Swiadczenia pomocy materialnej | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW, ZAPOMOGA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 września 2018 roku, 9:35

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Zarządzenie nr 80/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów od roku akademickiego 2018/2019 (Załącznik nr 5 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Wniosek o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy (Załącznik nr 3 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

 

Uwaga! Potwierdzenie zaliczenia okresu rozliczeniowego oraz średniej ocen należy uzyskać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

 

Miejsce składania wniosków: Martyna Kardaś, Dziekanat WOiG w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B301 (budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii)

Termin składania wniosków: 04 października 2018 roku

 

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej (Załącznik nr 2 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Wniosek o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy (Załącznik nr 3 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Załącznik nr 4 do ZR 86/R/15 ze zm.)

Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy dołączyć dokumenty o których mowa w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwesytecie Gdańskim oraz Oświadczenie doktoranta o źródle dochodów i (jeśli dotyczy) Oświadczenie rodziców/rodzeństwa/małżonka doktoranta o źródle dochodów

 

Miejsce składania wniosków: Martyna Kardaś, Dziekanat WOiG w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B301 (budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii)

Termin składania wniosków: 15 października 2018 roku

 

 

Formularze: