Ogłoszenie konkursowe - stypendysta z grantu | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Ogłoszenie konkursowe - stypendysta z grantu

Nazwa jednostki: Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet GdańskiGdańsk,

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant
Wymagania:

• tytuł magistra w dziedzinie geografii lub geologii
• silna motywacja do pracy badawczej
• umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym
• pełna dyspozycyjność w 5-dniowym systemie pracy
• biegłość w komunikowaniu się i redagowaniu tekstów w języku angielskim
• dodatkową zaletą będzie doświadczenie w badaniach laboratoryjnych rdzeni osadów jeziornych

Opis zadań:

• analiza składu próbek osadów (TOC, TIC, TN, TS, BiSi)
• opracowanie i analiza statystyczna wyników
• przygotowanie wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 16 lutego 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Doktorant będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 500 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy (01.03.2018-31.08.2018)

Dodatkowe informacje:

Stypendium związane jest z finalną częścią realizacji projektu ,,Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat - ilościowa rekonstrukcja na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k)”, którego kierownikiem jest Prof. UG dr hab. Wojciech Tylmann. Oferujemy możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym, dostęp do dobrze wyposażonych laboratoriów i możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej.

Zgłoszenia w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres wojciech.tylmann@ug.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: (1) list motywacyjny, (2) CV wraz z wykazem dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe; udział w konferencjach naukowych; doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą; wyróżnienia, stypendia i nagrody naukowe) oraz (3) odpis dyplomu ukończenia studiów.


Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków przez komisję kandydaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku, 16:37