Konkurs Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG / Young Fahrenheit Competition for Employees and PhD Students of UG

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje drugą edycję konkursu Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników, doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich niezależnie od dziedziny nauki. Organizatorzy oczekują prezentacji realizowanych przez pracowników badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy – czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin offu lub też udzielenia licencji.

Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2022 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu (przedstawiciele świata nauki i biznesu). Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureaci konkursu.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz udziału na stronie: konkurs.univentum.pl

Univentum Labs, a special purpose vehicle of the University of Gdańsk, in cooperation with the UG Technology Transfer Centre, is organising the second edition of the Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit competition. It is addressed to young personnel and PhD students of the University, whose research have commercialization potential.

The aim of the competition is, on the one hand, to promote interesting research carried out at our University and, on the other hand, to identify persons and teams that conduct R&D work with a market potential. The initiative is dedicated to young employees, PhD students, and last-year students of master courses, regardless of the area of science. The organisers expect presentations prepared by research staff, which according to their authors have a market potential and may become a starting point for establishing their own businesses, e.g. in the form of a spin-off or licensing.

The competition is divided into two stages. The first will last until 15 December 2022. By this deadline, please fill in an entry form and describe your research, including its commercialization potential. During the second stage, to which the most interesting ideas will be selected, a short presentation of the idea is be given and a discussion will be held with members of the jury (representatives of science and business). Winners will be selected until the end of the winter semester.

For more information about the competition and to receive an entry form, please visit konkurs.univentum.pl.

dr  Andrzej Poszewiecki 

andrzej.poszewiecki@ug.edu.pl 

 

 

 

Univentum Labs sp. z o.o. | Univentum Labs Ltd.
spółka celowa UG | the UG SPV

ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, Poland
Wiceprezes Zarządu | COO
[www.univentum.pl]www.univentum.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Listopad 2022 - 12:42; osoba wprowadzająca: Anna Szady Ostatnia zmiana: piątek, 25. Listopad 2022 - 12:54; osoba wprowadzająca: Anna Szady