fbpx GIS - System Informacji Geograficznej | Wydział Oceanografii i Geografii

GIS - System Informacji Geograficznej | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

GIS - System Informacji Geograficznej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 maja 2016 roku, 8:25

Centrum GIS, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4,
Gdańsk 80-309
tel. +48585236577

Studia podyplomowe GIS - System Informacji Geograficznej są objęte patronatem Esri Polska.

 

 

Szczegółowe informacje i plan studiów znajdziesz tutaj.


Adresaci studiów:

Oferta studiów została opracowana z myślą o osobach które chcą realizować się w dziedzinach związanych między innymi z: planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, kartografią morską i lądową, tworzeniem baz danych zawierających obiekty o charakterze przestrzennym, geografią społeczną i ekonomiczną, a także urzędnikach administracji państwowej różnego szczebla (urzędy: wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie), pracownikach parków narodowych oraz różnych instytutów badawczych wykorzystujących technologię GIS w swojej pracy. Adresatem studiów są ponadto osoby i firmy korzystające z GIS w różnego rodzaju analizach i ekspertyzach środowiskowych. Proponowany program studiów umożliwi słuchaczom nabycie szeregu umiejętności pracy w GIS w oparciu o najbardziej cenioną platformę oprogramowania ArcGIS firmy Esri. Zakres umiejętności nabytych w trakcie studiów podyplomowych będzie odpowiadał wiedzy wymaganej na stanowisku Analityka GIS.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych GIS - System Informacji Geograficznej  posiadać będzie wiedzę z zakresu wykorzystania GIS w różnych zastosowaniach, wizualizacji danych, nowoczesnej kartografii, tworzenia map i projektów GIS. Będzie potrafił stosować metody formułowania zapytań z użyciem atrybutów obiektów i relacji przestrzennych pomiędzy obiektami, a także wykorzystywać do analiz GIS szereg funkcji wektorowych, rastrowych i geostatystycznych. Jego umiejętności w zakresie modelowania kartograficznego oraz geoprocessingu będą pozwalać na niezliczone możliwości realizowania zaawansowanych zadań i projektów w oparciu o technologię GIS. Absolwent studiów będzie posiadał wysokie kwalifikacje do pracy w środowisku ArcGIS 10 z rozszerzeniami Spatial Analyst i Geostatistical Analyst firmy Esri. Poziom wiedzy nabytej w trakcie zajęć odpowiadać będzie umiejętnościom wymaganym na stanowisku Analityka GIS. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program zajęć:

Studia obejmują 16 przedmiotów, na które przeznaczono 200 godzin dydaktycznych, w tym 116 godzin ćwiczeń (laboratoryjnych i terenowych) oraz 84 godzin wykładów. W czasie 2 semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach i ćwiczeniach z zakresu: podstaw GIS, zastosowań funkcji wektorowych i rastrowych, projektowania baz danych oraz map, atlasów i projektów GIS, technik satelitarnych i zaawansowanych metod statystycznej analizy przestrzennej, a także podstaw geodezji. Zajęcia obejmują również elementy geoprocessingu z wykorzystaniem zarówno Model Buildera, jak i programowania w języku Python oraz demonstracje praktycznych rozwiązań GIS.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie seminarium dyplomowego.

Kadra:

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz praktycy z zakresu Geograficznych Systemów Informacyjnych.

Czas trwania:

2 semestry (200 godz. 60 punktów ECTS). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę.

Zasady rekrutacji:

Planowana maksymalna liczba słuchaczy to 50 osób. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie następującej punktacji:

  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjat lub tytuł inżyniera): 1 pkt.
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia (tytuł magistra): 2 pkt.
  • Uczestnik studiów III stopnia (studia doktoranckie) lub tytuł doktora: 3 pkt.
  • Aktywność zawodowa lub studia związane z problematyką geograficznych systemów informacyjnych lub praca w firmach i instytucjach zajmujących się zastosowaniem geograficznych systemów informacyjnych (potwierdzone dokumentami): 2 pkt.

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła, do wyczerpania limitu miejsc.

Opłata:

1900 zł za semestr (podana wysokość opłat dotyczy roku akademickiego 2013/2014; istnieje możliwość dokonywania opłat w czterech ratach).

Dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu
  • Dokumenty poświadczające aktywność zawodową lub studia związane z problematyką geograficznych systemów informacyjnych lub pracę w firmach i instytucjach zajmujących się zastosowaniem geograficznych systemów informacyjnych (w przypadku spełniania takich warunków)
  • Zobowiązanie do wniesienia na rzecz uczelni połowy opłaty za pierwszy semestr w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów podyplomowych (oraz wnoszenia opłat za semestr w dwóch ratach, albo jednej).

Kontakt:

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Jacek Urbański, e-mail: cgisju@ug.edu.pl