fbpx Egzaminy dyplomowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Egzaminy dyplomowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Egzaminy dyplomowe

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 października 2015 roku, 8:39

Uchwała nr 1/2014

Rady Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 listopada 2014.r.
zmieniająca Uchwałę nr 20/2008 Rady Instytutu Geografii UG z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w IG

 

Rada Instytutu Geografii UG wprowadza następujące „Zasady przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna UG”:

 1. Do egzaminu dyplomowego Student przystępuje po spełnieniu warunków przewidzianych tokiem studiów i Regulaminem Studiów.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący (Dziekan, Prodziekan lub osoba wskazana przez Dziekana) oraz przynajmniej dwóch członków - w tym opiekun pracy oraz recenzent.
 3. Przewodniczący komisji powoływany jest spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 4. W przypadku egzaminu dyplomowego licencjackiego na kierunku Geografia w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą zarówno specjaliści z zakresu geografii fizycznej, jak i geografii społeczno-ekonomicznej.
 5. Egzamin dyplomowy licencjacki jest egzaminem ustnym.
 6. Na egzaminie dyplomowym Student powinien wykazać się wiedzą:
  1. z zakresu programu nauczania studiowanego kierunku lub w przypadku studiów II stopniu studiów na kierunku Geografia z zakresu studiowanej specjalności;
  2. z zakresu seminarium dyplomowego, w którym uczestniczył;
  3. z zakresu tematyki pracy dyplomowej.
 7. Student udziela odpowiedzi na trzy pytania, zadawane przez członków komisji    egzaminacyjnej.
 8. Ocena końcowa ze studiów ustalana jest wg zasad zawartych w Regulaminie Studiów.