Postępowania naukowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Postępowania habilitacyjne

czwartek, 6 lipca 2017 roku, 11:37
Imię i nazwisko Tytuł osiagnięcia Recenzenci Recenzje Załączniki
Lucyna Przybylska „Sakralizacja przestrzeni publicznych
w Polsce”

prof. dr hab. Bolesław Domański

prof. PŁ, dr hab. Ewa Klima

prof. dr hab. Andrzej Lisowski

recenzja prof. dr. hab. B. Domańskiego

recenzja prof. PŁ, dr hab. E. Klimy

recenzja prof. dr. hab. A. Lisowskiego

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Dorota Burska „Materia organiczna w zawiesinie
i osadach Zatoki Gdańskiej”

prof. dr hab. Ryszard Borówka

prof. dr hab. Szymon Uścinowicz

prof. IO PAN, dr hab. Ksenia Pazdro

recenzja prof. dr. hab. R. Borówki

recenzja prof. dr. hab. Sz. Uścinowicza

recenzja prof. IO PAN, dr hab. K. Pazdro

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Magdalena Bełdowska „Procesy kształtujące zmiany obiegu rtęci na styku lądu i morza”

prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka

prof. dr hab. inż. Józef Pacyna

prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

recenzja prof. dr. hab. inż.
S. Hławiczki

recenzja prof. dr. hab. inż. J. Pacyny

recenzja prof. dr. hab. inż.
M. Protasowickiego

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Jan Jędrasik „Modelowanie i prognozowanie hydrodynamiki Morza Bałtyckiego”

prof. dr hab. inż. Stanisław Massel

prof. dr hab. Stanisław Musielak

prof. dr hab. Zbigniew Pruszak

recenzja prof. dr. hab. S. Massela

recenzja prof. dr. hab. S. Musielaka

recenzja prof. dr. hab. inż.
Z. Pruszaka

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Luiza Bielecka "Naturalna i antropogeniczna zmienność zooplanktonu w polskiej strefie Południowego Bałtyku"

prof. dr hab. Krzysztof
W. Opaliński

prof. dr hab. Jan
M. Węsławski

prof. dr hab. Zbigniew Witek

recenzja prof. dr. hab. K. Opalińskiego

recenzja prof. dr. J. Węsławskiego

recenzja prof. dr. Z. Witka

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Agnieszka Herman "Analiza i modelowanie dynamiki lodu morskiego z wykorzystaniem metod fizyki materiałów ziarnistych"

prof. dr hab. inż. Jacek A. Jania

prof. dr hab. Jacek Tejchman prof. zw. PG

dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk

recenzja prof. dr. hab. inż. J. Jani

recenzja prof. dr. hab. J. Tejchmana

recenzja dr. hab. inż.
R. Staroszczyka

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim i angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Teresa Radziejewska "Meiobenthos in the sub-equatorial Pacivic abyss. A proxy in anthropogenic impact evaluation"

prof. dr hab. Jacek Siciński

dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk prof. IO PAN

dr hab. Maria Szymelfenig

recenzja prof. dr. hab. Jacka Sicińskiego

recenzja dr hab. Marii Włodarskiej-Kowalczuk prof. IO PAN

recenzja dr hab. Marii Szymelfenig

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

autoreferat w j. angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Alicja Boryło "Depozycja uranu w osadach dennych południowego Bałtyku"

prof. zw. dr hab. Jerzy Bolałek

prof. dr hab. Jerzy Mietelski

dr hab. Marek Zajączkowski prof. IO PAN

recenzja prof. zw. dr. hab. Jerzego Bolałka

recenzja prof. dr. hab. Jerzego Mietelskiego

recenzja dr. hab. Marka Zajączkowskiego prof. IO PAN

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

uchwała RW

Justyna Kopecka-Pilarczyk "Wpływ wybranych WWA oraz podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego na wybrane biomarkery w rybach morskich w eksperymentach laboratoryjnych"

prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

prof. dr hab. Paweł Migula

prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

recenzja prof. dr hab. Hanny Mazur-Marzec

recenzja prof. dr. hab. Pawła Miguli

recenzja prof. dr. hab. inż. Mikołaja Protasowickiego

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

 

Anita Lewandowska "Chemizm aerozoli w rejonie Zatoki Gdańskiej"

prof. dr hab. Szymon Malinowski

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardecki

prof. UG, dr hab. Adam Krężel

recenzja prof. dr. hab. Szymona Malinowskiego

recenzja prof. dr. hab. inż. Waldemara Wardeckiego

prof. UG, dr. hab. Adama Krężela

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW