Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 marca 2018 roku, 11:21
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ OBOWIĄZUJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018*
*Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego ze zm.
Treść Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej
Wymagane wzory oświadczeń i wniosków składanych przez studenta ubiegającego się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
oświadczenie rodzica/rodzeństwa/małżonka studenta  dot. sytuacji materialnej
  oświadczenie (dotyczy wyłącznie studentów posiadających wyrok alimentacyjny)
  oświadczenie o wysokości dochodu (dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą)
  wniosek o uznanie dochodu za utracony

UWAGA!
Studenci składający wniosek o zapomogę losową, proszeni są o dołączanie faktur dokumentujących dotychczas poniesione koszty.
Wydziałowa Komisja Stypendialna