Koła naukowe na Wydziale Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Koła naukowe na Wydziale Oceanografii i Geografii

Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej

logo KNOO
Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/OperationalOceanographySocietyUG

E-mail Koła: knoo.ug@gmail.com

Działalność: 

Koło zajmuje się tematyką oceanografii fizycznej, technik satelitarnych, pomiarów morskich i dziedzin pokrewnych.

Studenckie Koło Naukowe Geografów

Instytut Geografii

Przewodniczący:
Anna Sirojć
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://skng.geografia.ug.gda.pl/portal.php

E-mail Koła: skngug@gmail.com

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Geografów UG jest kontynuacją działalności Stowarzyszenia o tej samej nazwie, założonego w 1952 roku na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, która wraz z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie w 1970 roku utworzyła Uniwersytet Gdański. Odbudowane w 2003 roku stale zrzesza licznych działaczy będących studentami wszystkich poziomów Geografii UG. Członkowie SKNG UG skutecznie przyczyniają się do pogłębiania wiedzy w swojej specjalności w różnych formach. Podróżnicy realizujący wielotygodniowe wyprawy prezentują swoje doświadczenia na regularnych spotkaniach, badacze zjawisk w regionie Pomorza Gdańskiego dążą do osiągnięcia celów służących tworzeniu prac naukowych, a inni starają się zakorzenić idee turystyczne, poprzez organizowanie terenowych imprez na orientację, a także wielodniowych wypraw pieszych bądź wędrówek rowerowych na obszarze całej Polski. Tworzymy wiele wydarzeń dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, chcąc pozytywnie zaistnieć w środowisku uczelnianym. Nieregularnie wydajemy magazyn GEO KInG, będący wydawnictwem skierowanym do studentów Instytutu Geografii UG. W 2011 roku zaczęliśmy funkcjonować w Europejskim Stowarzyszeniu Geografów - EGEA. 

Studenckie Koło Naukowe Geologów UG

logo studenckiego koła naukowego geologów
Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www2.kng.oig.ug.edu.pl/

E-mail Koła: geolodzy.ug@lodgmail.com

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Geologów działa od 2007 roku i zrzesza osoby pragnące poszerzać i przekazywać innym swoją wiedzę geologiczną. Swoje cele realizuje poprzez uczestnictwo w piknikach naukowych, jak na przykład Bałtycki Festiwal Nauki, Pomorskie Dni Energii lub też Piknik Naukowy w Karlinie. Członkowie czynnie biorą udział w konferencjach ogólnopolskich (Geosfera, Ogólnopolski Zjazd Kół Geologicznych), prelekcjach, a także prowadzą warsztaty i lekcje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych. W ramach działalności SKNG organizowane są również wyjazdy geologiczne (m.in. Dolny Śląsk, kopalnia soli w Kłodawie, kopalnia miedzi w Polkowicach, Wapienno), dzięki którym członkowie mogą zdobywać wiedzę nie tylko w teorii, ale również w praktyce. 

Facebook: https://www.facebook.com/skngug

Studenckie Koło Naukowe Geomorfologów PINGO

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.pingo.geografia.ug.edu.pl

E-mail Koła: pingoug@gmail.com

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Geomorfologów PINGO powstało w 2006 roku zrzeszając osoby z zacięciem do geomorfologii, chcące łączyć poszerzanie swojej wiedzy i doświadczenia z naukową przygodą. Działalność merytoryczna koła przyjmuje różne formy. Kilka razy w roku odbywają się zebrania połączone z wystąpieniem prelegenta – członka koła, bądź zaproszonego pracownika naukowego. Drugą formą działalności, typową dla koła geograficznego, są wyjazdy – zarówno jednodniowe, w ciekawe geomorfologicznie bliskie okolice, jak i kilkudniowe – dalej na południe Polski (zob.: www.pingo.geografia.ug.edu.pl). Wśród tych ostatnich najczęstszym celem są Sudety – region, który daje szerokie możliwości łączenia geomorfologii z geologią, co jest wpisane w tradycję działalności koła. Jednym z celów tych wyjazdów (wraz pozyskiwaniem okazów na wybranych odcinkach nadbałtyckich plaż) jest przygotowywanie dydaktycznych zestawów skał przekazywanych szkołom. Koło PINGO wspiera pracowników wydziału w organizacji konferencji naukowych oraz imprez popularyzujących naukę i promujących wydział. Członkowie koła angażują się także w inne formy zdobywania doświadczenia i kwalifikacji: biorą udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, uczestniczą w realizacji programów badawczych prowadzonych na uczelni, jak i poza nią oraz pomagają w badaniach związanych z przygotowaniem prac dyplomowych. W sposób naturalny koło najczęściej współpracuje z Katedrą Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG.

Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: GISoteka

E-mail Koła: kngisoteka@ug.edu.pl

Działalność: 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "GIS w nauce" - w dniach 24-26 czerwca 2013 r. w Lublinie Joanna Arumińska zaprezentowała poster pt. "Analiza dokładności wybranych metod wyznaczania objętości jezior". Praca pokazywała możliwości zastosowania GIS w obliczaniu parametrów jezior oraz wykorzystanie języka programowania Python w ArcGIS 10.1.

XI Bałtycki Festiwal Nauki - 22-26 maja 2013 r. - organizacja XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w ramach którego w dn. 23 maja przygotowało warsztaty "Mapa - zrób to sam!" oraz stoisko informacyjno-edukacyjne "O co chodzi z tym GISem?" na pikniku 26 maja.

Organizacja GIS Day 2012 na Uniwersytecie Gdańskim - w listopadzie 2012 roku, w ramach tego święta zaprezentowali studentom uniwersytetu i gościom sprzęt geodezyjny, zorganizowali liczne konkursy z nagrodami, stoiska informacyjne oraz grę terenową na obszarze oliwskiego kampusu UG. Po południu odbyła się sesja referatowa, podczas której referat przedstawił prof. B. Szady z KUL wLublinie. Wyniki swoich badań zaprezentowali również studenci studiów podyplomowych GIS UG. Ponadto mieli okazję wysłuchać prezentacji przedstawiciela firmy ESRI, który opowiedział o warunkach i korzyściach płynących z posiadania na wydziale licencji SITE.

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

SKNGP
Prezes:
Monika Cirocka
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: Fanpage Facebooku

E-mail Koła: skngp.ug@gmail.com

Działalność: 

Celem Koła jest:
 1. Działalność popularyzatorska i naukowa w zakresie dotyczącym gospodarki przestrzennej, m.in. planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury krajobrazu, regionalistyki, marketingu miejskiego, zintegrowanego zarządzania strefą nadmorską, osadnictwa i wszystkich zagadnień, związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami nauki;
 2. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;
 3. Integracja środowiska studenckiego;
 4. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
Koło realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie spotkań tematycznych, w których udział biorą członkowie Koła i zaproszeni goście;
 2. Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych;
 3. Organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, zjazdach i obozach naukowych;
 4. Organizowanie wyjazdów terenowych i wizyt w placówkach naukowych;
 5. Współpracę z innymi kołami naukowymi, szkołami średnimi, uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi w kraju i za granicą;
 6. Upowszechnianie swoich osiągnięć naukowych;
 7. Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych ze statutem.

Studenckie Koło Naukowe Hydrologów

Przewodniczący:
Maciej Sokołek
Opiekun koła naukowego:

E-mail Koła: sknh.ug@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Oceanografów

SKNO

Instytut Oceanografii

Przewodniczący:
Opiekunowie koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.skno.ug.edu.pl/

E-mail Koła: skno@ug.edu.pl

Działalność: 

 

 • Cztery Pory Bałtyku - objęty Patronatem Honorowym Rektora UG program edukacyjny dla trójmiejskiej młodzieży ze szkół ponadgminazjalnych.
 • Refulacja - program przygotowania pełnej ekspertyzy naukowej efektów odłożenia refulatu z nowego źródła na plaży orłowskiej.
 • Bałtycki Festiwal Nauki - przygotowanie stanowisk i wykładów otwartych dla wszystkich uczestników wykładów. Przez ostatnich 8 lat odbyło się aż 15 różnych wydarzeń BFN-owych!
 • Kursy nurkowe - seria kursów nurkowych przygotowanych we współpracy z centrum nurkowym Gdynia Dive przeznaczonych dla wszystkich studentów i pracowników Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to również objęte jest Patronatem Honorowym UG!
 • Wyjazdy naukowe - studenci zrzeszeni w SKNO odwiedzili już Maroko, Turcję, Syrię i Islandię, a w najbliższym czasie zaplanowane są również wyjazdy studentów do USA i ponownie do Islandii.  
 • Poza wymienionymi, sztandarowymi projektami SKNO prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną (np. program fakultetów oceanograficznych dla licealistów), naukową (np. uczestnictwo w sekcji wala butelkonosego,), promocyjną (np. Targi Akademia) oraz integracyjną (regularne wyjazdy do Stacji Morskiej w Helu, wspólne rajdy terenowe).

Misja:

 • Pogłębianie przez studentów wiedzy o środowisku naturalnym.
 • Promowanie działań mających na celu poszerzanie wiedzy na temat potrzeby ochrony środowiska morskiego.
 • Włączanie się w działalność naukowo-badawczą jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii.
 • Promowanie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Integracja środowiska studenckiego i naukowego

SKNO realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację odczytów, referatów naukowych i spotkań z przedstawicielami nauki,
 • Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń oraz prezentowanie wyników własnych prac przez studentów,
 • Współpracę z kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni w Polsce, jak również z uczelniami zagranicznymi.