Stypendia | Wydział Oceanografii i Geografii

Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 13:06
Stypendium socjalne:

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 620 zł – przy dochodzie do 300,00 zł

- 540 zł – przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 470 zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 730 zł – przy dochodzie do 300,00 zł

- 650 zł – przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 580 zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

420 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

360 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

310 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 580 zł.

Terminy realizacji wypłat stypendiów studenckich w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 października 2018 roku, 14:48

15 listopada 2018 r. (stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) 

17 grudnia 2018 r. (świadczenia socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów)

15 stycznia 2019 r.

15 lutego 2019 r.                                

* świadczenia wypłacane są na wskazany przez studenta rachunek bankowy

Informacje dotyczące stypendiów

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 13:07
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA NA ROK 2018/2019

Stypendia socjalne i specjalne oraz stypendium rektora – do 15 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków –  Martyna Kardaś, Dziekanat WOiG ul. Jana Bażyńskiego 4, pokój B301 (budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii)

Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz w zakładce Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia, wymagane dokumenty
UCHWAŁY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

* Gdynia, dn. 26.09.2013r.

Uchwała podjęta przez Wydziałową Komisję Stypendialną dotycząca liczenia średniej ocen w przypadku, gdy studia trwają 3,5 roku.

Średnią ocen liczymy z wszystkich ocen (wykłady i ćwiczenia) z ostatnich dwóch semestrów.

Wydziałowa Komisja Stypendialna

* Gdynia, dn. 20.06.2012r.

Uchwała podjęta przez Wydziałową Komisję Stypendialną dotycząca przyznawania stypendiów Rektora dla najlepszych studentów WOiG od roku akademickiego 2012/2013.

Na kierunkach: Geografia, Geologia, Gospodarka przestrzenna, Oceanografia stypendia Rektora przyznawane są z podziałem na kierunki studiów. 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu pomocy materialnej studentom UG odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, winny być składane za pośrednictwem właściwej WKS. Komisja wydziałowa może od razu zmienić swoją decyzję, bądź przesłać odwołanie wraz z kompletem dokumentów i swoją opinią do OKS.
INFORMACJA

Wszystkie nieodebrane stypendia automatycznie przechodzą na depozyt. Stypendia nieodebrane w terminie, wypłaty w danym miesiącu, będą możliwe do odebrania dopiero po skończeniu wypłaty w tym miesiącu.

 
Wszelkie prośby o wypłatę z depozytu w kasie, proszę kierować bezpośrednio do Działu Finansowego do Pani Kierownik Elżbiety Lengowskiej i następnie odebrać w KASIE. KASA jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 13:00
 
W przypadku wyrażenia chęci przelewu z depozytu na konto, proszę złożyć deklarację (Druk deklaracji) w Dziekanacie w pok. 209 lub wysłać deklarację drogą pocztową do Działu Studenckich Spraw Socjalnych (DSSS) do Pani mgr Agnieszki Kromer (ul. Wita Stwosza 58,80-952 Gdańsk-Oliwa, pok. 29) oraz proszę zgłosić się do właściwego Dziekanatu, tak, aby podane konto zostało wprowadzone do kartoteki studenta w FAST.