Stypendia | Wydział Oceanografii i Geografii

Informacje dotyczące stypendiów

wtorek, 6 września 2016 roku, 12:39
___________________________________________________________________
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA NA ROK 2016/2017
Stypendia socjalne i specjalne oraz Stypendium Rektora – do 15 października 2016 r.
Miejsce składania wniosków –  Dziekanat WOiG Al. Marsz. J. Piłsudskiego 46 Gdynia pokój 201.
Wnioski można składać także listownie
Aktualnie obowiązujące wzory wniosków i obecnie obowiązujące kryteria przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce - studenckie sprawy socjalne.
UWAGA! WZORY WNIOSKÓW I KRYTERIA MOGĄ ULEC ZMIANIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

UCHWAŁY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

* Gdynia, dn. 26.09.2013r.

Uchwała podjęta przez Wydziałową Komisję Stypendialną dotycząca liczenia średniej ocen w przypadku, gdy studia trwają 3,5 roku.

Średnią ocen liczymy z wszystkich ocen (wykłady i ćwiczenia) z ostatnich dwóch semestrów.

Wydziałowa Komisja Stypendialna

* Gdynia, dn. 20.06.2012r.

Uchwała podjęta przez Wydziałową Komisję Stypendialną dotycząca przyznawania stypendiów Rektora dla najlepszych studentów WOiG od roku akademickiego 2012/2013.

Na kierunkach: Geografia, Geologia, Gospodarka przestrzenna, Oceanografia stypendia Rektora przyznawane są z podziałem na kierunki studiów. 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu pomocy materialnej studentom UG odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, winny być składane za pośrednictwem właściwej WKS. Komisja wydziałowa może od razu zmienić swoją decyzję, bądź przesłać odwołanie wraz z kompletem dokumentów i swoją opinią do OKS.
INFORMACJA

Wszystkie nieodebrane stypendia automatycznie przechodzą na depozyt. Stypendia nieodebrane w terminie, wypłaty w danym miesiącu, będą możliwe do odebrania dopiero po skończeniu wypłaty w tym miesiącu.

 
Wszelkie prośby o wypłatę z depozytu w kasie, proszę kierować bezpośrednio do Działu Finansowego do Pani Kierownik Elżbiety Lengowskiej i następnie odebrać w KASIE. KASA jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 13:00
 
W przypadku wyrażenia chęci przelewu z depozytu na konto, proszę złożyć deklarację (Druk deklaracji) w Dziekanacie w pok. 209 lub wysłać deklarację drogą pocztową do Działu Studenckich Spraw Socjalnych (DSSS) do Pani mgr Agnieszki Kromer (ul. Wita Stwosza 58,80-952 Gdańsk-Oliwa, pok. 29) oraz proszę zgłosić się do właściwego Dziekanatu, tak, aby podane konto zostało wprowadzone do kartoteki studenta w FAST.