Geologia, studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku Geologia zapewniają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy nowocześnie wykształconej kadry geologicznej przygotowanej do wykonywania i nadzorowania prac i robót geologicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki strefy brzegowej morza.

Studia obejmują różne formy kształcenia, tj. wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz ćwiczenia terenowe. W toku studiów student odbywa praktykę zawodową w wybranej instytucji lub firmie geologicznej. Ponadto, ma możliwość udziału w wymianie zagranicznej z partnerskimi uczelniami w Europie oraz udziału w programie krajowym MOST.

Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent posiada umiejętność stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym.

kliknij: REKRUTACJA 2023/2024

sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

  • Atrakcyjny program studiów z naciskiem na problematykę morską umożliwiający kontynuację kształcenia na pokrewnych kierunkach przyrodniczych;
  • Wykwalifikowana kadra akademicka o wysokim poziomie wiedzy i doświadczeniu dydaktycznym;
  • Innowacyjne metody nauczania;
  • Zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych;
  • Udział w ćwiczeniach terenowych obejmujących interesujące stanowiska geologiczne w Górach Świętokrzyskich, Sudetach, Pojezierzu Kaszubskim i w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego;
  • Możliwość udziału w badaniach naukowych realizowanych z wykorzystaniem statku badawczego r/v Oceanograf oraz w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

geologia 2

geologia

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • Przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne;
  • Instytucje naukowo-badawcze;
  • Administracja państwowa i samorządowa, w tym wydziały budownictwa, ekologii i ochrony środowiska, gospodarki zasobami środowiska.