Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY/DOKTORANTA w programie OPUS | Wydział Oceanografii i Geografii

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY/DOKTORANTA w programie OPUS

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
Nazwa stanowiska: - stypendysta, doktorant

Wymagania:

1.       Ukończone studia magisterskie na kierunku przyrodniczym lub student ostatniego semestru (w drugim wypadku – średnia powyżej 4.5). Osoba, która rozpoczęła lub w tym roku rozpocznie studia doktoranckie.

2.       Udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje, udział w konferencjach)

3.       Podstawa wiedza i doświadczenie z zakresu chromatografii cieczowej, spektrometrii mas, oraz testów biochemicznych

4.       Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (minimum B2/FC).

Opis zadań:

1.       izolacja i hodowla cyjanobakterii,

2.       ekstrakcja, frakcjonowanie, izolacja i identyfikacja peptydów (chromatografia preparatywna, LC-MS/MS)

3.       testy biologiczne (linie komórkowe, testy enzymatyczne, testy antybakteryjne i inne)

4.       analizy genetyczne

5.       praca administracyjna związana z prowadzeniem projektu (m.in. zamówienia)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 25 września 2017, 12:00

Forma składania ofert: pisemna (osobiście lub e-mail)
Warunki zatrudnienia:

Planowane zatrudnienie od dnia 1.11.2017 na rok (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia. Stypendium 1700 PLN.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Instytucie Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni 81-378, Al. Marszałka Piłsudskiego 46 p. 110s lub 101s lub przesłać e-mailem na adres: biohm@ug.edu.pl: następujące dokumenty

1.       Podanie

2.       życiorys, uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych

3.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk przyrodniczych lub poświadczone przez dziekanat uczestnictwo w studiach II stopnia (średnią ze studiów II stopnia)

4.       wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych,

5.       kopie publikacji naukowych,

6.       opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Data dodania ogłoszenia: 2017-09-08

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 września 2017 roku, 13:26