fbpx Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Ogłoszenia i komunikaty

Realizacja zajęć dydaktycznych do 15 maja br.

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 10 maja 2020 roku, 17:21

Szanowni Nauczyciele Akademiccy WOiG,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia na UG zostały zawieszone do odwołania. Na chwilę obecną zgodnie z decyzją MNiSW do 25 marca.

Zostało opublikowane Zarządzenie Rektora nr 24/R/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami:

  1. Studenci i doktoranci nie korzystają z bazy naukowej i dydaktycznej na terenie UG (laboratoriów, sal wykładowych i ćwiczeniowych, sal sportowych) do odwołania.

  2. Od poniedziałku 16 marca br. wprowadza się obowiązek odbywania przez Pracowników dydaktycznych i badawczo – dydaktycznych konsultacji dla studentów w stałych, wcześniej ustalonych godzinach w formie online. Obowiązek ten dotyczy również stałej dostępności Pracowników w czasie odbywania zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

  3. W trakcie zawieszenia zajęć Nauczyciele akademiccy mogą, po uzyskaniu zgody Dziekana właściwego ds. kształcenia odbywać zajęcia w formach elektronicznych za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego UG lub  w ramach usługi MS Teams (instrukcja logowania i zakładania konta będzie dostępna  w Portalu Pracownika) lub innych dopuszczonych przez Dziekana zdalnych sposobach prowadzenia zajęć, w tym przekazywania materiałów, zadań przez Portal Studenta (Portal Nauczyciela).

  4.  Należy skrupulatnie ewidencjonować przeprowadzone zajęcia w formach elektronicznych oraz uczestnictwo studentów w tych zajęciach zgodnie z zaleceniami Władz Wydziału, Instytutu/Zakładu.

  5. W celu organizacji zajęć w formie elektronicznej należy kontaktować się ze studentami za pośrednictwem Portalu Studenta.

  6. Mogą się odbywać spotkania pracowników Zakładów i innych jednostek organizacyjnych w niewielkim składzie osobowym. Należy przy tym pamiętać, że celem zarządzenia odwołującego zajęcia dydaktyczne, sportowe, artystyczne i naukowe jest unikanie wydarzeń skupiających więcej niż kilka osób w jednym miejscu.

  7. Wybory do Władz Uczelni będą przebiegały wg ustalonego wcześniej kalendarium.

 

Dostęp do Portalu Edukacyjnego UG Mestwin (https://pe.ug.edu.pl/) wymaga uzyskania dostępu przez złożenie wniosku i uzyskanie uprawnienia do przetwarzania danych osobowych na Portalu Edukacyjnym (więc trochę może to potrwać, chyba, że Uczelnia znajdzie inne rozwiązanie).

Alternatywą jest umieszczanie wykładów na Portalu Studenta, wykorzystanie możliwości Office 365 (m.in. SharePoint-współpraca na dokumentach, Forms – ankiety, testy, Teams - czat)

 

W związku z powyższym proszę:

  1. Ustalić formę konsultacji ze studentami (np. kontakt mailowy, czat) i podać do wiadomości studentom wysyłając wiadomość lub umieszczając ogłoszenie ze swojego profilu w Panelu Nauczyciela.

  2. Przekazać do odpowiedniego Prodziekana (Oceanografia, Geologia, ABT – ewa.szymczak@ug.edu.pl; Geografia, Gospodarka przestrzenna, GFzG, GSEzEGis, GWiOZW – joanna.fac-beneda@ug.edu.pl) oraz Kierownika Zakładu informacje dotyczące zajęć realizowanych w formie e-learningu/ zdanie wg wzoru w załączeniu.


 

Wnioski o dostęp do Panelu Nauczyciela

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 roku, 11:24

Wniosek o nadanie uprawnień do Panelu Nauczyciela (czyli m.in. dostęp do list studentów i protokołów elektronicznych) powinny złożyć osoby, którym dostęp wygasł lub, które będą prowadziły zajęcia po raz pierwszy, w tym osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne i doktoranci.

Wniosek po wypełnieniu i podpisaniu przez bezpośredniego przełożonego oraz w przypadku Pracowników Instytutu Oceanografii również przez Dyrektora Instytutu, należy złożyć w Dziekanacie w gdyni w pok. 205.

Nadanie uprawnień osobom po raz pierwszy występującym z wnioskiem, wiąże się z odbyciem e-learningowego kursu dotyczącego ochrony danych osobowych dostępnego na stronie: https://pe.ug.edu.pl.

Szkolenie zobowiązane są również odbyć osoby, które nie przeszły szkolenia po wejściu w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO.
 

ZałącznikWielkość
Plik oświadczenie21.07 KB
Plik wniosek24.36 KB

konkurs na projekty badań naukowych dla młodych naukowców WOiG

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 września 2019 roku, 9:10

konkurs na projekty badań naukowych dla młodych naukowców WOiG

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii zdecydował przeznaczyć kwotę 180 tys. złotych z budżetu Wydziału na projekty wspierające rozwój młodych naukowców.

Konkurs skierowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych oraz doktorantów, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia.

Regulamin konkursu oraz formularze niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w załączeniu.

Termin składania wniosków mija 25 października 2019 r.