fbpx Joanna Maciak | Wydział Oceanografii i Geografii

Joanna Maciak | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Joanna Maciak

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2017 roku

magister inzynier transportu

Joanna Maciak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena zagrożeń substancjami ropopochodnymi środowiska Morza Bałtyckiego a prawodawstwo”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Elżbieta Izabela Niemirycz

Drugi promotor: dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. WSEiZ

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Siepak, prof. dr hab. Andrzej Sadurski

Dyplom nr 4208.


Gdańsk, 07 listopada 2017 r.