fbpx Joanna Barbara Hegele-Drywa | Wydział Oceanografii i Geografii

Joanna Barbara Hegele-Drywa | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Joanna Barbara Hegele-Drywa

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2016 roku

mgr nauk o Ziemi

Joanna Barbara Hegele-Drywa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Krabik amerykański Rhithropanopeus Harrisii (Gould, 1841) z Zatoki Gdańskiej (południowy Bałtyk): rozmieszczenie, struktura populacji i podstawowe procesy fizjologiczne ”

„American harris mud crab Rhithropanopeus Harrisii (Gould, 1841) in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic Sea): distribution, population structure and basic physiological processes”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Monika Beata Normant-Saremba

Recenzenci: dr hab. inż. Przemysław Hubert Czerniejewski, dr hab. Jarosław Daniel Kobak

Dyplom nr 4049.


Gdańsk, 21 czerwca 2016 r.