Tutoring Semestr Zimowy i Letni 2016/2017 | Wydział Oceanografii i Geografii

dr Anna Toruńska-Sitarz, Zakład Biologii i Ekologii Morza IO

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 października 2017 roku, 14:32

atorkontakt: oceat@ug.edu.pl

Ukończyłam Oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jestem adiunktem w Zakładzie Biotechnologii Morskiej IO, UG. Moje zainteresowania badawcze ‘krążą’ wokół mikroorganizmów morskich. Prace badawcze, które wykonuję,  dotyczą przede wszystkim związków biologicznie aktywnych produkowanych  przez sinice, szczególnie poszukiwania nowych związków o działaniu antybakteryjnym. Poza pracą moim życiem zawsze rządziła muzyka i podróże.

mgr inż. Agnieszka Wochna, Centrum GIS

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 października 2017 roku, 14:35

Kontakt: agnieszka.wochna@ug.edu.pl

Jestem asystentem w Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu oceanografii fizycznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia inżynierskie z ochrony środowiska na Politechnice Gdańskiej. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół strefy brzegowej i wpływu tego co dzieje się na lądzie na wody przybrzeżne morza. W swojej pracy używam metod analiz danych przestrzennych – GIS i satelitarnych. Dotychczas brałam udział w kilku projektach naukowych, bardzo lubię pracę w terenie. Jestem opiekunem koła naukowego GISoteka

prof. UG dr hab. Wojciech Tylmann, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu IG

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 października 2017 roku, 14:33

Kontakt: wojciech.tylmann@ug.edu.pl

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie pracuję w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. Specjalizuję się w badaniach osadów jeziornych, a zwłaszcza w ich wykorzystaniu do wielowskaźnikowych rekonstrukcji zmian środowiska. W swoich badaniach staram się więc łączyć geomorfologię, paleogeografię i limnologię. Lubię realizować projekty interdyscyplinarne, w których współpracuję z biologami, chemikami, fizykami i geologami. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i członkiem kilku towarzystw naukowych.

Obszary zainteresowań:

  • zmiany klimatu w przeszłości
  • uwarunkowania sedymentacji rocznie laminowanych osadów jeziornych
  • metody datowania osadów jeziornych (warwochronologia, C-14, Pb-210, Cs-137)
  • zastosowanie metod geochemicznych w rekonstrukcjach zmian środowiska

dr Dawid Weisbrodt, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu IG

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 października 2017 roku, 14:33

Kontakt: dawid.weisbrodt@ug.edu.pl

Jestem absolwentem studiów geograficznych oraz doktorem nauk biologicznych z zakresu ekologii. Na co dzień pracuję jako adiunkt w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. Moje zainteresowania naukowe  skupiają się wokół badania zależności pomiędzy długoterminowymi zmianami środowiska fizycznego, biologicznego i kulturowego. 

dr Grażyna Chaberek-Karwacka, Katedra Gospodarki Przestrzennej IG

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:46

aaa
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej. Z wykształcenia jest ekonomistą, logistykiem i doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej. Ma doświadczenie w pracy zespołów opracowujących ekspertyzy rynkowe dla podmiotów komercyjnych oraz samorządowych. W pracy naukowej podejmuje problematykę: ekonomicznych aspektów kształtowania przestrzeni, w tym przede wszystkim ekonomii lokalizacji przedsiębiorstw oraz wsparcia logistycznego podmiotów gospodarczych i mieszkańców na obszarach zurbanizowanych. Poza pracą badawczą jest dydaktykiem akademickim z 13-letnim doświadczeniem, a od trzech lat również tutorem akademickim. Stale doskonali swoje umiejętności i kompetencje dydaktyczne. Prywatnie jest mamą dwóch córek, jej hobby, to: jazda konna, „kolekcjonowanie” latarni morskich i cytatów, literatura wiktoriańska, planowanie i organizacja rodzinnych wypraw.

Profil tutorialu:

Tutorial będzie łączył pracę nad rozwojem osobistym studenta, szczególnie nad kompetencjami organizacyjnymi własnego czasu, stawiania celu, planowania zadań, ewaluacji własnej pracy w duchu psychologii pozytywnej na kanwie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zainteresowaniami studenta w obszarze gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, logistyki. Praca studenta będzie polegała na przygotowaniu sześciu esejów, wykonaniu ćwiczeń w ramach treningu personalnego oraz obecności podczas siedmiu spotkań z tutorem.

dr Mirosława Malinowska, Katedra Meteorologii i Klimatologii IG

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:54

Kontakt: miroslawa.malinowska@ug.edu.pl

Propozycja tutoriali na rok ak. 2015/2016

W szkole nie lubiłam pisać wypracowań – każde takie zadanie sprawiało mi dużą trudność. Na studiach trzeba było pisać komentarze do uzyskanych wyników badań, inaczej nie zaliczyłabym ćwiczeń. Można powiedzieć zatem, że wprawiałam się w pisaniu, szczególnie w trakcie realizacji pracy magisterskiej i doktorskiej. I jakoś tak się składa, że wraz z rozwojem kariery naukowej tekstów do napisania mam coraz więcej. Jeśli więc myślisz, szanowny Studencie/szanowna Studentko, że przez studia jakoś przebrniesz, a potem będzie „z górki” to możesz być w dużym błędzie.  I jeszcze jedna osobista refleksja: gdybym była przedsiębiorcą, to wolałabym zatrudnić człowieka, który mówi i pisze po polsku w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały i nie trzeba poprawiać jego tekstów pod względem stylistycznym.  W  roku akademickim 2015/2016 proponuję zatem tutoriale pt. „Jak pisać pracę licencjacką/magisterską”

Tytuł: Specyfika klimatu miasta. Co można zrobić aby poprawić jakość życia w mieście?
Tutorial dedykowany jest  studentom zarówno geografii jak i gospodarki przestrzennej i będzie miał charakter naukowy, z elementami rozwojowymi – jeśli w trakcie pracy okaże się to przydatne.
Zagadnienia, jakie zostaną omówione w ramach tutorialu to:

  • czynniki kształtujące klimat miast;
  • specyfika bilansu cieplnego obszarów zurbanizowanych;
  • miejska wyspa ciepła;
  • modyfikacje kierunków i prędkości wiatru w mieście;
  • zanieczyszczenia atmosfery w obszarach zurbanizowanych.

Tutorial zakończy się projektem zmian zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu miasta pod kątem poprawy warunków topoklimatycznych.

dr Maciej Tarkowski, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego IG

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:59

Kontakt: geomt@ug.edu.pl

Pracę zawodową rozpocząłem w 1999 r. w Instytucie Badań nad Gospodarka Rynkową, z którym współpracuję do dziś. Od 2002 r. pracuję na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego. W 2007 r. uzyskałem tytuł doktora nauk o Ziem na podstawie rozprawy pt. „Centra i peryferie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie transformacji ustrojowej”. Kompleksowe podejście do problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, na bazie dorobku geografii ekonomicznej,  jest mi nadal bardzo bliskie. Do bardziej szczegółowych zagadnień znajdujących się w polu moich zainteresowań należy: atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów, lokalne rynki pracy, grona działalności gospodarczej, ekonomika miast oraz problematyka jakość życia.

Moje zainteresowania pozazawodowe to: historia XX wieku, fotografia, literatura faktu, powieść, w tym science fiction i fantasy.

Rozwój lokalny i regionalny – istota zjawiska oraz jego warunki i czynniki

Zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego są często rozpatrywane oddzielnie, poprzez pryzmat poszczególnych dyscyplin nauk geograficznych (np. geografii ludności, transportu, miast). W toku tutorialu proponuję kompleksowe przyjrzenie się temu zagadnieniu, począwszy od ogólnej koncepcji rozwoju i jej zastosowaniach w skali lokalnej i regionalnej, poprzez usystematyzowanie wiedzy o warunkach i czynnikach rozwoju, na zrozumieniu najważniejszych zjawisk rządzących rozwojem lokalnym i regionalnym. Proponuję równoległe rozpatrywanie problematyki od strony teoretycznej jak i na wspólnie wybranym przykładzie/przykładach (np. gminie, powiecie, województwie). Proponowana tematyka ma także praktyczny wymiar – znajduje zastosowanie w diagnozowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych i regionalnych jednostek samorządu terytorialnego.