Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2018

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw.

I ROK

SEMESTR ZIMOWY 1

Matematyka 60 30 301) 7(3,4) E
Chemia 60 30 302) 7(3,4) E
Geologia dynamiczna 90 45 452) 8(4,4) E
Geomorfologia i geologia czwartorzędu 45 30 152) 5(3,2) E
Ochrona własności intelektualnej 15 15 - 1 Z
J. łaciński/Filozofia przyrody +Logika 4) 30 30 - 2 Z
Razem semestr 300 180 120 30  
SEMESTR LETNI 2
Procesy endogeniczne Ziemi 30 30 - 2 E
Życie na dnie morza 30 30 - 2 Z
Metody komputerowe w geologii 30 - 302) 3 Z
Paleontologia 60 30 302) 5(2,3) E
Fizyka 60 30

151)/

152)

4

(2,1,1)

E
Wychowanie fizyczne 30 - 30 1 Z
Język obcy 60 - 603) 3 Z
Praktyki zawodowe - Geologia dynamiczna 90 - 90 6 Z
Ćwiczenia terenowe - Geomorfologia i geologia czwartorzędu 60 - 60 4 Z
Razem semestr 2 450 120 330 30

 

 

 

Zmiany:

- Geologia dynamiczna – zmiana dotyczy liczby ECTSbyło 9, jest 8

- PDWJęzyk łaciński – zmiana dotyczy liczby godzin i ECTSbyło 15h i 1 ECTS, jest 30h i 2 ECTS

- PDW – dodatkowy przedmiot – zmiana dotyczy wprowadzenia do programu studiów nowego przedmiotu Logika za 15h i 1 ECTS

- Praktyki terenowe  - Geomorfologia i geologia czwartorzędu  - zmiana na Ćwiczenia terenowe - Geomorfologia i geologia czwartorzędu 

II ROK

SEMESTR ZIMOWY 3

Mineralogia z elementami krystalografii 75 30 452) 6(3,3) E
Geochemia 45 30 152) 3(2,1) E
Geologia stosowana 60 30 302) 4(2,2) Z
Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych 60 45 152) 4(3,1) E
Sedymentologia 45 30 152) 4(2,2) Z
Kartografia geologiczna 60 45 152) 4(2,2) E
Język obcy 60 - 602) 5 E
Razem semestr 3 405 210 195 30  
SEMESTR LETNI 4
Petrografia 60 30 302) 4(2,2) E
Geologia historyczna i stratygrafia 75 45 302) 6(3,3) E
Geologia dna morskiego 60 30 302) 4(2,2) E
Metody badań geologicznych dna morskiego 30 30 - 2 Z
Przedmioty do wyboru 30     2  
Ćwiczenia terenowe –  Kartowanie geologiczne 60 - 60 5 Z
Praktyki zawodowe – Geologia strefy brzegowej morza 60 - 60 4 Z
Ćwiczenia terenowe – Sedymentologia z elementami tektoniki 30 - 30 3 Z
Razem semestr 4 405 135 240 30  

 

Zmiany:

 

- Praktyki terenowe  - Kartowanie geologiczne  - zmiana na Ćwiczenia terenowe - Kartowanie geologiczne

- Praktyki terenowe  – Sedymentologia z elementami tektoniki - zmiana na Ćwiczenia terenowe – Sedymentologia z elementami tektoniki

III ROK

SEMESTR ZIMOWY 5

Tektonika 70 40 302) 6(3,3) E
Surowce mineralne mórz i oceanów 30 30 - 2 Z
Geofizyka 60 45 152) 6(4,2) E
Geologia regionalna Polski 60 45 151) 6(4,2) E
Geologia osadów morskich 45 30 152) 3(2,1) E
Pracownia dyplomowa I 30 - 301) 3 Z
Seminarium licencjackie I 15 - 15 2 Z
Przedmiot ogólnouczelniany 30     2  
Razem semestr 5 340 190 120 30  
SEMESTR LETNI 6
Geologia złóż 30 30 - 3 E
Ochrona środowiska 30 30 - 2 Z
Bezinwazyjne metody badań dna morskiego 60 45 152)

4

(2,2)

E
Ochrona brzegów morskich 30 30 - 2 E
Analiza basenów sedymentacyjnych 45 45 - 3 Z
Prawo geologiczne i górnicze 30 30 - 2 Z
Seminarium licencjackie II 30 - 30 4 Z
Pracownia dyplomowa II 30 - 301) 8 Z
Przedmioty do wyboru 30     2  
Razem semestr 6 315 210 75 30  
Łącznie I-III rok 2215 1045 1080 180  

 

Zmiany:

- wprowadzenie na 5 semestr Przedmiotu ogólnouczelnianego za 30h i 2 ECTS

 

Lista proponowanych przedmiotów do wyboru dla II (4 semestr) i III roku (6 semestr):

przedmiot sem liczba godzin pkt ECTS forma zaliczenia
razem wyk. ćwicz.
Chemia zawiesin L 30 15 152) 2 E
Podstawy geologii naftowej L 15 15 - 1 Z
Biologia i ekologia L 30 30 - 2 Z
Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej L 15 15 - 1 Z
Datowanie osadów i procesów przyrodniczych5) L 15 15 - 1 E
Ewolucja kręgowców L 15 15 - 1 Z
Mapy  i GIS L 30 - 302) 2 Z

 

1)  ćwiczenia w grupach audytoryjnych

2)  ćwiczenia w grupach laboratoryjnych

3)  lektorat

4) kursywą zaznaczone przedmioty do wyboru

5) Z kierunku Geografia II stopnia studiów stacjonarnych,

           Specjalność: Geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska

 

Zmiany:

- realizacja przedmiotów PDW obejmuje tylko semestry letnie – 4 lub 6 semestr (przed zmianą realizacja obejmowała semestr 5)

- dodatnie do puli PDW nowego przedmiotu Ewolucja kręgowców za 15h i 1 ECTS

- wykreślenie z puli PDW przedmiotu Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 25. Listopad 2015 - 21:29; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: środa, 20. Wrzesień 2017 - 10:26; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki