Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia, wymagane dokumenty

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku, 10:58

WYMAGANE DOKUMENTY

 

UWAGA!

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

1)studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na i ch utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

 

- oświadczenie studenta/rodziców/rodzeństwa/małżonka – wypełnia student, rodzice studenta i pełnoletnie rodzeństwo. Oświadczenia wypełnia się na dzień złożenia wniosku, uwzględniając aktualną sytuację materialną.

- osobne zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. za 2018 rok (nawet jeśli dochód był zerowy)

- w przypadku uzyskania dochodu przez niepełny rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy np. w październiku 2018 roku, należy dołączyć zaświadczenie z pracy o dacie zatrudnienia i dochodzie netto za poszczególne miesiące pracy (w tym przypadku za październik, listopad i grudzień 2018)

- DOTYCZY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - zaświadczenie z urzędu skarbowego  studenta oraz członków rodziny rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o  przychodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy oraz formie opłaconego podatku. W przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przedstawić zaświadczenie o wysokości stawki podatkowej (liczba procentów podatku liczonych od przychodu)

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

- zaświadczenia z ZUS o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny (nawet jeśli składki są zerowe).

- zaświadczenia o rodzeństwie uczącym się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej lub wyższej (w roku akademickim 2018/2019) a w przypadku rodzeństwa poniżej wieku szkolnego akt urodzenia

-  w przypadku otrzymywania alimentów - odpis wyroku z określoną wysokością alimentów

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów w tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- dokumenty potwierdzające zmianę dochodu w porównaniu z dochodem przedstawionym na Urzędzie Skarbowym *

 

Dokumenty wystawione w języku innym niż polski, powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W szczególnych przypadkach mogą być wymagane też inne dokumenty, zgodnie z treścią regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG

 

* Dochód utracony/uzyskany

- Utrata dochodu – jeśli w rodzinie studenta nastąpiła utrata dochodu (w porównaniu z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego), należy udokumentować zdarzenie przedstawiając np. świadectwo pracy/kopię umowy/zaświadczenie od byłego pracodawcy oraz PIT-11. Dochód ten nie będzie liczony do dochodu rodziny.
 
Uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, czyli po roku 2018, należy przedstawić dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Oznacza to, że w przypadku np. podjęcia pracy w styczniu 2019 roku, należy przedstawić zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za pełny miesiąc - luty 2019 roku.
 
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
 

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA - § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców lub opiekunów prawnych:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)ukończył 26. rok życia,

b)pozostaje w związku małżeńskim,

c)ma na utrzymaniu dzieci

d)osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,

 

lub

 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu