fbpx Swiadczenia pomocy materialnej | Wydział Oceanografii i Geografii

Swiadczenia pomocy materialnej | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW, ZAPOMOGA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku, 10:21

 

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Ww. zarządzenie zostało zmienione o przepisy dotyczące stypendium Rektora oraz w zakresie organu przyznającego świadczenia.

Najważniejsze informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

Stypendia będą przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne. Większość składu Komisji powinni stanowić doktoranci.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć do Wydziałowych Komisji Stypendialnych, do dnia 14 października 2019 roku.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

Przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla doktorantów będą obowiązywały dotychczasowe szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, które to kryteria zostaną wprowadzone przy zmianie zarządzenia nr 76/R/19.

Środki z dotacji są przeznaczone na stypendia Rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby doktorantów każdego ze studiów doktoranckich i stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba doktorantów na studiach doktorankcich jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu doktorantowi.

Stypendia Rektora dla doktorantów mogą być przyznawane z podziałem na lata studiów.

Łączna kwota przyznanego stypendium socjalnego i stypendium Rektora nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora, to jest 2435,8 zł.

Przy przyznawaniu świadczeń doktorantom studiów doktoranckich stosuje się progi dochodu oraz stawki za poszczególne świadczenia, takie jak w przypadku studentów.

(Informację przygotowała mgr Anna Smykowska - Kierownik Działu Kształcenia.)

 

Stypendium Rektora dla doktorantów, stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga:

Miejsce składania wniosków: Anna Kietrys-Tusk, Dziekanat WOiG w Gdańsku, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, pok. 201

Formularze:

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW, ZAPOMOGA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 września 2018 roku, 9:35

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Zarządzenie nr 80/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 86/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów od roku akademickiego 2018/2019 (Załącznik nr 5 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Wniosek o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy (Załącznik nr 3 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

 

Uwaga! Potwierdzenie zaliczenia okresu rozliczeniowego oraz średniej ocen należy uzyskać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

 

Miejsce składania wniosków: Martyna Kardaś, Dziekanat WOiG w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B301 (budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii)

Termin składania wniosków: 04 października 2018 roku

 

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej (Załącznik nr 2 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Wniosek o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy (Załącznik nr 3 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Załącznik nr 4 do ZR 86/R/15 ze zm.)

Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy dołączyć dokumenty o których mowa w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwesytecie Gdańskim oraz Oświadczenie doktoranta o źródle dochodów i (jeśli dotyczy) Oświadczenie rodziców/rodzeństwa/małżonka doktoranta o źródle dochodów

 

Miejsce składania wniosków: Martyna Kardaś, Dziekanat WOiG w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B301 (budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii)

Termin składania wniosków: 15 października 2018 roku

 

 

Formularze: