30   3 2 E
Wprowadzenie do fotochemii środowiska/ Introduction to environmental photochemistry 60 15 45   2 3 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu/ Specialization workshops at sea 80   80     5 Z
Praktyka zawodowa/ Practical placement 120         4 Z
Razem semestr 4 455 105 185 45 10 20  

II ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA FIZYCZNA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 3
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course 30 30     2   Z
Statystyka dla oceanografów/ Statistics for oceanographers 60 30 30   2 2 E
Oceanografia biologiczna/ Biological oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia fizyczna/ Physical oceanography 90 45 45   3 3 E
Oceanografia chemiczna/ Chemical oceanography 90 30 60   3 4 E
Język angielski/ English 60   60     5 E
Razem semestr 3 420 180 240   13 17  
SEMESTR LETNI 4
Fizyka morza/ Marine physics 75 30   45 3 4 E
Ekologia/ Ecology 60 30 30   2 2 E
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej/ Elements of Linear Algebra and Analytic Geometry 90 45   45 3 3 E
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej/ Chosen aspects of contemporary physics 60 30   30 2 2 Z
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu/ Specialization workshops at sea 80   80     5 Z
Praktyka zawodowa/ Practical placement 120         4 Z
Razem semestr 4 485 135 110 120 10 20  

III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5
Seminarium I / Seminar I 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I 30   30     6 Z
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I 30   30     2 Z
Podstawy botaniki morskiej/ Principles of marine botany 75 30 45   2 3 E
Podstawy genetyki organizmów morskich/ Basic genetics of marine organisms 75 30 45   3 3 E
Sozologia morza/ Marine sozology 45 30 15   2 1 Z
Wstęp do toksykologii/ Introduction to toxicology 30 15 15   1 1 Z
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie/ Inventarisation and valuation of natural resources and environmental impact assessment 30 15 15   1 1 E
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 30 15 15   1 1 Z
Razem semestr 5 360 135 225   10 20  
SEMESTR LETNI 6
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II 30   30     4 Z
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II 30   30     2 Z
Podstawy ichtiologii/ Biology of Fishes 75 30 45   2 3 E
Podstawy biologii fauny morskiej/ Principles of biology of marine fauna 75 30 45   3 3 E
Biogeografia morza/ Biogeography of the sea 30 15 15   2 1 E
Bioindykacja środowisk morskich/ Bioindication of marine environments 75 30 45   2 3 E
Systemy społeczno-ekologiczne 30 15   15 1 1 Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 15 15     1   Z
Razem semestr 6 375 135 225 15 11 19  

III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5
Seminarium I / Seminar I 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I 30   30     6 Z
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I 30   30     2 Z
Biomolekuły w środowisku morskim/ Biomolecules in marine environment 60 30 30   2 2 E
Mikrobiologia morza/ Marine microbiology 30 15 15   1 1 Z
Sedymentologia/ Sedimentology 60 30 30   2 1 Z
Surowce mineralne mórz i oceanów/ Mineral resources of seas and oceans 30 30     2   Z
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania/ Marine paleoenvironments and methods of investigation 45 30 15   2 1 E
Podstawy meteorologii/ Basic meteorology 30 15   15 1 1 E
Chemia osadów/ Chemistry of the bottom sediments 60 30 30   2 2 E
Razem semestr 5 390 180 195 15 12 18  
SEMESTR LETNI 6
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II 30   30     4 Z
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II 30   30     2 Z
Chemia atmosfery/ Atmospheric chemistry 60 30 30   2 2 E
Chemia zawiesin/ Chemistry of suspended particulate matter 30 15 15   1 2 Z
Ochrona brzegów morskich/ Coastal protection 30 30     2   Z
Hydrogeologia strefy brzegowej/ Hydrogeology of the coastal zone 30 15   15 2 1 E
Metody badań geologicznych dna morskiego/ Methods of seabed geological research 30 30     2   E
Systemy społeczno-ekologiczne 30 15   15 1 1 Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 75 30 45   3 3 Z
Razem semestr 6 360 165 165 30 13 17  

III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA FIZYCZNA

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw. W ĆW.
lab. aud.
SEMESTR ZIMOWY 5
Seminarium I / Seminar I 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I 30   30     5 Z
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I 30   30     2 Z
Podstawy meteorologii/ Basic meteorology 30 15   15 1 1 E
Wprowadzenie do optyki morza/ Introduction to marine optics 45 30   15 2 1 E
Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej i analizy obrazu/ An introduction to remote sensing and image processing 60 30 30   3 2 E
Mapy i GIS/ Maps and GIS 60 20 40   2 3 E
Równania różniczkowe i analiza pól/ Differential Equations and Theory of Surfaces 90 45   45 3 3 E
Razem semestr 5 360 140 145 75 11 19  
SEMESTR LETNI 6
Seminarium II / Seminar II 15   15     2 Z
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II 30   30     6 Z
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II 30   30     2 Z
Wprowadzenie do akustyki morza/ Introduction to marine acoustics 60 30   30 3 2 E
Programowanie/ Programming 45   45     3 Z
Wprowadzenie do dynamiki morza/ Introduction to marine dynamics 75 45   30 3 2 E
Systemy społeczno-ekologiczne 30 15   15 1 1 Z
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 75 30 45   2 3 Z
Razem semestr 6 360 120 165 75 9 21  

UWAGI

       * kolorem czerwonym zaznaczono korekty zatwierdzone przez Radę Wydziału OiG w dniu 29.06.2018 roku.

  1. Przedmioty humanistyczne / Humanities courses do wyboru: Filozofia przyrody 15h+1ECTS  lub Logika 15h+1ECTS / Philosophy of nature or Logic
  2. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy przedmiotów obligatoryjnych dla innej specjalności oraz przedmiotów wyłącznie fakultatywnych: Hydrodynamika dla oceanografów/ Hydrodynamics for oceanographers (30+15h, 2+1ECTS) (sem. 6),, Metody numeryczne w biologii morza (30+30h, 2+2ECTS) (sem. 6),
  3. Wybór specjalności następuje pod koniec semestru 3.                        
  4. Na I roku studiów każdego studenta obowiązuje ukończenie szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP
  5. Studenci poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Lipiec 2017 - 08:45; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Styczeń 2020 - 11:30; osoba wprowadzająca: Anna Serafin