Hydrografia morska, studia I stopnia

Głównym celem kształcenia na kierunku Hydrografia morska jest przygotowanie wszechstronnie wykształconej kadry do pracy w obszarach działalności związanej z hydrografią morską, hydrografią śródlądową, nawigacją morską,administracją portową i terenową, planowaniem przestrzennym i urbanistyką,produkcyjną, w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej.

kliknij: REKRUTACJA 2023/2024

sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

  • studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej

  • studia inżynierskie o profilu praktycznym – 6-cio miesięczna praktyka zawodowa na VI semestrze, zajęcia praktyczne w laboratoriach, na symulatorach, w morzu

  • program studiów uwzględnia w całości ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, w związku z czym, absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające do ubiegania się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B

  • doskonała baza dydaktyczna dwóch uczelni wyższych, doświadczona kadra

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych. Absolwent kierunku odbywa studia uznane na poziomie operacyjnym i posiada odpowiednie kwalifikacje. Program studiów uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego - po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz po odbyciu praktyki pływania zdobędzie uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej

  • zgodnie ze standardami współczesnego rynku pracy absolwenci będą posiadali umiejętność wykorzystania techniki komputerowej i posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach zawodowych