Semestr Zimowy i Letni 2016/2017 | Wydział Oceanografii i Geografii

dr Grażyna Chaberek-Karwacka, Katedra Gospodarki Przestrzennej IG

poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:46

aaa
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej. Z wykształcenia jest ekonomistą, logistykiem i doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej. Ma doświadczenie w pracy zespołów opracowujących ekspertyzy rynkowe dla podmiotów komercyjnych oraz samorządowych. W pracy naukowej podejmuje problematykę: ekonomicznych aspektów kształtowania przestrzeni, w tym przede wszystkim ekonomii lokalizacji przedsiębiorstw oraz wsparcia logistycznego podmiotów gospodarczych i mieszkańców na obszarach zurbanizowanych. Poza pracą badawczą jest dydaktykiem akademickim z 13-letnim doświadczeniem, a od trzech lat również tutorem akademickim. Stale doskonali swoje umiejętności i kompetencje dydaktyczne. Prywatnie jest mamą dwóch córek, jej hobby, to: jazda konna, „kolekcjonowanie” latarni morskich i cytatów, literatura wiktoriańska, planowanie i organizacja rodzinnych wypraw.

Profil tutorialu:

Tutorial będzie łączył pracę nad rozwojem osobistym studenta, szczególnie nad kompetencjami organizacyjnymi własnego czasu, stawiania celu, planowania zadań, ewaluacji własnej pracy w duchu psychologii pozytywnej na kanwie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zainteresowaniami studenta w obszarze gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, logistyki. Praca studenta będzie polegała na przygotowaniu sześciu esejów, wykonaniu ćwiczeń w ramach treningu personalnego oraz obecności podczas siedmiu spotkań z tutorem.

prof. UG dr hab. Joanna Fac-Beneda, Katedra Hydrologii IG

poniedziałek, 10 października 2016 roku, 10:39

Kontakt: joanna.fac-beneda@ug.edu.pl

Ukończyłam Geografię na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem hydrologiem i jest to, pomijając aspekt naukowy i dydaktyczny, moja pasja.

Pod moją opieką realizują prace doktorskie dwie osoby. Wypromowałam wielu licencjuszy, 21 magistrów, są następni…

Współuczestniczyłam w powołaniu Studium Podyplomowego „Człowiek-Środowisko”, przez 9 lat byłam jego kierownikiem. Jestem autorką oryginalnego programu tegoż studium. Na szczeblu ministerialnym doceniono moją pracę dydaktyczną przyznając mi 10 lat temu Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN), pełniąc obecnie funkcję skarbnika. Uczestniczę w pracach Zespołu Komisji Gospodarki Wodnej Delty Wisły oddziału PAN, jako vice prezes.

Moją pasją (oprócz hydrologii oczywiście) jest sztuka, film, literatura i sport (siatkówka i… chińskie sztuki walki). Zamiast rozwiązywania krzyżówek przez dwa lata stosowałam neurobik ucząc się języka chińskiego. Prywatnie jestem żoną Wojciecha (również absolwenta geografii, z zamiłowania artysty plastyka i kompozytora) i mamą maturzystki Emilii o jeszcze nie sprecyzowanych planach dalszej nauki.

 

ZałącznikWielkość
Audio icon Joanna Fac-Beneda rozmowa7.53 MB

prof. UG dr hab. Urszula Janas, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich IO

Autor: 
Michal W.
poniedziałek, 10 października 2016 roku, 10:41

ujanKontakt: urszula.janas@ug.edu.pl

Jestem nauczycielem akademickim, naukowcem i tutorem w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem opiekunem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dotychczas wypromowałam ponad 35 magistrantów i 4 licencjatów, pracowałam z trzema tutees. Chętnie zajmuję się edukacją morską młodszych i starszych. Współpracuję z naukowcami z innych ośrodków, uczestniczę w projektach międzynarodowych i pracach grup eksperckich ICES. Jestem autorem lub współautorem około 40 publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań w których wykorzystałam swoją wiedzę oceanograficzną.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, przede wszystkim: funkcjonowania gatunków i całych zespołów bentosowych w warunkach naturalnych i pod wpływem czynników zaburzających (np. hypoksja i budowle morskie takie jak morskie farmy wiatrowe) oraz wykorzystania organizmów bentosowych do oceny jakości środowiska morskiego. Interesuje mnie również pojawianie się gatunków nierodzimych, ich możliwości zasiedlania nowych terenów oraz wpływ na gatunki rodzime.

Tutoring to dla mnie:

 Tworzenie bezpiecznej atmosfery do rozmowy i rozwoju

 Uważność

 „Tak i do tego” w rozmowie zamiast „tak ale”

 Odkrywanie, chodzenie po śladzie

 Rozwijanie pasji

DIALOG

 Niespieszne spotkanie z drugim człowiekiem

 Generowanie nowych pomysłów
 

Proponowany zakres tutoriali

 • Biologia morza, bionika i ochrona przyrody. Tematy prac pojawią się w trakcie rozmów;
 • Wykorzystanie map myśli, esejów lub tworzenie konstrukcji myślowych;
 • Tworzenie celów i planów działania, zarządzanie sobą w czasie.


Przykłady dotychczasowych tematów rozwijanych na tutorialach:
Eseje
Gatunki obce – zagrożenie czy szansa dla Morza Bałtyckiego?
Czy przyszłe morskie farmy wiatrowe zmienią biotopy  południowego Bałtyku?
Czy rekiny są potrzebne w środowisku morskim? Praca opublikowana: Słomińska M., 2016.


Mapy myśli i modele myślowe
Czy różnorodność biologiczna to tyko liczba gatunków?
Ośrodki (hotspots) bioróżnorodności morskiej

Tworzenie konstrukcji myślowych na przykładzie zadania: co uważam za najbardziej wartościowe w przyrodzie planowanego morskiego rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”? praca opublikowana: Słomińska M., 2015.

Literatura
Słomińska M., 2015, Tworzenie konstrukcji myślowych na przykładzie zadania: co uważam za najbardziej wartościowe w przyrodzie planowanego morskiego rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”? w: Bolałek J. Szymczak E., Sadoń-Osowiecka T. (red.) Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych, Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, 95-99.

Słomińska M., 2016, Czy rekiny są potrzebne w środowisku morskim?,   Tutoring Gedanensis, Czasopismo Tutess i Tutorów, vol. 1.: 37-40. http://oig.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-oig/57249/files/t...

dr Katarzyna Jereczek – Korzeniewska, Katedra Hydrologii IG

poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:52

JKJnKontakt: geokjk@ug.edu.pl

W trakcie studiów interesowałam się geomorfologią i hydrologią. Moje przygotowanie z zakresu geomorfologii dolin rzecznych doskonale sprawdza się w badaniach terenowych i w kartograficznym przedstawianiu ich wyników.

Zdobyłam certyfikat hydromorfologicznej waloryzacji cieków (RHS). Ukończyłam studia podyplomowe „Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast” Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej i „Przyroda w szkole podstawowej”. Odbyłam Kurs Dydaktyki Akademickiej. Posiadam certyfikat Tutora Akademickiego Collegium Wratislaviense oraz przeszłam szkolenie Praktyk Tutoringu.

Tematyka tutorialu:

Problematykę tutorialu chciałabym powiązać z moimi zainteresowaniami badawczymi. Obejmują one wiodące tematy oraz obszary zainteresowań wymagające dalszych, szczegółowych analiz i badań. Są nimi:

 • paleogeograficzne rekonstrukcje środowisk fluwialnych i limniczno-bagiennych;
 • naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych terenów młodoglacjalnych;
 • geomorfologia dolin rzecznych;
 • analiza środowiska przyrodniczego wraz z interpretacją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów Pomorza.


W ramach naszych spotkań planuję „z moimi Tutee” studiować wiedzę z zakresu szeroko rozumianego środowiska geograficznego tak, abyśmy mogli przyjrzeć się zagadnieniom obejmującym:

 • Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Przyszłość obiegu wody w obliczu zmian klimatu i wpływów antropogenicznych.
 • Konflikty o wodę.
 • Czynnik wodny w rozwoju miasta. Rzeka - miasto.
 • Sakralna symbolika wody.
 • Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Zasadność „ochrony przyrody” w planowaniu przestrzennym.
 • Waloryzacja środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne. Najwyższe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowa tematyka tutorialu będzie zależna od zainteresowania studentów, Tutee.

mgr Krzysztof Kopeć, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego IG

poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:52

Kontakt: krzysztof.kopec@ug.edu.pl

Jestem asystentem w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego. Ukończyłem studia magisterskie z geografii oraz z ekonomii. Opublikowałem ponad 40 prac naukowych. Czterokrotnie zostałem wyróżniony nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres tematyczny tutorialu:

„Kształtowanie miast przyszłości” – to tutorial o przekształcaniu obszarów miejskich na miejsca przyjazne ludziom, miejsca efektowne i efektywne – takie, w których chce się zarówno pracować, jak i wypoczywać – czyli po prostu żyć. To tutorial o skutkach suburbanizacji, bezładzie przestrzennym i niewykorzystywaniu atutów wynikających z położenia. Wreszcie jest to tutorial o rewitalizacji zaniedbanych dzielnic, kształtowaniu komunikacji na obszarach miejskich i kreowaniu przestrzeni publicznych.

prof. UG dr hab. Anita Lewandowska, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego IO

poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:53

Kontakt: anita.lewandowska@ug.edu.pl

Jakiś czas temu…ukończyłam Oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim. Praca na uczelni pozwala mi na rozwój naukowy oraz dzielenie się swoją pasją ze studentami. Ciekawość kolejnych pokoleń młodych ludzi i chęć poznania ich potrzeb spowodowały, że zostałam Certyfikowanym Tutorem Akademickim II stopnia oraz absolwentką Kursu Dydaktyki Akademickiej. Moje zainteresowania naukowe już od studiów oscylowały wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza atmosfery oraz procesów zachodzących na granicy kontaktu morze- atmosfera. Poza pracą, moją pasją są książki, film, jazz i podróże. Prywatnie jestem mężatką i mamą dwójki dzieci.

Proponowany przeze mnie zindywidualizowany cykl spotkań tutorskich ma charakter naukowo-rozwojowy. Aspekty naukowe dotyczą szeroko rozumianych problemów ochrony środowiska, a zwłaszcza atmosfery nadmorskiej. Podczas spotkań student doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych oraz ich analizy i interpretacji. Duży nacisk kładę na tworzenie, a następnie wspólne omawianie pisemnych opracowań. Aby rozwinąć swoją świadomość publiczności student przygotowuje krótkie wystąpienie. Część rozwojowa spotkań tutorskich poświęcona jest efektywnemu uczeniu się i zarządzaniu czasem, ustalaniu celów i priorytetów naukowych oraz wyborowi ścieżki życiowej. Student poznaje swoje słabe strony i atuty, pracuje nad budowaniem pewności siebie i zrozumieniem ewentualnych problemów utrudniających osiągnięcie sukcesu.

Proponowane tematy tutoriali w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:
1. Antarktyda- atmosferyczna tabula rasa?
2. Jak turystyka i przemysł nadmorski wpływa na zanieczyszczenie atmosfery?
3. Masz swój pomysł na tutorial?- zainspiruj mnie do działania!

dr Mirosława Malinowska, Katedra Meteorologii i Klimatologii IG

poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:54

Kontakt: miroslawa.malinowska@ug.edu.pl

Propozycja tutoriali na rok ak. 2015/2016

W szkole nie lubiłam pisać wypracowań – każde takie zadanie sprawiało mi dużą trudność. Na studiach trzeba było pisać komentarze do uzyskanych wyników badań, inaczej nie zaliczyłabym ćwiczeń. Można powiedzieć zatem, że wprawiałam się w pisaniu, szczególnie w trakcie realizacji pracy magisterskiej i doktorskiej. I jakoś tak się składa, że wraz z rozwojem kariery naukowej tekstów do napisania mam coraz więcej. Jeśli więc myślisz, szanowny Studencie/szanowna Studentko, że przez studia jakoś przebrniesz, a potem będzie „z górki” to możesz być w dużym błędzie.  I jeszcze jedna osobista refleksja: gdybym była przedsiębiorcą, to wolałabym zatrudnić człowieka, który mówi i pisze po polsku w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały i nie trzeba poprawiać jego tekstów pod względem stylistycznym.  W  roku akademickim 2015/2016 proponuję zatem tutoriale pt. „Jak pisać pracę licencjacką/magisterską”

Tytuł: Specyfika klimatu miasta. Co można zrobić aby poprawić jakość życia w mieście?
Tutorial dedykowany jest  studentom zarówno geografii jak i gospodarki przestrzennej i będzie miał charakter naukowy, z elementami rozwojowymi – jeśli w trakcie pracy okaże się to przydatne.
Zagadnienia, jakie zostaną omówione w ramach tutorialu to:

 • czynniki kształtujące klimat miast;
 • specyfika bilansu cieplnego obszarów zurbanizowanych;
 • miejska wyspa ciepła;
 • modyfikacje kierunków i prędkości wiatru w mieście;
 • zanieczyszczenia atmosfery w obszarach zurbanizowanych.

Tutorial zakończy się projektem zmian zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu miasta pod kątem poprawy warunków topoklimatycznych.

dr Marcin Paszkuta, Zakład Oceanografii Fizycznej IO

poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:55

Kontakt: ocempa@ug.edu.pl

Jest adiunktem w Zakładzie Oceanografii Fizycznej. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zjawisk transportu materii i energii a także referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W pracy badawczej zajmuje się teledetekcją satelitarną oraz analizą przestrzenną. Studiował m.in. w IPGP w Paryżu Geofizykę wnętrza. Interesuje się zjawiskami transportu materii i energii, zdalną analizą procesów fizycznych.

Obszary zainteresowań:

1. Teledetekcja satelitarna,

2. Zjawiska transportu energii,

3. Procesy fizyczne w atmosferze,

4. Analiza obrazu

 

Proponowane tematy tutoriali:

 1. Analiza pyłków sosny na powierzchni Morza Bałtyckiego

dr Lucyna Przybylska, Katedra Gospodarki Przestrzennej IG

poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:51

dr Lucyna PrzybylskaKontakt: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

Jestem adiunktem w Katedrze Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Geografii. Skończyłam geografię i teologię. Jako badacz cenię sobie bardzo: metodę obserwacji, możliwości dostępu do informacji i wiedzy jakie daje Internet oraz maksymę „chcieć to móc”. W pracy i po pracy lubię odkrywać Pomorze i literaturę z refleksyjnym zacięciem nad miejscem religii i turystyki w postnowoczesnych społeczeństwach.


W ramach tutorialu proponuję przyjrzeć się takim zagadnieniom jak na przykład:

 •     Sacrum w przestrzeni publicznej: co i dlaczego jest problemem?
 •     Procesy sakralizacji i desakralizacji we współczesnym krajobrazie: po co i jak mierzyć?
 •     Turystyka kulinarna na Pomorzu: skąd ta moda?


… lub zagłębić się w inne, pokrewne tematy z relacji człowiek-sacrum-przestrzeń albo turystyki kulturowej w woj. pomorskim, wspólnie uzgodnionych na pierwszym spotkaniu.

dr Anna J. Pawelec, Zakład Biologii i Ekologii Morza IO

Autor: 
Michal W.
poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:56

aniaKontakt: anna.pawelec@ug.edu.pl

Pracownia Ichtiologii, pokój 105s

Jestem ichtiologiem. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół ichtiofauny strefy przybrzeżnej. Interesuje mnie jaki wpływ zmiany zachodzące w środowisku mają na zachowania i migracje ichtiofauny - szczególnie tej bytującej w wodach najpłytszych.

W ramach tutiorialu planuje, że zajmiemy się biologią i ekologią ryb.Chciałabym aby dokładna tematyka tutoriali wynikała z naszych wspólnych rozmów i ustaleń, a sam tutorial polegał na realizacji wspólnie zaplanowanego projektu.

Strony