Tutorzy

dr Agata Błaszczyk, Zakład Biotechnologii Morskiej, Instytut Oceanografii

Jestem absolwentką Oceanografii oraz Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Morskiej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu błękitnej biotechnologii. W pracy badawczej skupiam się na poszukiwaniu związków biologicznie aktywnych produkowanych przez cyjanobakterie i rośliny morskie, które wykazują interesujący potencjał farmaceutyczny lub kosmetyczny. W tym celu opracowałam i wciąż udoskonalam warsztat naukowy oparty o biochemiczne testy enzymatyczne oraz testy ekotoksykologiczne. Posiadam doświadczenie w zakresie izolacji i analizy struktur związków peptydowych z zastosowaniem technik chromatograficznych oraz spektrometrii mas.

Ponadto, w kręgu moich pasji naukowych znajduje się szeroko pojęta tematyka toksycznych zakwitów cyjanobakterii.

Proponuję spotkania naukowe obejmujące tematykę związaną z biotechnologią morską. W ramach tutoringu zachęcam studentów do dyskusji teoretycznych połączonych z zajęciami praktycznymi (laboratoria, praca w terenie, spacer tutorski). Celem spotkań jest rozwój zainteresowań i umiejętności naukowych studenta.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:07; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:29; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr hab. Joanna Fac-Beneda profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Hydrologii, Instytut Geografii

Ukończyłam Geografię na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem hydrologiem i jest to, pomijając aspekt naukowy i dydaktyczny, moja pasja.

Wypromowałam wielu licencjuszy i magistrów i dwóch doktorów. Są następni…

Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN), pełniąc obecnie funkcję przewodniczącego V wydziału Nauk o Ziemi. Jestem przewodniczącą Zespołu Komisji Gospodarki Wodnej oddziału PAN w  Gdańsku.

Moją pasją (oprócz hydrologii oczywiście) jest sztuka, film, literatura i sport (siatkówka i… chińskie sztuki walki). Zamiast rozwiązywania krzyżówek przez dwa lata stosowałam neurobik ucząc się języka chińskiego. Prywatnie jestem żoną Wojciecha (również absolwenta geografii, z zamiłowania artysty plastyka i kompozytora) i mamą Emilii, absolwentki marketingu na University of Liverpool.

Tutoring – pomysł na

Prowadzę zajęcia ze studentami od trzydziestu lat, ale przygodę z dydaktyką rozpoczęłam na poziomie szkoły podstawowej (ośmioletniej!) ucząc geografii i plastyki. Dlaczego przygodę? Bo uważam, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygodą, jest odkrywaniem Jego i siebie.

Odkryjmy zatem razem świat w aspekcie fraktalnego wymiaru rzeczywistości, zajmijmy się analizą sieci rzecznych, popatrzymy na sieć hydrograficzną systemowo i strukturalnie, odwiedźmy delty rzek i pojezierza, poszukajmy źródeł czystej wody, porozmawiajmy o wodzie w naszym życiu.
Niech za myśl przewodnią naszych spotkań posłużą słowa Khaila Gibrana:
„…- Żaden z ludzi nie odkryje przed wami więcej ponad to, co drzemie już u świtania zmysłów waszych. A otoczony wyznawcami nauczyciel, gdy idąc rozprawia wśród cienia kolumn świątynnych – nie wiedzę rozdaje, lecz wiarę i miłość.
Jeśli jest nauczycielem mądrym, nie przymusza abyś odwiedzał dom jego mądrości.
On prowadzi cię do progu myślenia twojego”.

Załącznik Rozmiar
Joanna Fac-Beneda rozmowa 7.53 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Październik 2016 - 14:16; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:30; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, Instytut Oceanografii

Jestem nauczycielem akademickim, naukowcem i tutorem w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem opiekunem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Wypromowałam jednego doktora, około 40 magistrantów, 12 licencjatów. Do tej pory pracowałam z 11 studentami podczas 14 tutoriali naukowych lub naukowo-rozwojowych. Chętnie zajmuję się edukacją morską młodszych i starszych. Współpracuję z naukowcami z innych ośrodków w kraju i za granicą, uczestniczę w projektach międzynarodowych i pracach grup eksperckich ICES. Jestem autorem lub współautorem około 50 publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań w których wykorzystałam swoją wiedzę oceanograficzną.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, przede wszystkim: funkcjonowania gatunków i całych zespołów bentosowych w warunkach naturalnych i pod wpływem czynników zaburzających (np. hypoksja i budowle morskie takie jak morskie farmy wiatrowe) oraz wykorzystania organizmów bentosowych do oceny jakości środowiska morskiego. Interesuje mnie również pojawianie się gatunków nierodzimych, ich możliwości zasiedlania nowych terenów oraz wpływ na gatunki rodzime.

Proponowany zakres tutoriali

 • Biologia morza i ochrona przyrody lub inny temat, którym mnie zainteresujesz. Tematy spotkań pojawią się w trakcie rozmów;
 • Wykorzystanie map myśli, esejów lub tworzenie konstrukcji myślowych, narzędzi TOC (theory of constraints), PBL (Problem Based Learning), Message box;
 • Tworzenie celów i planów działania, zarządzanie sobą w czasie.
Załącznik Rozmiar
Urszula Janas - prezentacja Tutora 248.71 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Październik 2016 - 09:38; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:33; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr Katarzyna Jereczek – Korzeniewska, Zakład Hydrologii, Instytut Geografii

W trakcie studiów interesowałam się geomorfologią i hydrologią. Moje przygotowanie z zakresu geomorfologii dolin rzecznych doskonale sprawdza się w badaniach terenowych i w kartograficznym przedstawianiu ich wyników.

Zdobyłam certyfikat hydromorfologicznej waloryzacji cieków (RHS). Ukończyłam studia podyplomowe „Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast” Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej i „Przyroda w szkole podstawowej”. Odbyłam Kurs Dydaktyki Akademickiej. Posiadam certyfikat Tutora Akademickiego Collegium Wratislaviense oraz przeszłam szkolenie Praktyk Tutoringu.

Tematyka tutorialu:

Problematykę tutorialu chciałabym powiązać z moimi zainteresowaniami badawczymi. Obejmują one wiodące tematy oraz obszary zainteresowań wymagające dalszych, szczegółowych analiz i badań. Są nimi:

 • paleogeograficzne rekonstrukcje środowisk fluwialnych i limniczno-bagiennych;
 • naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych terenów młodoglacjalnych;
 • geomorfologia dolin rzecznych;
 • analiza środowiska przyrodniczego wraz z interpretacją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów Pomorza.

W ramach naszych spotkań planuję „z moimi Tutee” studiować wiedzę z zakresu szeroko rozumianego środowiska geograficznego tak, abyśmy mogli przyjrzeć się zagadnieniom obejmującym:

 • Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Przyszłość obiegu wody w obliczu zmian klimatu i wpływów antropogenicznych.
 • Konflikty o wodę.
 • Czynnik wodny w rozwoju miasta. Rzeka - miasto.
 • Sakralna symbolika wody.
 • Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Zasadność „ochrony przyrody” w planowaniu przestrzennym.
 • Waloryzacja środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne. Najwyższe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowa tematyka tutorialu będzie zależna od zainteresowania studentów, Tutee.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Październik 2016 - 14:23; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:35; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego, Instytut Oceanografii

Ukończyłam Oceanografię chemiczną na Uniwersytecie Gdańskim. Praca na uczelni pozwala mi na rozwój naukowy oraz dzielenie się swoją pasją ze studentami. Ciekawość kolejnych pokoleń młodych ludzi i chęć poznania ich potrzeb spowodowały, że zostałam Certyfikowanym Tutorem Akademickim II stopnia oraz absolwentką Kursu Dydaktyki Akademickiej. Moje zainteresowania naukowe już od studiów oscylowały wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza atmosfery oraz procesów zachodzących na granicy kontaktu morze - atmosfera.  

Poza pracą, moją pasją są książki, film, jazz, jogging i podróże. Prywatnie mama dwójki dzieci. 
 

Proponowany przeze mnie zindywidualizowany cykl spotkań tutorskich może mieć charakter: i) naukowo-rozwojowy, ii) naukowy lub iii) rozwojowy. Aspekty naukowe skupiają się wokół szeroko rozumianych problemów ochrony środowiska, a zwłaszcza atmosfery nadmorskiej. Staram się doskonalić u studenta umiejętność czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych i ich interpretacji. Duży nacisk kładę także na tworzenie pisemnych opracowań. Moim celem jest ponadto rozwijanie w studencie umiejętności przygotowywania publicznych wystąpień. Część rozwojowa spotkań tutorskich poświęcona jest efektywnemu uczeniu się, zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem i emocjami, ustalaniu celów i priorytetów naukowych oraz wyborowi ścieżki życiowej. Student poznaje swoje słabe i mocne strony, pracuje nad budowaniem pewności siebie i eliminowaniem ewentualnych problemów utrudniających mu osiągnięcie wymarzonego celu.

Załącznik Rozmiar
Anita Lewandowska - prezentacja Tutora 177.41 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Październik 2016 - 14:33; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:40; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr Mirosława Malinowska, Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Geografii

Jestem absolwentką gdańskiej geografii o specjalności hydrologia i klimatologia. Z UG związałam się zawodowo w 1996 roku a od 2006 roku pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii. Opublikowałam kilkanaście prac o tematyce dotyczącej  atmosferycznej fazy obiegu wody i jej cyrkulacyjnych uwarunkowań. Zarówno maja praca magisterska jak i doktorska dotyczyła terenu Żuław Wiślanych. Od zawsze interesowałam się psychologią, dlatego chętnie biorę udział w różnych warsztatach psychologicznych. Szczególnie zainspirowała mnie metoda porozumienia bez przemocy Marshalla. Mam również doświadczenie jako nauczyciel w szkołach średnich, między innymi przez 11 lat uczyłam geografii w III LO w Gdańsku w klasach z maturą międzynarodową. Dzięki tej ostatniej polubiłam geografię społeczno-ekonomiczną. 

Jestem również egzaminatorem maturalnym. Ukończyłam kurs dydaktyki akademickiej. Brałam udział programie Masters of Didactics, realizowanym przez Uniwersytet w Groningen. Uczestniczyłam w międzynarodowych projektach dydaktycznych takich jak Erasmus+ (w III LO) oraz SEA-EU Toolkit for the Evaluation of Online Programmes. Obecnie jestem koordynatorką projektu SEA-EU MOOC series „Sustainable use of the ocean“. Jestem również certyfikowanym praktykiem tutoringu. Przeprowadziłam dotychczas cztery tutoriale z zakresu klimatu lokalnego, adaptacji do zmian klimatu oraz współczesnej zmiany klimatu. 

 

Proponowana tematyka tutoriali: 
- atmosferyczna faza obiegu wody; 
- globalne ocieplenie i współczesne zmiany klimatu;
- adaptacje i mitygacje zmian klimatu; 
- klimat lokalny.
- aktywizujące metody nauczania (dla studentów specjalizacji nauczycielskiej).
 

Jako tutor chciałabym nie tylko poszerzać wiedzę moich tutee, ale również wspierać ich rozwój osobisty, samodzielność, niezależność, kreatywność, odwagę w podejmowaniu wyzwań oraz przejmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się. Jest mi bliska idea uniwersytetu jako wspólnoty nauczycieli i studentów, w której w procesie edukacji z relacji mistrz-uczeń przechodzi się do relacji partnerskiej.  

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Styczeń 2018 - 09:44; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:38; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

mgr Maciej Mańko, Zakład Badań Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii

Z wykształcenia jestem biologiem morza, pracującym jako asystent w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego. W swoich badaniach skupiam się na organizmach galaretowatych, m. in. meduzach, zarówno z rejonów polarnych, tropikalnych, jak i głębin oceanicznych. Moje zainteresowania badawcze obejmują również różnorodność biologiczną innych organizmów morskich oraz analizę oddziaływania zmiany klimatu na funkcjonowanie ekosystemów morskich, szczególnie arktycznych.

Na tutoriale w semestrze letnim 2020/2021 zapraszam Studentów, którzy chcieliby podjąć się tematyki związanej z moimi zainteresowaniami badawczymi, ale również takich, którzy chętnie skorzystają z pomocy w odnalezieniu ich własnych pasji naukowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Styczeń 2021 - 08:46; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:40; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr Anna Panasiuk, Zakład Badań Planktonu Morskiego, Instytut Oceanografii

Moje zainteresowania naukowe skupiają się w obszarze rejonów polarnych, w tym głównie Antarktyki i Oceanu Południowego. Interesuje mnie szeroko pojęte funkcjonowanie ekosystemu morskiej Antarktyki, ekologia i biologia antarktycznego zooplanktonu, ze szczególnym uwzględnieniem jego dominujących przedstawicieli, wpływ struktury jakościowo-ilościowej na najważniejsze drapieżniki antarktyczne. Zajmuję się również badaniem wpływu człowieka na to środowisko, biorąc pod uwagę zanieczyszczenia, a także zmiany klimatyczne. Antarktyka jest dla mnie nie tylko głównym rejonem badań, to także wielka pasja do przyrody obszarów zimnych, ich dziewiczości i naturalności, stąd niezmiernie ważne oraz ciekawe są dla mnie również metody jej ochrony – te wdrożone, jak i planowane w przyszłości. 

Podejmuję współpracę z zakresu ekologii i biologii mórz oraz oceanów, czynników antropogenicznych wpływających na funkcjonowanie fauny pelagicznej – zooplanktonu oraz nektonu, roli człowieka w obecnym kształtowaniu się warunków abiotycznych i biotycznych środowisk morskich, w tym głównie obszarów polarnych i Antarktyki. Pomagam w zakresie pogłębienia wiedzy odnoszącej się do wyżej wymienionych zagadnień, w zrozumieniu złożoności zjawisk i procesów zachodzących w toni wodnej. 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Październik 2021 - 09:39; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:41; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr hab. Katarzyna Smolarz profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytut Oceanografii

Jestem absolwentką Oceanografii, nauczycielem akademickim i naukowcem pracującym na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Jestem oceanografem o specjalności biologicznej, pracuję z bezkręgowcami morskimi jako z patolog i toksykolog. Moja przygoda z dydaktyką trwa już kilkadziesiąt lat, podczas których opiekowałam się i opiekuję licencjuszami, magistrantami i doktorantami. Prowadzę bogatą współpracę zagraniczną i krajową, której owocami są liczne projekty, publikacje naukowe oraz książki. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą małej Mai, a jedną z moich miłości są domowe wielkogabarytowe kanapowce (teraz Orion, wcześniej Mohito). 

Moją pasją naukową są badania nad strategiami działania organizmu żywego w odpowiedzi na czynniki zaburzające, występowanie chorób i zmian patologicznych u bezkręgowców morskich oraz ich wykorzystanie w bioindykacji i monitoringu środowisk wodnych. Prowadzę też badania m. in. nad zakaźnością nowotworów oraz endokrynologią małży morskich.  

Zainspiruj mnie czymś nowym i ciekawym! Niech nasze spotkania będą ścieżkami w nieznane, podczas których odkryjesz znaczenie dyskusji, map myśli, esejów, fotoesejów czy nauczania metodą rozwiązywania problemów, wszystko po to, aby rozwinąć Twoje zainteresowania i pasje naukowe. Tematyka z zakresu biologii i ekologii morza, biologii systemów, ochrony środowiska, antropopresji czy też form pomocy braciom mniejszym jest mi szczególnie bliska. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Październik 2021 - 09:50; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:42; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr Ewa Szymczak, Zakład Geologii Morza, Instytut Oceanografii

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związana jestem z Zakładem Geologii Morza, w którym rozwijam swoje zainteresowania naukowe dotyczące bilansu i charakterystyki jakościowej rumowiska rzecznego oraz jego dyferencjacji w korytach i w ujściach rzecznych. Ważną częścią mojej pracy jest działalność dydaktyczna – prowadzę zajęcia ze studentami oceanografii i geologii, jestem promotorem prac licencjackich i magisterskich, współautorem podręcznika akademickiego „Podstawy geologii” oraz skryptów do zajęć. Rozwijam swoje zainteresowania i umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w szkoleniach (m.in. Tutoring Akademicki, Praktyk Tutoringu, Dydaktyka AkademickaMasters of Didactics Fundamentals of University Teaching and Tutoring)warsztatach i konferencjach dydaktycznych. 

Studenci, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie tutorialach przygotowali ciekawe teksty, które zostały opublikowane w czasopiśmie Tutoring Gedanensis (http://www.tutee.ug.edu.pl).

 

Mierzejewska Aleksandra, Kosmos oczami geologa,Tutoring Gedanensis 1(1) 78-87 (2016)

Mischke Konrad, Charakterystyka wybranych światowych złóż gazu z łupkówTutoring Gedanensis 1(1) 88-96 (2016)

Patuła Weronika, Kominy hydrotermalne różnych środowisk geotektonicznych – ekonomiczny zysk czy bogactwo życia?Tutoring Gedanensis 1(1) 97-105 (2016)

Patuła Weronika, Charakterystyka wulkanogenicznych masywnych złóż siarczkowych VMS w obszarach lądowychTutoring Gedanensis 2(1) 62–69 (2017)

Buch Joanna, Fotoesej Klif OksywskiTutoring Gedanensis 2(2) 18-33 (2017)

Gorczyński Grzegorz, Tektonika płyt czy ekspansja Ziemi?, Tutoring Gedanensis 3(1) 74-82 (2018)

Kowalewska Agata, Pochodzenie i klasyfikacja pióropuszy płaszcza oraz hot spotówTutoring Gedanensis 3(1) 83-86 (2018)

Kowalewska Agata, Hot spoty a ekspansja ZiemiTutoring Gedanensis 2019/4(1) 34–42

Przednowek Izabela, Prowincje magmowe i skutki ich powstawaniaTutoring Gedanensis 2019/4(1) 43–47

Kowalewska Agata, Szóste wymieranieTutoring Gedanensis 5(2)/2019 58-63

 

Wszystkich, którzy są zawsze gotowi żeby się uczyć, choć nie zawsze lubią być nauczani zapraszam na tutoring naukowy w zakresie geologii, w szczególności geologii morza.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Wrzesień 2016 - 13:50; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:43; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr Anna Toruńska-Sitarz, Zakład Biotechnologii Morskiej, Instytut Oceanografii

Ukończyłam oceanografię chemiczną, moja dalsza ścieżka badawcza skręciła jednak w kierunku mikrobiologii i praktycznego wykorzystania mikroorganizmów. Obecnie, jestem adiunktem w Zakładzie Biotechnologii Morskiej.

Moje zainteresowania badawcze dotyczą biotechnologii morskiej, której głównym założeniem jest efektywna i zrównoważona strategia pozyskiwania produktów i technologii bazujących na potencjale organizmów morskich. Tematem mojego szczególnego zainteresowania są morskie związki o aktywności antybakteryjnej. Interesują mnie również przyczyny produkcji związków bioaktywnych przez sinice oraz czynniki regulujące ten proces.

Oprócz pracy naukowej, od 10 lat prowadzę zajęcia ze Studentami Oceanografii, Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej i Ochrony Zasobów Wód. Wypromowałam kilku licencjuszy i magistrantów. Swoje umiejętności dydaktyczne wzmacniałam na kursach dydaktyki akademickiej. Posiadam certyfikat tutora I stopnia. Ukończyłam również międzynarodowy kurs dotyczący konstrukcji i prowadzanie zajęć online.

Na semestr letni 2020/2021 proponuję spotkania tutorskie o charakterze naukowym, którego tematyka związana będzie z morskimi „mięsożernymi” bakteriami z gatunku Vibrio vulnificus.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Styczeń 2018 - 09:36; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:28; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka

dr Aleksandra Zgrundo, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytut Oceanografii

Moje zainteresowania naukowe ewoluują razem ze mną, ale dotyczą różnorodnych zastosowań wodnych organizmów roślinnych np. wykorzystania okrzemek w rekonstrukcji paleośrodowisk i ocenie stanu słodkich i morskich czy wykorzystania całych zbiorowisk mikroorganizmów roślinnych do oceny wpływu substancji chemicznych produkowanych przez człowieka. Od kilku lat badam odtwarzanie się zbiorowisk roślinnych na dnie Zatoki Gdańskiej oraz prowadzę eksperymenty nad możliwościami rekultywacji Zatokii Gdańskiej w oparciu o algi. Ponadto interesuję się zastosowaniem alg w biotechnologii np. do tworzenia bioplastików czy wykorzystania ich właściwości do oczyszczania wód w zamkniętych systemach hodowlanych typu RAS. 

Zapraszam do wspólnego zgłębiania zagadnień związanych z podwodnym światem na różnych szczeblach funkcjonowania przyrody i wpływu człowieka na jego funkcjonowanie. Chętnie podejmę również współpracę w zakresie rozwijania kreatywności i tworzenia niestandardowych rozwiązań.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Październik 2021 - 09:45; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Maj 2022 - 10:19; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka