Stypendia | Wydział Oceanografii i Geografii

Terminy realizacji wypłat stypendiów studenckich w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 lutego 2018 roku, 8:57

15 marca 2018 r. 

16 kwietnia 2018 r.

15 maja 2018 r.

15 czerwca 2018 r.                                

* świadczenia wypłacane są na wskazany przez studenta rachunek bankowy

Informacje dotyczące stypendiów

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 lutego 2018 roku, 13:52
________________________________________________________________
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.
Od 1 marca 2018 r. obowiązuje nowa stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości 540 zł miesięcznie.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada jedno z poniższych osiągnięć:
 1. wysoką średnią ocen,
 2. wybitne osiągnięcia naukowe:
a)   publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:
 • artykuł w czasopiśmie recenzowanym,
 • artykuł lub rozdział w książce,
 • artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,
 • publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,
 • artykuł w zeszycie naukowym,
 • publikacja w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego).
b)    nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich
 • otrzymanie nagrody za zajęcie I-VI miejsca w konkursie międzynarodowym,
 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.
c)    opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:
 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej
 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową
d)   uzyskanie patentu lub wzoru użytkowego.
3)   wybitne osiągnięcia sportowe:
 • zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:
  • indywidulanie,
  • drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji
 • reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
 • wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych - w najwyższej klasie rozgrywkowej,
 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
4)   wybitne osiągnięcia artystyczne:
 • zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 • autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.
Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na 9 miesięcy.
Świadczenia wypłacane są od grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad) do czerwca.
W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od ilości świadczeniobiorców.
__________________________________________________________
Stypendium socjalne
Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.
 1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920,00 zł.
  Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
 • 560 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
 • 480 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł
 • 410 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł
 1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920,00 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:
 • 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
 • 590 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
 • 520 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.
Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.
Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.
Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.
Stypendium socjalne przyznawane jest na 9 miesięcy.
Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.
W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od ilości świadczeniobiorców.
________________________________________________________________
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA NA ROK 2017/2018
Stypendia socjalne i specjalne oraz Stypendium Rektora – do 16 października 2017 r.
Miejsce składania wniosków –  Dziekanat WOiG Al. Marsz. J. Piłsudskiego 46 Gdynia pokój 201.
Aktualnie obowiązujące wzory wniosków i obecnie obowiązujące kryteria przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce - studenckie sprawy socjalne.

UCHWAŁY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

* Gdynia, dn. 26.09.2013r.

Uchwała podjęta przez Wydziałową Komisję Stypendialną dotycząca liczenia średniej ocen w przypadku, gdy studia trwają 3,5 roku.

Średnią ocen liczymy z wszystkich ocen (wykłady i ćwiczenia) z ostatnich dwóch semestrów.

Wydziałowa Komisja Stypendialna

* Gdynia, dn. 20.06.2012r.

Uchwała podjęta przez Wydziałową Komisję Stypendialną dotycząca przyznawania stypendiów Rektora dla najlepszych studentów WOiG od roku akademickiego 2012/2013.

Na kierunkach: Geografia, Geologia, Gospodarka przestrzenna, Oceanografia stypendia Rektora przyznawane są z podziałem na kierunki studiów. 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu pomocy materialnej studentom UG odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, winny być składane za pośrednictwem właściwej WKS. Komisja wydziałowa może od razu zmienić swoją decyzję, bądź przesłać odwołanie wraz z kompletem dokumentów i swoją opinią do OKS.
INFORMACJA

Wszystkie nieodebrane stypendia automatycznie przechodzą na depozyt. Stypendia nieodebrane w terminie, wypłaty w danym miesiącu, będą możliwe do odebrania dopiero po skończeniu wypłaty w tym miesiącu.

 
Wszelkie prośby o wypłatę z depozytu w kasie, proszę kierować bezpośrednio do Działu Finansowego do Pani Kierownik Elżbiety Lengowskiej i następnie odebrać w KASIE. KASA jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 13:00
 
W przypadku wyrażenia chęci przelewu z depozytu na konto, proszę złożyć deklarację (Druk deklaracji) w Dziekanacie w pok. 209 lub wysłać deklarację drogą pocztową do Działu Studenckich Spraw Socjalnych (DSSS) do Pani mgr Agnieszki Kromer (ul. Wita Stwosza 58,80-952 Gdańsk-Oliwa, pok. 29) oraz proszę zgłosić się do właściwego Dziekanatu, tak, aby podane konto zostało wprowadzone do kartoteki studenta w FAST.