Egzaminy dyplomowe

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

z dnia 25 maja 2017.r.

zmieniająca Uchwałę nr 1/2014 Rady Instytutu Geografii UG z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w IG

 

Rada Instytutu Geografii UG wprowadza następujące „Zasady przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna UG”:

 

1. Do egzaminu dyplomowego Student przystępuje po spełnieniu warunków przewidzianych tokiem studiów i Regulaminem Studiów.

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący (Dziekan, Prodziekan lub osoba wskazana przez Dziekana) oraz przynajmniej dwóch członków − w tym opiekun pracy oraz recenzent.

3. Przewodniczący komisji powoływany jest spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

4. W przypadku egzaminu dyplomowego licencjackiego na kierunku Geografia w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą zarówno specjaliści z zakresu geografii fizycznej, jak i geografii społeczno-ekonomicznej.

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

6. Na egzaminie dyplomowym Student powinien wykazać się wiedzą: a) z zakresu programu nauczania studiowanego kierunku

b) z zakresu seminarium dyplomowego, w którym uczestniczył;

c) z zakresu tematyki pracy dyplomowej.

7. Student udziela odpowiedzi na trzy pytania, zadawane przez członków komisji egzaminacyjnej.

8. Ocena końcowa ze studiów ustalana jest wg zasad zawartych w Regulaminie Studiów .

9. Regulamin obowiązuje dla studiów rozpoczynających się w roku ak. 2017/2018.

 

Zagadnienia na egzamin licencjacki od roku akademickim 2019/2020

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Kwiecień 2015 - 11:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Maj 2021 - 15:45; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny