fbpx Łukasz Pietruszyński | Wydział Oceanografii i Geografii

Łukasz Pietruszyński | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Łukasz Pietruszyński

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2017 roku

magister Geografii w zakresie hydrologii i ochrony wód

Łukasz Pietruszyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola obszarów bezodpływowych ewapotranspiracyjnych w obiegu substancji biogenicznych na obszarach młodoglacjalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Roman Piotr Cieśliński, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Elżbieta Krystyna Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, dr hab. Maciej Major, prof. UAM

Dyplom nr 4224.


Gdańsk, 12 grudnia 2017 r.