fbpx Mgr Łukasz Janowski wśród laureatów konkursu NCN ETIUDA 6 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Mgr Łukasz Janowski wśród laureatów konkursu NCN ETIUDA 6

Mgr Łukasz Janowski wśród laureatów konkursu NCN ETIUDA 6

Mgr Łukasz Janowski z Wydziału Oceanografii i Geografii wśród laureatów konkursu NCN ETIUDA 6. Na realizację projektu Identyfikacja habitatów dennych Laguny Weneckiej na podstawie badań echosondą wielowiązkową otrzymał stypendium w wysokości 95 412 zł. Doktorant z Zakładu Geologii Morza Instytutu Oceanografii jest jedynym laureatem tego konkursu z Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Informacje od laureata grantu:

Laguna Wenecka, wpisana w 1987 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest jednym z najcenniejszych płytkowodnych obszarów morskich. Będąc miejscem o unikalnym znaczeniu historycznym i gospodarczym, ta największa laguna w obrębie Morza Śródziemnego zajmuje powierzchnię około 550 km2, a jej średnia głębokość to zaledwie 1,2 m.

Prowadzone badania są wynikiem współpracy naukowej pomiędzy dr hab. Jarosławem Tęgowskim, prof. UG, a dr Fantiną Madricardo z instytutu CNR-ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Instituto di Scienze Marine) w Wenecji. Badania hydroakustyczne pod kierownictwem dr Fantiny Madricardo są prowadzone wspólnie z tamtejszym zespołem badawczym od roku 2013. Umożliwiły one po raz pierwszy zgromadzenie danych o wysokiej jakości i rozdzielczości, pozwalając na mapowanie habitatów dennych z dużą dokładnością. Wyniki opublikowano i udostępniono w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Scientific Data (https://www.nature.com/articles/sdata2017121). Ten unikalny obszar w skali całego świata od wielu lat jest kształtowany w wyniku działania różnych czynników, w tym antropogenicznych. W dalszym ciągu nieznany jest wpływ mobilnych barier budowanych w ramach projektu MOSE, na wypadkowy transport osadów i warunki hydrodynamiczne tego akwenu. Dane hydroakustyczne zebrane w ramach prowadzonych badań umożliwiają utworzenie map habitatów dla różnych okresów czasu. Dzięki temu, możliwe będzie oszacowanie zmian środowiskowych, które mogą wynikać z presji antropogenicznej.

W ramach projektu badawczego Etiuda opracowane zostaną nowatorskie metody służące mapowaniu oraz monitoringowi habitatów dennych na podstawie pomiarów echosondą wielowiązkową. Dodatkowo, w trakcie 4-miesięcznego stażu w instytucie CNR-ISMAR, czynny udział w działaniach międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu badawczego umożliwi zapoznanie się z metodami analizy geomorfometrycznej i mapowania siedlisk bentosowych w bardzo płytkim środowisku morskim. Wynikiem planowanych prac będzie publikacja naukowa oraz tzw. Obiekty Badawcze (http://www.rohub.org) dla morskiej społeczności naukowej. Wspomniane metody będą mogły mieć zastosowanie do płytkich obszarów morskich znajdujących się w polskiej strefie brzegowej Bałtyku, takich jak na przykład Zalew Pucki.

laguna wenecka

Rysunek – mapa batymetryczna głównych kanałów w obrębie historycznego centrum Wenecji, będąca wynikiem przeprowadzonych pomiarów hydroakustycznych. Barwy czerwone odpowiadają obszarom płytkim, podczas gdy barwy niebieskie odpowiadają obszarom głębokim.


Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.

ETIUDA to jeden z tych konkursów oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które są skierowane do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej. W jego ramach osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie. 

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 6 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. 108 wniosków spłynęło do Centrum w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, z czego przyznano 44 stypendia o łącznej wartości 4,3 mln zł. W naukach o życiu badacze złożyli 95 wniosków. Spośród nich wyłoniono 39 najlepszych, które otrzymają wsparcie w wysokości 4,1 mln zł. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 lipca 2018 roku, 13:46