fbpx Magdalena Szmytkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Magdalena Szmytkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Magdalena Szmytkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2006 roku

Magdalena Szmytkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie się przestrzeni społecznej miasta w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie Gdyni”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Iwona Sagan, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ

Dyplom nr 2727.


Gdańsk, 30 listopada 2006 r.