fbpx Tutorzy | Wydział Oceanografii i Geografii

Tutorzy | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

dr Agata Błaszczyk, Zakład Biotechnologii Morskiej IO

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:01

abKontakt: agata.blaszczyk@ug.edu.pl

Jestem absolwentką Oceanografii oraz Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Morskiej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. W pracy naukowej zajmuję się izolacją i badaniem struktur metabolitów cyjanobakterii z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas. Prowadzę badania nad aktywnością biologiczną związków produkowanych przez mikroorganizmy morskie.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzę zajęcia z Sozologii morza, Toksykologii, Ekotoksykologii, Błękitnej Biotechnologii i Biomolekuł w środowisku morskim. Zajęcia ze studentami urozmaicam nowymi metodami i narzędziami dydaktycznymi. Posiadam certyfikat ukończenia kursu dotyczącego nauczania online Open Networked Learning (ONL172)

Zapraszam na tutoriale z zakresu biotechnologii morskiej i nie tylko ….


 


 


 

dr Grażyna Chaberek, Zakład Gospodarki Przestrzennej IG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 9:59

Jestem adiunktem w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej. Z wykształcenia jestem ekonomistą, logistykiem i doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej. Posiadam doświadczenie w pracy zespołów opracowujących ekspertyzy rynkowe dla podmiotów komercyjnych oraz samorządowych. W pracy naukowej podejmuję problematykę: ekonomicznych aspektów kształtowania przestrzeni, w tym przede wszystkim wsparcia logistycznego podmiotów gospodarczych i mieszkańców na obszarach zurbanizowanych. Poza pracą badawczą jestem dydaktykiem akademickim z 16-letnim doświadczeniem, a od sześciu lat również tutorem akademickim. Stale doskonalę swoje umiejętności i kompetencje dydaktyczne. Prywatnie jestem mamą dwóch córek. Moje hobby, to: piesze wędrówki, jazda konna, planowanie i organizowanie wypraw turystycznych, „kolekcjonowanie” latarni morskich i cytatów, Indie.

Proponowany przeze mnie cykl spotkań tutorskich będzie łączył pracę nad rozwojem osobistym studenta i projektowaniem przyszłości, szczególnie nad kompetencjami organizacyjnymi własnego czasu, stawiania celu, planowania zadań, ewaluacji własnej pracy w duchu psychologii pozytywnej na kanwie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zainteresowaniami studenta w obszarze gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, logistyki. Praca w ramach tutoriali będzie wykorzystywała techniki myślenia projektowego (Desighn Thinking) wypracowane na Uniwersytecie Stanforda oraz techniki pracy tutorskiej wypracowane na uniwersytetach Oxford i Cambridge, w tym napisanie ok 4-5 esejów, wykonanie ćwiczeń w ramach treningu personalnego oraz obecności podczas siedmiu spotkań z tutorem.

dr hab. Roman Cieśliński profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Hydrologii IG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:01

Jestem nauczycielem akademickim, naukowcem i tutorem w Zakładzie Hydrologii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jednocześnie od 2012 roku jestem kierownikiem tegoż Zakładu. Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem opiekunem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich na kierunku Geografia, Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód, Gospodarka Przestrzenna, Ochrona Środowiska. Do tej pory wypromowałem ponad 70 magistrantów, 30 licencjatów i 1 doktora. Lubię pracować ze studentami i móc przekazywać im nabytą wiedzę. Współpracuję z naukowcami z innych ośrodków, uczestniczę w projektach międzynarodowych i krajowych, a także pracach grup eksperckich. Jestem autorem lub współautorem około 220 publikacji naukowych, a także około 30 komentarzy do map hydrograficznych i sozologicznych. Moje zainteresowania dotyczą szeroko pojętej hydrologii, a w szczególności strefy brzegowej południowego Bałtyku, hydrochemii, a także hydrologii torfowisk i hydrologii miast. Ważnym aspektem mojej pracy jest interakcja na linii człowiek – środowisko.

dr hab. Joanna Fac-Beneda profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Hydrologii IG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:04

FacBenedaKontakt: joanna.fac-beneda@ug.edu.pl

Ukończyłam Geografię na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem hydrologiem i jest to, pomijając aspekt naukowy i dydaktyczny, moja pasja.

Wypromowałam wielu licencjuszy i magistrów i dwóch doktorów. Są następni…

Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN), pełniąc obecnie funkcję przewodniczącego V wydziału Nauk o Ziemi. Jestem przewodniczącą Zespołu Komisji Gospodarki Wodnej oddziału PAN w  Gdańsku.

Moją pasją (oprócz hydrologii oczywiście) jest sztuka, film, literatura i sport (siatkówka i… chińskie sztuki walki). Zamiast rozwiązywania krzyżówek przez dwa lata stosowałam neurobik ucząc się języka chińskiego. Prywatnie jestem żoną Wojciecha (również absolwenta geografii, z zamiłowania artysty plastyka i kompozytora) i mamą Emilii, absolwentki marketingu na University of Liverpool.

Tutoring – pomysł na

Prowadzę zajęcia ze studentami od trzydziestu lat, ale przygodę z dydaktyką rozpoczęłam na poziomie szkoły podstawowej (ośmioletniej!) ucząc geografii i plastyki. Dlaczego przygodę? Bo uważam, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygodą, jest odkrywaniem Jego i siebie.

Odkryjmy zatem razem świat w aspekcie fraktalnego wymiaru rzeczywistości, zajmijmy się analizą sieci rzecznych, popatrzymy na sieć hydrograficzną systemowo i strukturalnie, odwiedźmy delty rzek i pojezierza, poszukajmy źródeł czystej wody, porozmawiajmy o wodzie w naszym życiu.
Niech za myśl przewodnią naszych spotkań posłużą słowa Khaila Gibrana:
„…- Żaden z ludzi nie odkryje przed wami więcej ponad to, co drzemie już u świtania zmysłów waszych. A otoczony wyznawcami nauczyciel, gdy idąc rozprawia wśród cienia kolumn świątynnych – nie wiedzę rozdaje, lecz wiarę i miłość.
Jeśli jest nauczycielem mądrym, nie przymusza abyś odwiedzał dom jego mądrości.
On prowadzi cię do progu myślenia twojego”.

ZałącznikWielkość
Audio icon Joanna Fac-Beneda rozmowa7.53 MB

dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich IO

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:03

ujanKontakt: urszula.janas@ug.edu.pl

Jestem nauczycielem akademickim, naukowcem i tutorem w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem opiekunem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Do tej pory wypromowałam ponad 36 magistrantów i 6 licencjatów, pracowałam z pięcioma tutees. Chętnie zajmuję się edukacją morską młodszych i starszych. Współpracuję z naukowcami z innych ośrodków, uczestniczę w projektach międzynarodowych i pracach grup eksperckich ICES. Jestem autorem lub współautorem około 40 publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań w których wykorzystałam swoją wiedzę oceanograficzną.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, przede wszystkim: funkcjonowania gatunków i całych zespołów bentosowych w warunkach naturalnych i pod wpływem czynników zaburzających (np. hypoksja i budowle morskie takie jak morskie farmy wiatrowe) oraz wykorzystania organizmów bentosowych do oceny jakości środowiska morskiego. Interesuje mnie również pojawianie się gatunków nierodzimych, ich możliwości zasiedlania nowych terenów oraz wpływ na gatunki rodzime.

 

Tutoring to dla mnie:

  Tworzenie bezpiecznej atmosfery do rozmowy i rozwoju

  Uważność

„Tak i do tego” w rozmowie zamiast „tak ale”

  Odkrywanie, chodzenie po śladzie

  Rozwijanie pasji

DIALOG

  Niespieszne spotkanie z drugim człowiekiem

  Generowanie nowych pomysłów

 

Proponowany zakres tutoriali

 • Biologia morza, bionika i ochrona przyrody. Tematy prac pojawią się w trakcie rozmów;
 • Wykorzystanie map myśli, esejów lub tworzenie konstrukcji myślowych, narzędzi TOC (theory of constraints), PBL (Problem Based Learning);
 • Tworzenie celów i planów działania, zarządzanie sobą w czasie.

 

Przykłady dotychczasowych tematów rozwijanych na tutorialach:

Eseje i publikacje

Gatunki obce – zagrożenie czy szansa dla Morza Bałtyckiego?

Czy przyszłe morskie farmy wiatrowe zmienią biotopy  południowego Bałtyku?

Czy rekiny są potrzebne w środowisku morskim? Praca opublikowana: Słomińska Marta, 2016.

Nie wiem dlaczego nie jestem zainteresowana dnem oceanu, ale nie jestem.” Dlaczego takie podejście miałoby się zmienić? Praca opublikowana: Tykarska Marta, 2017

Obce statki, nasze problem – transport morski a środowisko. Praca opublikowana: Budzyńska Iga i Tykarska Marta, 2017

 

Mapy myśli i modele myślowe

Czy różnorodność biologiczna to tyko liczba gatunków?

Ośrodki (hotspots) bioróżnorodności morskiej

 

Tworzenie konstrukcji myślowych na przykładzie zadania: co uważam za najbardziej wartościowe w przyrodzie planowanego morskiego rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”? praca opublikowana: Słomińska M., 2015.

 

Literatura

dr Katarzyna Jereczek – Korzeniewska, Zakład Hydrologii IG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:06

JKJnKontakt: geokjk@ug.edu.pl

W trakcie studiów interesowałam się geomorfologią i hydrologią. Moje przygotowanie z zakresu geomorfologii dolin rzecznych doskonale sprawdza się w badaniach terenowych i w kartograficznym przedstawianiu ich wyników.

Zdobyłam certyfikat hydromorfologicznej waloryzacji cieków (RHS). Ukończyłam studia podyplomowe „Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast” Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej i „Przyroda w szkole podstawowej”. Odbyłam Kurs Dydaktyki Akademickiej. Posiadam certyfikat Tutora Akademickiego Collegium Wratislaviense oraz przeszłam szkolenie Praktyk Tutoringu.

Tematyka tutorialu:

Problematykę tutorialu chciałabym powiązać z moimi zainteresowaniami badawczymi. Obejmują one wiodące tematy oraz obszary zainteresowań wymagające dalszych, szczegółowych analiz i badań. Są nimi:

 • paleogeograficzne rekonstrukcje środowisk fluwialnych i limniczno-bagiennych;
 • naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych terenów młodoglacjalnych;
 • geomorfologia dolin rzecznych;
 • analiza środowiska przyrodniczego wraz z interpretacją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów Pomorza.


W ramach naszych spotkań planuję „z moimi Tutee” studiować wiedzę z zakresu szeroko rozumianego środowiska geograficznego tak, abyśmy mogli przyjrzeć się zagadnieniom obejmującym:

 • Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Przyszłość obiegu wody w obliczu zmian klimatu i wpływów antropogenicznych.
 • Konflikty o wodę.
 • Czynnik wodny w rozwoju miasta. Rzeka - miasto.
 • Sakralna symbolika wody.
 • Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Zasadność „ochrony przyrody” w planowaniu przestrzennym.
 • Waloryzacja środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne. Najwyższe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowa tematyka tutorialu będzie zależna od zainteresowania studentów, Tutee.

mgr Krzysztof Kopeć, Zakład Rozwoju Regionalnego IG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:07

Kontakt: krzysztof.kopec@ug.edu.pl

Jestem asystentem w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego. Ukończyłem studia magisterskie z geografii oraz z ekonomii. Opublikowałem ponad 40 prac naukowych. Czterokrotnie zostałem wyróżniony nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres tematyczny tutorialu:

„Kształtowanie miast przyszłości” – to tutorial o przekształcaniu obszarów miejskich na miejsca przyjazne ludziom, miejsca efektowne i efektywne – takie, w których chce się zarówno pracować, jak i wypoczywać – czyli po prostu żyć. To tutorial o skutkach suburbanizacji, bezładzie przestrzennym i niewykorzystywaniu atutów wynikających z położenia. Wreszcie jest to tutorial o rewitalizacji zaniedbanych dzielnic, kształtowaniu komunikacji na obszarach miejskich i kreowaniu przestrzeni publicznych.

dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego IO

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:05

Kontakt: anita.lewandowska@ug.edu.pl

Profesor LewandowskaUkończyłam Oceanografię chemiczną na Uniwersytecie Gdańskim. Praca na uczelni pozwala mi na rozwój naukowy oraz dzielenie się swoją pasją ze studentami. Ciekawość kolejnych pokoleń młodych ludzi i chęć poznania ich potrzeb spowodowały, że zostałam Certyfikowanym Tutorem Akademickim II stopnia oraz absolwentką Kursu Dydaktyki Akademickiej. Moje zainteresowania naukowe już od studiów oscylowały wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza atmosfery oraz procesów zachodzących na granicy kontaktu morze - atmosfera. Poza pracą, moją pasją są książki, film, jazz, jogging i podróże. Prywatnie mama dwójki dzieci.
Proponowany przeze mnie zindywidualizowany cykl spotkań tutorskich ma charakter naukowo-rozwojowy. Aspekty naukowe dotyczą szeroko rozumianych problemów ochrony środowiska, a zwłaszcza atmosfery nadmorskiej. Podczas spotkań student doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych oraz ich analizy i interpretacji. Duży nacisk kładę na tworzenie, a następnie wspólne omawianie pisemnych opracowań. Aby rozwinąć swoją świadomość publiczności student przygotowuje krótkie wystąpienia. Część rozwojowa spotkań tutorskich poświęcona jest efektywnemu uczeniu się, zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem, ustalaniu celów i priorytetów naukowych oraz wyborowi ścieżki życiowej. Student poznaje swoje słabe i mocne strony, pracuje nad budowaniem pewności siebie i eliminowaniem ewentualnych problemów utrudniających mu osiągnięcie wymarzonego celu.

Dorobek naukowy moich Tutee:

W czasopismach o zasięgu międzynarodowym/ogólnopolskim:
1. Wiśniewska K., Lewandowska A.U., Witkowska A., 2017, Factors determining dry deposition of total mercury and organic carbon in house dust of residents of the Tri-city and the surrounding area (Baltic Sea coast), Air Qual Atmos Health, DOI 10.1007/s11869-017- 0471-2.
2. Gaffke Julia, Lewandowska Anita, Bartkowski Karolina, 2016, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the atmosphere of the Baltic Sea Region, Ecocycles 1(2) 51-55 (2016) ISSN 2416-2140. doi: 10.19040/ecocycles.v1i2.44.
3. Bartkowski Karolina, Lewandowska Anita, Gaffke Julia, Bolałek Jerzy, 2016, The  contamination of bottom sediments in the Southern  Baltic with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Ecocycles 2(1),3-8.
4. Wiśniewska Kinga,  Lewandowska Anita, Witkowska Agnieszka, Czynniki determinujące stężenie rtęci całkowitej i węgla organicznego w kurzu domowym mieszkańców Trójmiasta i okolic, 2016, Monografia IV Ogólnopolskiej Konferencji Rtęć w Środowisku – Identyfikacja Zagrożeń dla Zdrowia Człowieka.

W czasopiśmie WOiG UG Tutoring Gedanensis:
1. Bartkowski Karolina, Czy pestycydy są problemem w środowisku naturalnym?
2. Gaffke Julia, Rola portów i stoczni w zanieczyszczaniu środowiska naturalnego w regionie południowego Bałtyku
3. Radziszewska Anna, Czy plastiki są wrogiem człowieka
4. Skalska Karolina, Czy broń chemiczna i środki bojowe zdeponowane na dnie Bałtyku stanowią zagrożenie dla środowiska?
5. Wiśniewska Kinga, Ważni członkowie atmosfery – Bioaerozole


W przygotowaniu:
1. Krogulski Albert, Antarktyda - Atmosferyczna Tabula Rasa
2. Pałka Izabela, Selen - antagonista rtęci w organizmie człowieka
3. Płońska Patrycja, Czy ptaki mogą być indykatorami zanieczyszczenia środowiska rtęcią?

Proponowane tematy tutoriali:
1. Jak turystyka i przemysł nadmorski wpływają na zanieczyszczenie atmosfery?
2. Zanieczyszczenie atmosfery w rejonach polarnych-czy mamy się o co martwić?
3. Czemu boimy się energii jądrowej?
4. Wulkan versus człowiek- co jest większym zagrożeniem?
5. Masz swój pomysł na tutorial?- zainspiruj mnie do działania!

dr Mirosława Malinowska, Zakład Meteorologii i Klimatologii IG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:07

emaKontakt: miroslawa.malinowska@ug.edu.pl

Zawsze lubiłam się uczyć i jako dziecko nie wyobrażałam sobie pracy innej niż w szkole. Później mój punkt widzenia się zmienił, w a głowie zagościła myśl: wszystko tylko nie szkoła” Marzenia się spełniają, po studiach przez cztery lata pracowałam w firmach, które z edukacją nie miały nic wspólnego. Miały za to inne wady, jak choćby godziny pracy od-do, co sprawiło, że zaczynałam czuć się jak bohater filmu „Dzień świstaka”. Po czterech latach trafiłam na uniwersytet, gdzie szybko okazało się, że pracuję często dłużej niż osiem godzin dziennie, za to się nie nudzę, a nauczanie sprawia mi przyjemność.

Jako promotor prac magisterskich i licencjackich zauważyłam, że indywidualna praca
ze studentem może zdziałać cuda. Otwartość, praca na mocnych stronach i zainteresowaniach studenta sprawia, że z relacji mistrz-uczeń zmienia się ona w relację partnerską, dającą studentom poczucie własnej kompetencji. I tu w moim życiu pojawił się tutoring.

Jestem dobrym słuchaczem. Potrafię rozpoznać pasje studenta, zaangażować w realizację pracy i wzmacniać go. W swojej pracy kieruję się takimi zasadami jak uczciwość, zaangażowanie, obowiązkowość. Ważne są dla mnie również odpowiedzialność i wiarygodność.  Chętnie angażuję się w projekty wymagające pracy koncepcyjnej
i kreatywności. Inni doceniają mnie za życzliwość i umiejętność rozwiązywania problemów.  Chciałabym, aby w codziennym życiu było dużo współpracy a ludzie otrzymywali więcej wsparcia. Zdanie, które najlepiej mnie określa to: sprawiam, że trudne staje się proste.

Proponowana tematyka tutoriali:
- atmosferyczna faza obiegu wody;
- globalne ocieplenie i współczesne zmiany klimatu;
- adaptacje i mityzacje zmian klimatu;
- klimat lokalny.


Dotychczasowe doświadczenie tutorskie:
- Krzysztof Marchlewski,  Warunki mikroklimatyczne wybranych hal sportowych na terenie woj. pomorskiego, Tutoring Gedanensis 1(1) 67-77 (2016) ISSN 2451-1862
-  Marcelina Dudzińska, Fotoesej: Adaptacja miasta Grudziądz do zmiany klimatu

dr hab. Lucyna Przybylska profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Gospodarki Przestrzennej IG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:09

lpKontakt: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

Skończyłam geografię i teologię. Jako badacz cenię sobie bardzo: metodę obserwacji, możliwości dostępu do informacji i wiedzy jakie daje Internet oraz maksymę „chcieć to móc”. W pracy i po pracy lubię odkrywać Pomorze i literaturę z refleksyjnym zacięciem nad miejscem religii i turystyki w postnowoczesnych społeczeństwach.

W ramach tutorialu proponuję przyjrzeć się takim zagadnieniom jak na przykład:
    •     Sacrum w przestrzeni publicznej: co i dlaczego jest problemem?
    •     Procesy sakralizacji i desakralizacji we współczesnym krajobrazie: po co i jak mierzyć?
    •     Turystyka kulinarna na Pomorzu: skąd ta moda?

… lub zagłębić się w inne temat dotyczący przestrzeni, turystyki albo sacrum, wspólnie uzgodnionym na pierwszym spotkaniu. Gorąco zapraszam.

Strony