Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia, wymagane dokumenty

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 listopada 2018 roku, 13:09
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ OBOWIĄZUJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018*
*Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego ze zm.
Treść Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej

Wymagane wzory oświadczeń i wniosków składanych przez studenta ubiegającego się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
oświadczenie rodzica/rodzeństwa/małżonka studenta  dot. sytuacji materialnej
  oświadczenie (dotyczy wyłącznie studentów posiadających wyrok alimentacyjny)
  oświadczenie o wysokości dochodu (dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą)
  wniosek o uznanie dochodu za utracony

WYMAGANE DOKUMENTY

 

STYPEDNIUM SOCJALNE – zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG

- wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie pomocy materialnej

 

UWAGA!

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

1)studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na i ch utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

 

- oświadczenie studenta/rodziców/rodzeństwa/małżonka – wypełnia student, rodzice studenta i pełnoletnie rodzeństwo. Oświadczenia wypełnia się na dzień złożenia wniosku, uwzględniając aktualną sytuację materialną.

- osobne zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. za 2017 rok (nawet jeśli dochód był zerowy)

- w przypadku uzyskania dochodu przez niepełny rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy np. w październiku 2017 roku, należy dołączyć zaświadczenie z pracy o dacie zatrudnienia i dochodzie netto za poszczególne miesiące pracy (w tym przypadku za październik, listopad i grudzień 2017)

- DOTYCZY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - zaświadczenie z urzędu skarbowego  studenta oraz członków rodziny rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o  przychodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy oraz formie opłaconego podatku. W przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przedstawić zaświadczenie o wysokości stawki podatkowej (liczba procentów podatku liczonych od przychodu)

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

- zaświadczenia z ZUS o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny (nawet jeśli składki są zerowe).

- zaświadczenia o rodzeństwie uczącym się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej lub wyższej (w roku akademickim 2018/2019) a w przypadku rodzeństwa poniżej wieku szkolnego akt urodzenia

-  w przypadku otrzymywania alimentów - odpis wyroku z określoną wysokością alimentów

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów w tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- dokumenty potwierdzające zmianę dochodu w porównaniu z dochodem przedstawionym na Urzędzie Skarbowym *

- w przypadku stypendium zwiększonego o dodatek mieszkaniowy studenci niemieszkający w Domach Studenckich UG składają umowę najmu mieszkania.

 

Dokumenty wystawione w języku innym niż polski, powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W szczególnych przypadkach mogą być wymagane też inne dokumenty, zgodnie z treścią regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

 

* Dochód utracony/uzyskany

- Utrata dochodu – jeśli w rodzinie studenta nastąpiła utrata dochodu (w porównaniu z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego), należy udokumentować zdarzenie przedstawiając np. świadectwo pracy/kopię umowy/zaświadczenie od byłego pracodawcy oraz PIT-11. Dochód ten nie będzie liczony do dochodu rodziny.
 
Uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, czyli po roku 2017, należy przedstawić dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Oznacza to, że w przypadku np. podjęcia pracy w styczniu 2018 roku, należy przedstawić zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za pełny miesiąc - luty 2018 roku.
 
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
 

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA - § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców lub opiekunów prawnych:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)ukończył 26. rok życia,

b)pozostaje w związku małżeńskim,

c)ma na utrzymaniu dzieci

d)osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,

 

lub

 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

 


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie pomocy materialnej
 
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.
 

ZAPOMOGA - § 9 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG

- wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie pomocy materialnej

- dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe

 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, śmierci członka najbliższej rodziny, kradzieży, klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru. Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. Policji, Straży Pożarnej, ZOZ, towarzystwa ubezpieczeniowego, itp.).

Studenci składający wniosek o zapomogę losową, proszeni są o dołączanie faktur dokumentujących dotychczas poniesione koszty.

 

 


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - § 8 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG

- wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym i złożył wniosek w Dziekanacie.

Student, który stara się o stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej powinien udać się najpierw do pracownika Dziekanatu prowadzącego kierunek studiów po wpis na wniosku średniej ocen za poprzedni rok akademicki.

Student, który jednocześnie uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w poprzednim roku akademickim może otrzymać jedno stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

Uchwałą nr 1/OKS/18 Odwoławczej Komisji Stypendialnej z dnia 6 października 2018 roku, w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Oceanografii i Geografii stypendia Rektora przyznawane są z podziałem na kierunki oraz studia I i II stopnia.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada udokumentowane jedno z poniższych osiągnięć:

 1. wysoką średnią ocen,

 2. wybitne osiągnięcia naukowe:

a)   publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:

 • artykuł w czasopiśmie recenzowanym,

 • artykuł lub rozdział w książce,

 • artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,

 • publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,

 • artykuł w zeszycie naukowym,

 • publikacja w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego).

Należy podać: tytuł publikacji, miejsce publikacji, rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany). Nie uwzględnia się artykułów lub publikacji, które się jeszcze nie ukazały i są np. w recenzji lub druku

b)    nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich

 • otrzymanie nagrody za zajęcie I-VI miejsca w konkursie międzynarodowym,

 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

Należy podać: datę otrzymania nagrody, nazwę nagrody/konkursu, określenie podmiotu przyznającego. Nie uwzględnia się nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe.

c)    opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:

 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową

Należy podać: tytuł referatu lub prezentacji, datę i miejsce wygłoszenia, opis. Za konferencje międzynarodową uważa się taką, w której co najmniej jedna trzecia czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.

d)   uzyskanie patentu lub wzoru użytkowego.

3)   wybitne osiągnięcia sportowe:

 • zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:

  • indywidulanie,

  • drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji

 • reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,

 • wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych - w najwyższej klasie rozgrywkowej,

 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

 • udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów. Wzór zaświadczenia.

4)   wybitne osiągnięcia artystyczne:

 • zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,

 • autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.

Należy podać: nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

 

Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.